Rom je 6

1Ta ri ə kadɨ j-əli-naa me lo kɨn tɨ ə? Se kadɨ tə jɨ nayḭ-naa kɨ lo ra majal tɨ kadɨ tə me-majɨ lə Luwə to-n mbar mbar kɨ dɔje tɨ wa? 2Jagɨ, e be al. Tadɔ j-əi dɨje kɨ j-oyi, jɨ gangi-naa kɨ majal, nga ra ban be ə kadɨ tə jɨ təli j-ɨsi me majal tɨ ɓəy ə? 3Ɨgəri majɨ kadɨ j-əi pətɨ kɨ jɨ rai batəm mbata tɨ lə Jəju Kɨrɨsɨ, batəm kɨn tɔjɨ kadɨ j-əi dɨje kɨ j-oyi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. 4Kɨ go rəbɨ lə batəm kɨn, dɨbi-je naa tɨ sie, me koye tɨ. NGa nɨngə, təkɨ Kɨrɨsɨ ḭḭ-n taa dan njé koy je tɨ kɨ tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl ngay lə Bawje Luwə ka kɨn ə, je ka j-ɨsɨ kɨ dɔje taa kɨsɨ kɨ sɨgɨ tɔ. 5Nɨngə, kɨn ə re, j-ɨndə rɔje naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ təkɨ rɔjetɨ me koye tɨ ə, j-a j-ḭḭ taa lo koy tɨ, təkɨ ḭḭ-n lo koy tɨ kɨn be tɔ. 6Kadɨ jɨ gər majɨ təkɨ, hal dəw kɨ to rɔjetɨ kəte kɨn, e kɨ ɓə-e kagɨ-dəsɨ tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ngata, mba kadɨ tə majal kɨ rɔje tɨ e kɨ tujɨ kɔ, kadɨ je-n gɨn tɔgɨ tɨ lə majal al ngata. 7Tadɔ dəw kɨ oy, majal o̰ ɓe dɔe tɨ al ngata. 8Kɨn ə re j-oyi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ə, j-adɨ meje kadɨ j-a j-ɨsɨ kɨ dɔje taa naa tɨ sie. 9Jɨ gər kadɨ Kɨrɨsɨ kɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ kɨn, təl oy gogɨ al; koy aw kɨ tɔgɨ dɔe tɨ al ngata. 10Kɨrɨsɨ kɨ oy, oy koy majal, nɨngə e koy kɨ nja kare par, mbata majal je pətɨ. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, ɨsɨ kɨ dɔne taa mbata lə Luwə. 11Be tɔ ə, səi ka, majɨ kadɨ oi rɔsi tə dɨje kɨ oyi koy majal, nɨngə ɨsi kɨ dɔsi taa mbata lə Luwə, me njɨyə naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. 12Majɨ kadɨ adi majal o̰ ɓe dɔ rɔsi tɨ al. Kadɨ ɨtəli rɔsi go ndɨgɨ tɨ lə darɔ al. 13Adi ngon rɔsi madɨ kare ra nḛ kɨ majal al, kadɨ təl nḛ ra kɨlə kɨ go rəbe tɨ al, al. Nə kadɨ uni rɔsi ba pətɨ mbata kɨlə lə Luwə, tə dɨje kɨ ḭḭ taa dan njé koy je tɨ. Kadɨ darɔsi ba pətɨ e mbata kɨlə lə Luwə, kadɨ təl nḛ ra kɨlə kɨ dana. 14Lo kɨn tɨ, majal a o̰ ɓe dɔsi tɨ al, tadɔ səi gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun al, nə me-majɨ lə Luwə ə e dɔsi tɨ. 15Ta ri ə kadɨ j-əl dɔ lo kɨn tɨ ə? Se j-a jɨ ra majal mbata ke kɨ je gɨn tɔgɨ tɨ lə ndu-kun al, nə je gɨn tɔgɨ tɨ lə me-majɨ lə Luwə yo wa? Jagɨ, e be al. 16Ɨgəri ɓətɨ kadɨ kɨn ə re un rɔi kadɨ ɨra kɨlə adɨ dəw madɨ ɓa, ɨtəl ɓəə lə dəwe kɨn. Adɨ re uni rɔsi kadɨ ɨrai majal nɨngə, səi ɓəə lə majal kadɨ aw səsi koy tɨ, a re ɨtəli rɔsi go ndu Luwə tɨ tɔ nɨngə, təl rɔ go tɨ kɨn a aw səsi me nḛ ra tɨ kɨ dana tɔ. 17Jɨ ra oyo Luwə mbata kəte səi ɓəə lə majal, nə kɨ ngɔsɨne kɨn, ɨtəli rɔsi kɨ me kɨ kare go rəbɨ nḛ ndo tɨ kɨ majɨ kɨ ɨngəi. 18Luwə taa səsi ji majal tɨ ɨlə səsi taa, adɨ ɨtəli, səi gɨn tɔgɨ tɨ lə nḛ ra kɨ dana ngata. 19M-əl ta lə ɓəə tə nḛ kɨ majal ə se nḛ ra kɨ dana əi dɨje ə ɨsɨ rai ɓəə ləde be, mbata re e be al ə, kasɨ al ləsi a ra kadɨ ɨgəri me ta kɨn al. Təkɨ kəte uni rɔsi ba pətɨ ɨndəi ta nḛ tɨ kɨ to njḛ, kɨ nḛ ra kɨ majal, kɨ a aw kɨ dəw kadɨ ta̰ rɔ Luwə ka kɨn ə, majɨ kadɨ, kɨ ngɔsɨne kɨn, uni rɔsi ɨndəi ta nḛ ra tɨ kɨ dana, kɨ a aw səsi adɨ ayi njay. 20Dɔkagɨlo tɨ kɨ səi ɓəə lə majal kɨn, usɨ səsi dɔ nḛ ra tɨ kɨ dana al. 21NGa nɨngə, e ri ə kadɨ a ɨngəi me nḛ tɨ kɨn ɓəy ə? Nḛ kɨn e nḛ kɨ mesi ole dɔ tɨ ə adɨ səsi rɔsɔl, tadɔ ta tɔl tae e koy. 22Nɨngə kɨ ngɔsɨne kɨn, təkɨ Luwə taa-n səsi ɨlə səsi taa, adɨ ɨtəli ɓəə kɨlə je lie, kɨlə rasi a aw səsi me kay njay tɨ, kadɨ ta tɔl tae ə ɨngəi kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ. 23Tadɔ nḛ kɨgə kɨrə majal e koy, nɨngə nḛ kadɨ kɨ Luwə adɨ-je kare e kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, me njɨyə naa kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\