Rom je 11

1M-dəjɨ kadɨ m-o se Luwə mbatɨ dɨje ləne kɨ əi ngan Isɨrayəl je kɨn wa? Jagɨ, Luwə mbatɨ ngan Isɨrayəl je al. MBata mi kɨ dɔm, mi ngon Isɨrayəl, mi gɨn kojɨ tɨ lə Abɨrakam, me kojɨ tɨ lə Bənjame. 2Luwə mbatɨ dɨje ləne al, əi dɨje kɨ kɔtɨ-de kəte mari nu. Səi je, ta kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Eli, əl me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə, səkɨ-n dɔ ngan Isɨrayəl je rɔ Luwə tɨ kɨn, ɨgəri majɨ. 3Eli əl ə nə: «Ɓaɓe, tɔli njé kəl ta je kɨ tai tɨ pətɨ tɨgə, lo je kɨ dɨje ɨsɨ ɨləi kadɨ-kare tɨ adi-ni kɨn, budi-de nangɨ mur mur, e mi kɨ karm par ə m-nay, nɨngə ɨsɨ sangi kadɨ n-tɔli-mi tɔ.» 4Nə ta kɨ Luwə tur-e tɨ ə to kɨn: «M-ngəm dɨje dɨbɨ sɨri ta dangɨ, tə dɨje ləm, kɨ ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ yo bal tɨ al.» 5Be tɔ ə, dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone, ngon ɓutɨ ngan Isɨrayəl je madɨ nayḭ-naa, kadɨ ɨsi tə dɨje kɨ Luwə kɔtɨ-de kɨ go me-majɨ tɨ ləne. 6Luwə kɔtɨ-de kɨ go me-majɨ tɨ ləne, ɓɨ e kɨ go kɨlə rade tɨ al. Re e be al nɨngə, me-majɨ lə Luwə kɨn a e me-majɨ kɨ rɔjetɨ al. 7Me ta kɨn nə ri ə? Mee nə nḛ kɨ ngan Isɨrayəl je sangi, ɨngəi nḛe al, nɨngə e dɨje kɨ Luwə wa kɔtɨ-de ə ɨngəi. Ɓa ndəge je, təli njé me nga̰ je. 8NJé me nga̰ je təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Luwə adɨ angalde oy njum, Adɨ kəmde oo lo al, Nɨngə adɨ mbide bəy ndəngɨrə tɔ. Nḛ kɨn ra nḛ bɨtɨ ɓone.» 9NGa nɨngə Dabɨdɨ ka əl ta dɔ lo kɨn tɨ tɔ ə nə: «Kadɨ nḛ kuso rɔnəl ləde təl gum kuwə-de, Kadɨ təl bandɨ kɨ kadɨ osi tɨ, Kadɨ e rəbɨ kosɨ, kadɨ e kɨndə kɔjɨ. 10Kadɨ kəmde tɔ adɨ ooi lo al, Adɨ kəi gɨdɨde kɨ dɔkagɨlo je pətɨ.» 11M-dəjɨ kadɨ m-o se jɨgɨ kɨ tɨgə Jɨpɨ je ɨlə-de kɨn kadɨ a ḭḭ taa al bɨtɨ wa? Jagɨ, a ḭḭ taa, nə kɨ go rəbɨ lə nḛ ra kɨ go tɨ al kɨ rai, ə ndəgɨ dɨje ɨngəi kajɨ. Ɨngəi kajɨ kadɨ jangɨ ra-n Jɨpɨ je. 12NGa nɨngə, kɨn ə re nḛ ra kɨ go tɨ al lə Jɨpɨ je kɨ rai, təl majɨ lə dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne, kɨn ə to̰ ləde təl majɨ lə dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al nɨngə, tɔjɨ kadɨ re ɨndəi rɔde ta kajɨ tɨ kɨ rɔ tḭde ɓa, majɨ ləde a to mbar mbar. 13Səi kɨ səi Jɨpɨ je al, təkɨ mi-n nje kaw kɨlə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, m-əl səsi kadɨ ɨgəri təkɨ m-pɨtɨ kɨlə kɨ to jim tɨ. 14M-pɨtɨ mba kadɨ se a ɔsɨ dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ ləm adɨ jangɨ ra-de, kadɨ tə kɨ madɨ je ɨngəi kajɨ wa. 15Kɨn ə kɔr kɨ Luwə ɔr Jɨpɨ je gogɨ, e rəbɨ kulə nojɨ naa tɨ lə Luwə əi kɨ dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne nɨngə, təlde kɨ rɔ Luwə tɨ gogɨ a e nḛ kɨ maje e ngay. A e kḭ lo koy tɨ kaw lo kɨsɨ kɨ dɔ taa tɨ. 16Nɨngə kɨn ə re dam mapa kɨ rai kɨ ko kɨ dɔsa̰y e ya̰ Luwə ɓa, ndəgɨ mapa ba pətɨ e ya̰e tɔ, a kɨn ə ngɨrə kagɨ e ya̰ Luwə ɓa, bajie je əi ya̰ Luwə tɔ. 17Nɨngə Isɨrayəl to tə kagɨ bɨni kɨ ɓe be. Luwə gangɨ bajie je madɨ kɔ, ə uni-ni ḭ kɨ ḭ gɨn kojɨ lə Isɨrayəl al, kɨ ḭ kagɨ bɨni kɨ wale, re tɨyə̰i-ni tode tɨ dan ndəge je tɨ, adɨ a dɔ ngɨrə bɨni tɨ kɨ ɓe, ɨsɨ njɨbɨ bote tɔ. 18Nɨngə ḭ, e nḛ kɨ kadɨ ɨkɨdɨ-n baji kagɨ je kɨ gangi-de kɔ kɨn al. Kɨn ə ɨna kadɨ ɨkɨdɨ-de ə, kadɨ mei ole dɔ tɨ təkɨ e ḭ ə a dɔ ngɨrəde tɨ ɓɨ e ngɨrəde ɓa a dɔi tɨ al. 19Dɔmajɨ ə, a əl ə nə: «Gangi bajie je ə tɨyə̰i-mi tode tɨ.» 20Nɨngə e kɨ rɔjetɨ kadɨ gangi-de mbata əi, ooi to ra majɨ lə Kɨrɨsɨ al, ɓa ḭ, tɨyə̰i-ni tode tɨ mbata uwə kul ra majɨ lə Kɨrɨsɨ. Nə re e be ka, kadɨ ɨndə gui al, adɨ ɓəl rai tə ra yo. 21Tadɔ kɨn ə, kagɨ kɨ ɓe wa mɨndɨ ka Luwə gangɨ bajie je nɨngə, kadɨ o rɔi majɨ nə ḭ taa a ɨyə̰i al jagɨ. 22Kadɨ ɨgər təkɨ Luwə e nje ra majɨ ə kadɨ ɨgər təkɨ e dəw kɨ nga̰ ngay tɔ. Luwə e dəw kɨ nga̰ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ osi, ə e dəw kɨ nje ra majɨ kɨ rɔi tɨ ḭ tɔ. Nə ke ə, kadɨ a dɔ njai tɨ me ra majɨ tɨ lie kɨn. A re e be al ə, a gangi ɨləi kɔ tə baji kagɨ kɨ ɓe kɨn be tɔ. 23NGa nɨngə, kɨ ɔjɨ dɔ ngan Isɨrayəl je, kɨn ə ɨyə̰i ta me nga̰ ləde ə, Luwə a təl kadɨ tɨyə̰-de tode tɨ gogɨ mbata aw kɨ tɔgɨ kadɨ tɨyə̰-n-de gogɨ. 24Kɨn ə ḭ kɨ ḭ baji kagɨ bɨni kɨ wale mɨndɨ, ə Luwə gangi re tɨyə̰i ta kagɨ bɨni tɨ kɨ ɓe kɨ e lo ləi al kɨn nɨngə, ngan Isɨrayəl je kɨ əi baji kagɨ bɨni kɨ ɓe kɨn ɓa, Luwə a təl tɨyə̰-de majɨ gogɨ lo tode tɨ. 25NGakom je, m-ndɨgɨ kadɨ ɨgəri gɨn ta lə Luwə kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨn, ɓɨ kadɨ ɨsi day al. Be al ə a oi rɔsi tə njé gosɨ kɨ ngay. Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ dam Isɨrayəl je madɨ, mede a nga̰ bɨtɨ kadɨ dɨje kɨ gəri Luwə al pətɨ, tḛḛi kajɨ tɨ. 26Lo kɨn tɨ nga ə yə Isɨrayəl je pətɨ a ɨngəi kajɨ təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «NJe taa dɔ dɨje a ḭ Sɨyo̰ tɨ ə a re, A ɔr kal dɔ ta lə dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Jakobɨ kɔ. 27E kɨn ə e kun mɨndɨ kɨ a dɔɔ-je naa tɨ səde, Lokɨ m-a m-ɔr majal ləde kɔ.» 28Kɨn ə jɨ go̰ mbatɨ kɨ Jɨpɨ je mbati Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ɓa, j-a j-ə nə əi njé ba̰ je lə Luwə. Nɨngə e kɨn ə e kajɨ ləsi. Nə re jɨ go̰ kɔtɨ kɨ Luwə kɔtɨ-de kɨn tɔ ɓa, j-a j-ə nə Luwə ndɨgɨ-de ɓəy mbata tɨ lə kade je tɔ. 29Tadɔ Luwə adɨ dəw ne ə təl taa jie tɨ al, taa ɓa dəw ə təl tuwe al tɔ. 30Kəte mari, ali ta ta Luwə tɨ, nə ɓasɨne, Luwə oo kəm-to-ndoo ləsi, mbata kal kɨ Jɨpɨ je ali tae. 31Be tɔ ə, əi ka ali tae ɓone, mba kadɨ Luwə oo-n kəm-to-ndoo ləsi. Lo kɨn tɨ nga nɨngə, əi ka Luwə a oo kəm-to-ndoo ləde tɔ. 32Tadɔ Luwə adɨ ta rəbɨ dɨje pətɨ alii dɔ ta, mba kadɨ ɔjɨ-n-de me-majɨ ləne. 33Kɨ rɔjetɨ, nḛ kɨngə lə Luwə al dɔ lo, gosɨ, kɨ nḛ gər lie ətɨ ɓəl kɨ dum! Dəw kɨ kadɨ gər me ta kɨ gangɨ lie goto, dəw kɨ kadɨ gər kɔjɨ ra lie goto. 34E ə Makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ gər ta kɨ me Ɓaɓe tɨ goto, Dəw kɨ kadɨ ɔje ta goto.» 35«Taa dəw kɨ kadɨ un nḛ adɨ Luwə kəte, Kadɨ tə go tɨ ə Luwə ugə kɨre ka goto tɔ.» 36Tadɔ e Luwə ə ɨndə nḛ je pətɨ, nḛ je pətɨ toi kɨ takule, mbata tɨ lie. Kadɨ tɔɓa e lə Luwə kɨ dɔkagɨlo je kɨ dɔkagɨlo je! Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\