Rom je 12

1NGakom je, təkɨ Luwə ɔjɨ-n-je me-majɨ ləne kɨ taga adɨ jɨ gəri, m-ɨlə dɨngəm mesi tɨ kadɨ uni darɔsi wa tə kadɨ-kare kɨ kəm, ɨndəi ta dangɨ tə nḛ kɨ nəl Luwə, adi-e. E kɨn ə e kɔsɨ-gon Luwə kɨ rɔjetɨ kɨ kadɨ ɔsi gone. 2Nɨngə kadɨ uni go rəbɨ nḛ ra kɨ dɨje ɨsɨ rai dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone kɨn al, nə kadɨ ɨyə̰i rɔsi adɨ nḛ gər kɨ sɨgɨ kɨ Luwə adɨ səsi kɨn, mbəl səsi. Lo kɨn tɨ, a gəri kəm nḛ kɨ e nḛ kɨ Luwə ndɨgɨ: adɨ e nḛ kɨ majɨ, nḛ kɨ nəl-e, nḛ kɨ go rəbe tɨ. 3Kɨ takul kadɨ-kare kɨ Luwə adɨ-m, m-əl dəw kɨ ra dansi tɨ kadɨ uni ta rɔsi kɨ al dɔ majɨ al, nə kadɨ oi ta rɔsi kɨ go rəbe tɨ, dəw kɨ ra, kɨ go tɔgɨ kadɨ-me tɨ lie kɨ Luwə ade. 4Darɔje e kare ba, nə ngan rɔje je əi dangɨ dangɨ. Nɨngə na̰ na̰ aw kɨ kɨlə ləne kɨ sɔbɨ dɔne. 5Be tɔ ə, jɨ ba̰y, nə je kare ba me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Je kɨ dɔje dɔje, nə je ngan rɔ-naa je. 6Nɨngə, Luwə adɨ-je kadɨ-kare je kɨ dangɨ dangɨ kɨ go me-majɨ tɨ lie kɨ adɨ-n-je. Kɨn ə re e kadɨ-kare kəl ta kɨ tae tɨ ə adi ə, kadɨ ɨra-n kɨlə kɨ go kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ. 7Kɨn ə re dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare ra kɨlə dan dɨje tɨ ə, kadɨ ra kɨle; kɨn ə dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare ndo nḛ dɨje ə, kadɨ ndo-de nḛ. 8Kɨn ə dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare kɨlə dɨngəm me dɨje tɨ ə, kadɨ ɨlə dɨngəm mede tɨ; kɨn ə dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare kadɨ nḛ dɨje ə, kadɨ adɨ kɨ me-nda; kɨn ə dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare kɔr no̰ dɨje ə, kadɨ ɔr no̰de kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ; kɨn ə dəw madɨ aw kɨ kadɨ-kare koo kəm-to-ndoo lə dɨje ə, kadɨ oo kəm-to-ndoo ləde kɨ rɔnəl. 9Majɨ kadɨ ndɨgɨ-naa kɨ dansi tɨ e ndɨgɨ-naa kɨ rɔjetɨ. Nɨngə kadɨ ɔsi nḛ kɨ majal ngərəngɨ, ə kadɨ uwəi go nḛ ra kɨ majɨ nga̰ tɔ. 10Majɨ kadɨ ɨndɨgi-naa dansi tɨ ndɨgɨ-naa lə ngakonaa je. Nɨngə kadɨ dəw kɨ ra sangɨ kadɨ n-e taa n-ɓukɨ madɨne je tɨ. 11Kadɨ səi dɨje kɨ njé ra kɨlə, kɨ dabɨ goto rɔsi tɨ, ə ɨrai kɨlə lə Ɓaɓe kɨ me kɨ kare tɔ. 12Nɨngə kadɨ ɨrai rɔnəl dɔ nḛ tɨ kɨ ɨsɨ ngəmi tae, kadɨ orəi mesi dɔ ko̰ tɨ, ə uwəi tɔgɨsi ba me kəl ta tɨ kɨ Luwə tɔ. 13Kadɨ ɨrai kɨ ngako̰si je me nḛ je tɨ kɨ to rɔde, ə kadɨ uwəi mba je kɨ rɔsi tɨ maje. 14Ɨnjangi dɔ dɨje kɨ nje kadɨ səsi ko̰; ɨnjangi dɔde ɓɨ ɨmani-de al. 15Ɨrai rɔnəl kɨ dɨje kɨ ɨsɨ rai rɔnəl, ə ɨno̰i kɨ dɨje kɨ ɨsɨ no̰i tɔ. 16Majɨ kadɨ ndusi osɨ go-naa tɨ. Ɨsangi rəbɨ nḛ ra kɨ tɔɓa al, nə kadɨ ɨsangi rəbɨ nḛ ra kɨ dɔe du. Nɨngə kadɨ oi rɔsi tə njé gosɨ kɨ ngay al tɔ. 17Re dəw ra səsi majal ə, ugəi-e kɨrə majal kɨ ra səsi kɨn kɨ majal al. Ɨndəi dɔ rɔsi tɨ kadɨ ɨrai majɨ ta kəm dɨje tɨ pətɨ. 18Kɨn ə re ta rəbɨ lapɨya e rɔsi tɨ, ə to kadɨ ɨsangi ə, ɨsangi adɨ lapɨya to dansi tɨ kɨ dɨje pətɨ. 19NGakom je, kadɨ səi je wa ugəi kɨrə majal kɨ dəw ra səsi al, nə ɨyə̰i wongɨ lə Luwə adɨ ɔdɨ dəwe. Tadɔ Luwə əl me makɨtɨbɨ tɨ ləne ə nə: «Mi ə mi nje kɨgə kɨrə majal kɨ dəw ra kɨ madɨne. Dəw kɨ ra nḛ kɨ majal kɨ madɨne, Mi ə m-a m-ɔje kəme to tɨ.» 20Luwə ɨlə dɔ tɨ ɓəy tɔ ə nə: «Re ɓo ra nje ba̰ ləi ə, ade nḛ uso, Re kɨndə ra-e ə, ade man a̰y. Re ɨra be nɨngə, A to tə yal por ə ɔy ɓukɨ dɔe tɨ be.» 21Adɨ majal dum dɔi al, nə kadɨ ɨdum dɔ majal kɨ majɨ kɨ ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\