Rom je 3

1Ke Jɨpɨ, maje to tɨ, kɨjə mɔtɨ, ndae to tɨ. 2Maje e ngay me nḛ je tɨ pətɨ, tadɔ, e Jɨpɨ je ə Luwə ɨlə ta ləne jide tɨ kəte. 3Ə re kɨ madɨ je ai dɔ njade tɨ al ə, ka dɔ nja tɨ al ləde a ra kadɨ Luwə yətɨ ndune al. 4Luwə a yətɨ ndune al jagɨ! Nɨngə sɔbɨ kadɨ Luwə e nje kəl ta kɨ rɔjetɨ, ə dɨje pətɨ əi njé kəl ta kɨ ngom, təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ əi nə: «Sɔbɨ kadɨ dɨje gəri ka dana ləi me ta kəli tɨ, A re awi kadɨ gangi ta dɔi tɨ ə, Kadɨ ta uwəi al, kadɨ ɨtḛḛ me tɨ.» 5Kɨn ə re majal kɨ j-ɨsɨ ra, tɔjɨ kadɨ Luwə e dəw kɨ dana ə, dəw oo ta kɨ kadɨ j-əl al. Kɨn ə re Luwə ɨngə tɔɓa me majal raje tɨ, ə a no̰o̰ ra səje wongɨ ə, e dəw kɨ rɔjetɨ al. M-əl ta kɨn be kɨ go koe tɨ lə dəw. 6Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ, Luwə e dəw kɨ dana al, al jagɨ. Kɨn ə Luwə e dəw kɨ dana al ə, a asɨ kadɨ gangɨ ta dɔ dunɨya̰ tɨ al. 7Nɨngə kɨn ə, kadɨ me ta ngom tɨ kɨ ɨsɨ tḛḛ tam tɨ, ta kɨ rɔjetɨ lə Luwə tḛḛ kɨ taga, kadɨ Luwə ɨngə-n tɔɓa ə, gɨne e ri ə kadɨ dəw a gangɨ ta dɔm tɨ tə nje ra majal ɓəy ə? 8J-a j-əl kɨ kəte par j-ə nə: «Jɨ rai majal j-adi nḛ kɨ majɨ tḛḛ me tɨ.» Təkɨ dɨje madɨ ɨndəi ta dɔm tɨ əi nə: mi ə m-ə nə jɨ ra majal kadɨ nḛ kɨ majɨ tḛḛ me tɨ ka kɨn be. Dɨjee kɨ əli ta kɨn asi ta kadɨ dəw gangɨ ta koy dɔde tɨ. 9Nɨngə e nḛ kɨ kadɨ dəw əl-n ə nə: je kɨ je Jɨpɨ je, j-ɨtə ndəgɨ dɨje al. J-ɨtə-de al, nɨngə j-əl ta dɔ tɨ ngata j-ə nə: Jɨpɨ je kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, pətɨ, əi gɨn tɔgɨ tɨ lə majal. 10Təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kare be kɨ kadɨ e dəw kɨ dana goto. 11Dəw kare be kɨ kadɨ gər nḛ goto, Dəw kare be kɨ kadɨ sangɨ Luwə goto. 12Pətɨ ɨyə̰i rəbɨ kɨ majɨ, ndəmi rəbɨ. Dəw kare kɨ nje ra majɨ goto. 13Rəbɨ mɨndɨde to tə ɓe nɨn kɨ tae to tagɨra be, NDonde e ndon kəl ta kɨ ngom, NDa tade rosɨ kɨ kəngɨ li, 14Ɨsɨ mani dɨje man kɨ to kəl tae al, Tade atɨ kanana dɔ dɨje tɨ. 15NJade e nja ka̰y law kɨ lo tɔl nḛ tɨ, 16Lo kɨ dəi tɨ ɓa, dɔ njade e nḛ kɨ tujɨ kɨ me-ko̰. 17Əi dɨje kɨ gəri rəbɨ lapɨya al. 18Ɓəl Luwə kɨ ndə̰y goto mede tɨ.» 19Jɨ gər kadɨ nḛ je pətɨ kɨ ndu-kun əl, əl dɨje kɨ əi gɨn ndu-kun tɨ, mba kadɨ ta dəw madɨ tḛḛ əl ta dɔ rɔe tɨ al, ə kadɨ dɨje pətɨ gəri go majal je ləde no̰ Luwə tɨ. 20E mbata kɨn ə, dəw kɨ Luwə a tɨde dəw tɨ ləne kɨ go rəbɨ təl rɔ go ndu-kun tɨ goto. MBata ndu-kun to mba kadɨ ɔjɨ dɨje adɨ gəri nḛ kɨ ɓari-e majal. 21Kɨ ngɔsɨne kɨn, Luwə tɔjɨ-je go rəbɨ kɨ tɨdə-n dɨje, dɨje tɨ ləne kɨ kanjɨ ndu-kun. Nɨngə e, ndu-kun lə Mojɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ mai naje. 22Luwə tɨdə dɨje, dɨje tɨ ləne kɨ go rəbɨ ka dɔ nja tɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ. Ta rəbɨ kɨn to mbata tɨ lə dɨje pətɨ kɨ adi mede Jəju Kɨrɨsɨ, tadɔ dɨje pətɨ asi-naa. 23Dɨje pətɨ əi njé ra majal je, adɨ tɔɓa lə Luwə nal-de. 24Nə Luwə tɨdə-de dɨje tɨ ləne kare, kɨ kanjɨ kadɨ ugəi nḛ madɨ. E kɨ go me-majɨ tɨ lie, me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ kɨ taa-de gɨn tɔgɨ tɨ lə majal ɨlə-de taa. 25E Jəju Kɨrɨsɨ ə, Luwə un-e tə nḛ kɨgə dɔ majal, me məse tɨ kɨ a̰y, kɨ go rəbɨ ka dɔ nja tɨ lie. Luwə ra be mba kadɨ tɔjɨ-n nḛ ra kɨ dana ləne, mbata majal je kɨ dɨje rai-de kəte, tɨdə goe al, 26dɔkagɨlo kɨsɨ dɔ tɨ lie. Luwə tɔjɨ nḛ ra kɨ dana ləne dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone, mba kadɨ e-n nje ka dana, taa kadɨ tɨdə-n dɨje kɨ ɨndəi mede dɔ me-majɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ, dɨje tɨ ləne tɔ. 27Nḛ kare kɨ kadɨ dəw ɨndə-n gune goto, mbata nḛ kɨ Luwə a dɔ tɨ, e təl rɔ go ndu-kun tɨ al, nə e kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ. 28Jɨ gər majɨ kadɨ Luwə tɨdə dəw, dəw tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ, ɓɨ e kɨ go rəbɨ təl rɔ go ndu-kun tɨ al. 29Luwə e Luwə lə Jɨpɨ je par al. Kɨ rɔjetɨ, e Luwə ləde par al, nə e Luwə lə ndəgɨ dɨje pətɨ tɔ. 30MBata Luwə e kare ba. E ə tɨdə Jɨpɨ je dɨje tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ nɨm, a tɨdə ndəgɨ dɨje, dɨje tɨ ləne kɨ go rəbɨ kadɨ-me Jəju Kɨrɨsɨ nɨm tɔ. 31Lokɨ j-adɨ meje Kɨrɨsɨ kɨn, tɔjɨ kadɨ nda ndu-kun goto al. Lo kɨn tɨ, jɨ tɔjɨ kadɨ ndae e ngay tə ke yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\