Rom je 14

1Dəw kɨ e to̰ me kadɨ-me Kɨrɨsɨ tɨ, majɨ kadɨ uwəi-e kɨ rɔsi tɨ kɨ kanjɨ kadɨ ɨgangi ta dɔ nḛ tɨ kɨ to mee tɨ. 2Dɔmajɨ ə dəw madɨ, aw kɨ kadɨ-me kɨ uso-n nḛ je pətɨ kare, kɨ kanjɨ kadɨ mee uwe kɨ ta, nɨngə e kɨ nungɨ, kɨ kadɨ-me lie e kɨ to̰, o̰ mbi kam par tɔ. 3Lo kɨn tɨ, sɔbɨ kadɨ dəw kɨ nje kuso nḛ je pətɨ, kɨdɨ dəw kɨ nje kuso nḛ je madɨ al kɨn al, nɨngə dəw kɨ nje kuso nḛ je madɨ al, majɨ kadɨ kɨdɨ dəw kɨ nje kuso nḛ je pətɨ al tɔ, tadɔ e ka Luwə uwe kɨ rɔne tɨ tɔ. 4Ḭ na̰ ə kadɨ ɨgangɨ ta dɔ njé ra kɨlə tɨ lə dəw kɨ rangɨ ə? Re uwə rɔne ba ta kɨlə tɨ ə se osɨ nangɨ ka, e kɨn e ta lə ɓae. Nɨngə a uwə rɔne ba taa, tadɔ Ɓaɓe aw kɨ tɔgɨ kadɨ ade uwə-n rɔne ba. 5Dəw madɨ a əl ə nə ndɔ je madɨ ɨtə naa, ə dəw kɨ nungɨ a ə nə ndɔ je asi-naa pətɨ tɔ. Nə majɨ kadɨ dəw kɨ ra ka aw kɨ me kɨ kare dɔ ndu tɨ lie kɨ a dɔ tɨ. 6Dəw kɨ oo kadɨ ndɔ madɨ ɨtə ndəgɨ ndɔ je madɨ kɨn, əl mba kɔsɨ-n gon Luwə, ə dəw kɨ uso nḛ je pətɨ, uso kadɨ ɔsɨ-n gon Luwə tɔ, mbata ra oyo Luwə dɔ tɨ. Taa dəw kɨ uso nḛ je pətɨ al ka, ra mbata kɔsɨ-gon Luwə tɔ, tadɔ ra oyo Luwə dɔ tɨ tɔ. 7Təkɨ rɔjetɨ, dəw kɨ danje tɨ kɨ kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨsɨ ləne wa goto, taa dəw kɨ danje tɨ kɨ kadɨ oy koy ləne wa ka goto tɔ. 8Re j-ɨsɨ kɨ dɔje taa ə e mbata lə Ɓaɓe, a re j-oy ə j-oy mbata lə Ɓaɓe tɔ. Adɨ kɨn ə re e-n kɨsɨ kɨ dɔ taa, ə se e-n koy ka, je nḛ lə Ɓaɓe. 9Tadɔ Kɨrɨsɨ oy, ḭ lo koy tɨ mba kadɨ e-n Ɓa njé koy je kɨ njé kɨsɨ kəm je. 10NGa ḭ, ra ban ə ɨsɨ gangɨ ta dɔ ngoko̰i tɨ ə? Ra ban ə ɨsɨ ɨkɨdɨ ngoko̰i ə? Kare kare pətɨ, j-a jɨ tḛḛi j-ai ta kəm Luwə tɨ kadɨ a gangɨ ta dɔje tɨ. 11Tadɔ Ɓaɓe əl me Makɨtɨbɨ tɨ ləne ə nə: «Mi Ɓaɓe, təkɨ m-ɨsɨ-n kɨ dɔm taa, m-əl səsi təkɨ: Dɨje pətɨ a ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰m tɨ, Dɨje pətɨ a ɨləi tɔjɨ dɔm tɨ.» 12Lo kɨn tɨ, dəw kɨ ra a ɨdə kɔr kɨlə rane kɨ sɔbɨ dɔne wa no̰ Luwə tɨ. 13Adɨ jɨ taai kə̰ə̰ ta gangɨ ta dɔ-naa tɨ. Nɨngə kadɨ ɨsangi rəbɨ kadɨ ɨləi jɨgɨ no̰ ngoko̰si tɨ al. Ɨləi jɨgɨ adɨ tɨge ɨle, ə se aw sie adɨ osɨ me nḛ kɨ majal tɨ al. 14M-gər, to ay njay kɨ takul Ɓaɓe Jəju, təkɨ nḛ kɨ to njḛ goto. A re dəw madɨ oo kadɨ nḛ madɨ e kɨ to njḛ ɓa, to njḛ mbata tɨ lə dəwe wa kɨn. 15Re ɨtujɨ me ngoko̰i mbata lə nḛ kɨ ɨsɨ uso nɨngə, ɨsɨ njɨyə kɨ go rəbɨ ndɨgɨ-naa tɨ al jagɨ. Ɨgo̰ rɔi majɨ, kadɨ ta lə nḛ kuso par ə adɨ dəw kɨ Kɨrɨsɨ oy mbata tɨ lie kɨn aw-n tujɨ tɨ al. 16Kadɨ nḛ kɨ e nḛ kɨ majɨ kɨ rɔsi tɨ, təl nḛ kɨ kadɨ ndəgɨ dɨje əli ta kɨ majal dɔ tɨ al. 17Tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e ta lə nḛ kuso kɨ nḛ ka̰y al, nə e ta lə nḛ ra kɨ dana, ta lə lapɨya kɨ rɔnəl kɨ NDɨl kɨ ay njay adɨ dəw. 18Dəw kɨ ɨsɨ ra kɨlə lə Kɨrɨsɨ kɨ go rəbe kɨn, e dəw kɨ nje ra nḛ kɨ nəl Luwə nɨm, dɨje ndɨgi ta lie nɨm tɔ. 19Adɨ jɨ sangi rəbɨ kɨ kadɨ re kɨ lapɨya nɨm, rəbɨ kɨ kadɨ jɨ tɔgi naa tɨ me kadɨ-me tɨ nɨm. 20Majɨ kadɨ ɨtujɨ kɨlə lə Luwə mbata lə nḛ kuso al. E kɨ rɔjetɨ kadɨ nḛ kuso je pətɨ dəw a uso, nə e go rəbe tɨ al kadɨ dəw uso nḛ kɨ kadɨ təl jɨgɨ tɨgə ngoko̰e ɨle me nḛ kɨ majal tɨ. 21Maje kɨ ngay, e kadɨ dəw uso da al nɨm, a̰y kasɨ al nɨm, kadɨ ra nḛ madɨ kare kɨ kadɨ tɨgə ngoko̰e ɨle al. 22Kadɨ-me ləi kɨ a dɔ tɨ kɨn, ɨngəm tə ya̰i no̰ Luwə tɨ. Majɨ-kur e dɔ dəw tɨ kɨ me uwe kɨ ta dɔ rəbɨ tɨ lie al. 23Nə dəw kɨ me uwe kɨ ta dɔ nḛ tɨ kɨ ɨsɨ uso, ta kɨ gangɨ e dɔe tɨ, mbata e dəw kɨ kɨlə rae e kɨ go kadɨ-me tɨ al. NGa nɨngə, jɨ gər kadɨ nḛ je pətɨ kɨ dəw ra-de kɨ go kadɨ-me tɨ al, e majal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\