Rom je 15

1J-əi kɨ j-awi kɨ tɔgɨ me NDɨl tɨ, majɨ kadɨ jɨ gəti njé je kɨ əi to̰ je, kɨ kanjɨ sangɨ rəbɨ nḛ kɨ nəl meje. 2Majɨ kadɨ dəw kɨ ra danje tɨ sangɨ kadɨ ra nḛ kɨ nəl ngokone. Ra nḛ kɨ nəl-e kɨ mba majɨ lie kadɨ tɔgɨ-n me ndɨl tɨ. 3Kɨrɨsɨ kɨ dɔne, sangɨ nḛ kɨ nəl rɔne al, nə təkɨ Makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n: «Nḛ tajɨ je kɨ sɔbɨ kadɨ aw kɨ dɔi tɨ, təl kɨ dɔe tɨ yo.» 4NGa nɨngə, nḛ je pətɨ kɨ ndangi me Makɨtɨbɨ tɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte kɨn, ndangi mba kadɨ tə təl nḛ ndo mbata tɨ ləje. Makɨtɨbɨ ndo-je kadɨ kore me kɨ kuwə tɔgɨ ba ləje re kɨ kɨndə me dɔ tɨ. 5Majɨ kadɨ Luwə kɨ nje re kɨ kore me kɨ kuwə tɔgɨ ba ra adɨ tasi asɨ-naa majɨ təkɨ Jəju Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-n. 6Lo kɨn tɨ, a ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ kɨ e Baw Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨ me kɨ kare kɨ ndu kɨ kare. 7Uwəi naa rɔ naa tɨ yo je ne je təkɨ Kɨrɨsɨ uwə-n səsi rɔne tɨ kɨn be, mba kadɨ Luwə ɨngə-n tɔɓa. 8Təkɨ rɔjetɨ, m-əl səsi, Kɨrɨsɨ təl nje ra kɨlə lə Jɨpɨ je mba kadɨ tɔl-n ta ndu-kun kɨ Luwə un adɨ kade je. 9Taa re mba kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, ɨləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ mbata me-majɨ lie, təkɨ Makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə: «M-a m-pɨti dan gɨn ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, Taa m-a m-osɨ pa m-ɨlə-n tɔjɨ dɔi tɨ tɔ.» 10Nɨngə təl əl ɓəy ə nə: «Səi gɨn ɓe je kɨ dangɨ dangɨ, ɨrai rɔnəl kɨ dɨje lə Ɓaɓe.» 11Ɓəy tɔ: «Ɨləi tɔjɨ dɔ Ɓaɓe tɨ, səi gɨn ɓe je pətɨ, Osi pa, ɨpɨti-e-n, səi gɨn dɨje pətɨ!» 12NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ Ejay əl tɔ ə nə: «Dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Jəse kare a re, E ə a ḭ taa kadɨ a o̰ ɓe dɔ gɨn ɓe je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, Nɨngə e tɔ ə gɨn ɓee je kɨn a ɨndəi mede dɔe tɨ.» 13Kadɨ Luwə kɨ e nje re kɨ nḛ kɨndə me dɔ tɨ, adɨ rɔnəl, kɨ lapɨya lie ta̰ səsi bɨyə̰ tɨ, me kadɨ-me tɨ. Nɨngə kadɨ tɔgɨ NDɨl Luwə adɨ kɨndə me dɔ tɨ ləsi aw kɨ kəte kəte tɔ. 14NGakom je, kɨ ɔjɨ dɔsi, mi kɨ dɔm, m-gər majɨ, kadɨ mər ta kɨ majɨ rosɨ mesi, nḛ gər kɨ dum səsi goto, taa asi gakɨ kadɨ adi-naa ta kɔjɨ yo je kɨ ne je tɔ. 15Be ka, kɨ madɨ je, m-ndangɨ makɨtɨbɨ kɨ tɔge to m-adɨ səsi kadɨ m-ole-n mesi. Nɨngə m-ra be ɔjɨ dɔ majɨ kɨ Luwə ra səm. 16Luwə ra adɨ m-un rɔm m-ɨlə kɔ mbata kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. Ɨndə-m ta dangɨ kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lie, kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al təli kadɨ-kare kɨ nəl Luwə, kadɨ-kare kɨ NDɨl Luwə e dɔ tɨ. 17Asɨ kadɨ m-ɨndə gum me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ ɔjɨ-n dɔ kɨlə lə Luwə. 18NGa nɨngə, re m-əl ta ɓa, m-əl ta dɔ nḛ tɨ kare ba par, adɨ e kun kɨ Kɨrɨsɨ un-m ra-n kɨlə adɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al təli rɔde go ndue tɨ kɨn. Kɨrɨsɨ ra kɨlə kɨ ta kɨ tam tɨ nɨm, kɨ kɨlə ram nɨm, 19taa kɨ tɔgɨ nḛ kɔjɨ je, kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl, kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə. Be ə, ḭ Jorijaləm tɨ bɨtɨ tḛḛ-n Ɨlɨri tɨ, m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Kɨrɨsɨ kɨ lo je pətɨ. 20Nɨngə m-ndɨgɨ ngay kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lo kɨ tɔ Kɨrɨsɨ ɓa tɨ al ɓəy par, mba kadɨ m-ɨndə ngɨrə kɨlə ləm dɔ kɨlə tɨ kɨ dəw madɨ ɨndə ngɨre kəte al. 21Lokɨ m-ra be kɨn ɓa, m-ra təkɨ Makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dɨje kɨ dəw ɨlə-de mbḛ ta lie al a ooi-e, Ə dɨje kɨ ta lie osɨ mbide tɨ al, a gəri me ta kɨn tɔ.» 22E kɨn ə e nḛ kɨ ɔgɨ-m ta rəbɨ kɨ dɔkagɨlo je pətɨ kadɨ m-aw rɔsi tɨ. 23Nə kɨ ɓasɨne kɨn, m-aw kɨ lo madɨ kɨ kadɨ m-ra kɨlə tɨ go lo je tɨ kɨn al ngata. E be ə, asɨ ɓal ngay ɓone, m-ndɨngə kadɨ m-aw rɔsi tɨ. 24M-a m-aw dɔkagɨlo tɨ kɨ m-a m-aw-n Ɨsɨpa̰y tɨ. Tadɔ, m-ɨndə mem tɨ kadɨ kawm ə, m-a m-tḛḛ dɔsi tɨ kadɨ m-o səsi, nɨngə kadɨ ɨrai səm adɨ m-aw m-tḛḛ tɨtɨ. Nə ke ə, m-a m-o səsi kadɨ ngure ɔr dɔm tɨ ndə̰y ɓəy taa m-a m-gangɨ m-aw. 25Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, m-ɨsɨ m-aw Jorijaləm tɨ mba ra kɨ dɨje lə Luwə kɨ ɨsi nu. 26Tadɔ dɨje lə Luwə kɨ ɨsi dɔnangɨ Masəduwan tɨ kɨ dɔnangɨ Akay tɨ uni ndude kawi nḛ kadɨ n-rai kɨ njé ndoo je kɨ dan dɨje tɨ lə Luwə kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ. 27Uni ndude rai nḛ kɨn, nɨngə e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ rai səde be wa. Tadɔ kəte, dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ɨngəi nḛ majɨ kɨ go NDɨl tɨ rɔde tɨ əi kɨ əi Jɨpɨ je, nɨngə ɓasɨne sɔbɨ kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, rai kɨ Jɨpɨ je kɨ nḛ kɨ e nḛ majɨ lə darɔ kɨ to jide tɨ tɔ. 28Be ə, re m-ra kɨlə kɨn gɨne gangɨ, adɨ m-ɨlə kande nḛ kaw kɨn ji dɨje tɨ lə Luwə kɨ Jorijaləm ɓa, m-a m-aw Ɨsɨpa̰y tɨ kɨ rəbɨ kɨ dɔsi tɨ. 29M-gər kadɨ kawm kɨ m-a m-aw kɨ rɔsi tɨ, m-a m-aw kɨ njangɨ dɔ lə Kɨrɨsɨ kɨ to mbar mbar. 30NGakom je, m-ɨlə dɨngəm mesi tɨ kɨ takul Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ takul ndɨgɨ-naa lə NDɨl Luwə, kadɨ ɨndəi rɔsi naa tɨ səm, ɨrɔi kɨ kəl ta kɨ Luwə mbata tɨ ləm. 31Əli ta kɨ Luwə mba kadɨ taa-m ji njé me nga̰ je tɨ kɨ Jude, taa kadɨ tə kadɨ-kare kɨ m-a m-aw-n Jorijaləm kɨn ka, dɨje lə Luwə taai kɨ rɔnəl tɔ. 32Lo kɨn tɨ, m-a m-aw m-tḛḛ rɔsi tɨ kɨ rɔnəl, nɨngə re Luwə ndɨgɨ ɓa, m-a m-uwə-n kɔ rɔm rɔsi tɨ ndə̰y tɔ. 33Kadɨ Luwə kɨ nje kadɨ Lapɨya e naa tɨ səsi pətɨ. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\