Rom je 13

1Kadɨ dəw kɨ ra ka təl rɔne go ndu tɨ lə njé ko̰ɓe je kɨ ɨsi dɔ ɓe tɨ. Tadɔ ko̰ɓe kɨ to ban ban ka e Luwə ə e nje kadɨ dəw, nɨngə njé kɨ ɨsi dɔ ɓe tɨ, e Luwə ə ɨndə-de. 2E mbata kɨn ə, dəw kɨ ɨndə gune ya̰ nje ko̰ɓe tɨ, ɨsɨ ɔsɨ ta ndu Luwə. NJé kɨ ɨsɨ ɨndəi gude ya̰ nje ko̰ɓe je tɨ, ɨsɨ ndɔri ta kɨ gangɨ lə Luwə rəi kɨ dɔde tɨ. 3Nɨngə, dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ majɨ ɓa ɨsɨ ɓəli njé ko̰ɓe je al, nə e dɨje kɨ njé ra nḛ kɨ majal ə ɨsɨ ɓəli-de. Ə re ɨge kadɨ ɨɓəl nje ko̰ɓe al ɓa, ɨra nḛ kɨ majɨ par ə a pɨti. 4Tadɔ nje ko̰ɓe e dəw kɨ ɨsɨ ra kɨlə adɨ Luwə mba kadɨ kɨlə rasi e kɨlə ra kɨ majɨ. A kɨn ə re ɨsɨ ɨra nḛ kɨ majal ɓa, ɨɓəl nje ko̰ɓe, mbata e kare ɓa aw kɨ nḛ katɨ al. Lokɨ nje ko̰ɓe gangɨ ta dɔ dəw tɨ ɓa, ɨsɨ ra kɨlə lə Luwə, ɔjɨ wongɨ lie dɔ dəw tɨ kɨ nje ra nḛ kɨ majal ade gər. 5E mbata kɨn ə, majɨ ngay kadɨ dəw ɨlə dɔne gɨn tɔgɨ tɨ lə nje ko̰ɓe je. Nɨngə kadɨ ɨlə dɔne gɨn tɔgɨ tɨ mbata ɓəl wongɨ lə Luwə al, nə mbata mər ta kɨ majɨ kɨ me dəw tɨ ndɨgɨ kadɨ dəw ra be. 6E gɨne kɨn tɔ ə ɨsɨ ɨgəi la-mbə, tadɔ dɨje kɨ ɨsɨ taai la-mbə jisi tɨ, əi dɨje kɨ Luwə adɨ-de kɨlə kɨn kadɨ rai. 7Lo kɨn tɨ, majɨ kadɨ adi dəw kɨ ra nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ adi-e. Adi la-mbə dəw kɨ sɔbɨ kadɨ adi-e la-mbə, adi nḛ kɨ gangi dɔsi tɨ dəw kɨ sɔbɨ kadɨ adi-e, ɨɓəli dəw kɨ sɔbɨ kadɨ ɨɓəli-e, ə ɔsi gon dəw kɨ sɔbɨ kadɨ ɔsi gone tɔ. 8Adi kɨrə nḛ lə dəw madɨ to dɔsi tɨ al. Kɨrə kɨ kadɨ to dɔsi tɨ ɓa, kadɨ e kɨrə ndɨgɨ-naa kɨ kadɨ ɨndɨgi-naa dansi tɨ kɨ yo je kɨ ne je par. Tadɔ dəw kɨ nje ndɨgɨ madɨne, e dəw kɨ ra go ndu Luwə tɨ ɨlə taga pa̰y. 9M-əl be, mbata ndu-kun je lə Luwə əl ə nə: «A uwə marɨm al, a tɔl dəw al, a ɓogɨ al, a ndɨngə nḛ lə madi al.» Nɨngə ndu-kun je kɨn, kɨ ndəgɨ ndu-kun je kɨ rangɨ pətɨ, a ɨngə-de me ndu-kun tɨ kɨ kare kɨ ə nə: «A ndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be» kɨn. 10Dəw kɨ nje ndɨgɨ dəw, a ra nḛ madɨ kare kɨ majal kɨ dəw madɨne al. Tadɔ dəw kɨ nje ndɨgɨ madɨne, e dəw kɨ ra go ndu Luwə tɨ ɨlə taga pa̰y. 11Ɨgəri dɔkagɨlo kɨ j-ɨsɨ tɨ ne kɨn majɨ, kadɨ e dɔkagɨlo kɨ kadɨ ɨndəli dɔ ɓi tɨ ngata. MBata dɔkagɨlo kɨ kəte j-ɨlə-n ngɨrə kɨndə meje dɔ ra majɨ tɨ lə Luwə kɨn, kajɨ e sa̰y səje ɓəy, nə kɨ ɓasɨne kɨn, kajɨ e rɔjetɨ ɓasi ngata. 12Lo kɨ ndɔ nay ngay al ngata, lo kɨ ti e ɓasi, ə majɨ kadɨ j-ɔsi nḛ ra je kɨ me tɨl tɨ ngərəngɨ, ə adɨ j-oti nḛ rɔ je kɨ kadɨ jɨ rɔi kada. 13Adi pa njɨyəsi e kɨ go rəbɨ tɨ kɨ majɨ, tə dɨje kɨ njé njɨyə kada wangɨ. Kadɨ səi dɨje kɨ njé kuso nḛ kədɨ al nɨm, go̰ ka̰y kasɨ al nɨm, kadɨ səi njé kaya kɨ ra al nɨm, njé koo majɨ rɔde al nɨm, njé kɔl kɨ njé ra jangɨ al nɨm. 14Majɨ kadɨ oti Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ rɔsi tɨ tə nḛ rɔ ləsi. Nɨngə kadɨ adi ndɨgɨ ra lə darɔ uwə mesi al, nə tə ḭḭ ɨrai majal kɨ e ndɨgɨ ra lie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\