Rom je 7

1NGakom je kɨ konanm je, ɨgəri majɨ kadɨ ta kɨ m-ɨsɨ m-əl səsi kɨn, m-əl səsi tə dɨje kɨ gəri ndu-kun majɨ. Nɨngə ndu-kun aw kɨ tɔgɨ dɔ dəw tɨ lokɨ dəw ɨsɨ-n kɨ dɔne taa ɓəy kɨn par. 2E be ə, dəne kɨ taa ngaw, ndu-kun dɔɔ-e naa tɨ kɨ ngawe, lokɨ ngawe ɨsɨ-n kɨ dɔne taa ɓəy kɨn par. A kɨn ə re ngawe oy ɓa, ndu-kun kɨ dɔɔ-e naa tɨ kɨ ngawe kɨn e dɔe tɨ al ngata. 3Re ngawe ɨsɨ kɨ dɔne taa ɓəy ə təl taa dɨngəm kɨ rangɨ nɨngə, dɨje a ooi-e tə nje kuwə marɨm. A re ngawe oy ɓa, ndu-kun e dɔe tɨ al ngata, adɨ re taa dɨngəm kɨ rangɨ ka, dəw a oo-e tə nje kuwə marɨm al. 4Nḛ kɨn to be kɨ rɔsi tɨ tɔ. Səi dɨje kɨ oyi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, me darɔ tɨ, ɨgangi-naa kɨ ndu-kun, adɨ səi lə dəw kɨ rangɨ ngata. Dəwe kɨn e Kɨrɨsɨ kɨ nje kḭ dan njé koy je tɨ, mba kadɨ kɨlə raje e ya̰ Luwə. 5Təkɨ rɔjetɨ, dɔkagɨlo tɨ kɨ kəte j-ɨsɨ jɨ ra-n ndɨgɨ lə darɔje, ngur nḛ ra je kɨ majal, kɨ ndu-kun ndu-de kɨ taa, ɔdɨ rɔne rɔje tɨ, adɨ jɨ ra nḛ kɨ aw səje kɨ koy tɨ. 6Nə kɨ ngɔsɨne kɨn, jɨ goto gɨn ndu-kun tɨ, tadɔ j-oy, jɨ gangɨ-naa kɨ nḛ kɨ kəte uwə-je dangay tɨ. Adɨ jɨ ra kɨlə gɨn tɔgɨ tɨ kɨ sɨgɨ, kɨ e tɔgɨ lə NDɨl Luwə, ɓɨ jɨ ra kɨlə gɨn tɔgɨ tɨ kɨ kəte kɨ e tɔgɨ lə ndu-kun kɨ ndangɨ kɨn al ngata. 7Ta kɨn mee nə ri ə? Tɔjɨ kadɨ ndu-kun e majal a? Jagɨ, ndu-kun e majal al, nə ke ə, e ndu-kun ə e nje kɔjɨ-m majal kadɨ m-gər-e. Kɨn ə re ndu-kun əl-m ə nə: «A ɨra kəm-nda al,» al ə, re m-a m-gər nḛ kɨ ɓari-e kəm-nda al. 8Lo kɨn tɨ, majal ɨngə rəbɨ kɨ ndu-kun tɔl ade kɨn kadɨ ɨndə-n kəm-nda je kɨ dangɨ dangɨ mem tɨ. Tadɔ kɨn ə re ndu-kun goto ə, majal a təl nḛ kɨ koy kɔ. 9Kəte lokɨ ndu-kun goto ɓəy, m-ɨsɨ kəm. Nə lokɨ ndu-kun re, majal nga ə təl nje kɨsɨ kəm. 10Nɨngə mi, m-oy, adɨ ndu-kun kɨ kadɨ aw səm kɨ kajɨ tɨ ka kɨn, kɨ ɔjɨ dɔm, təl aw səm koy tɨ yo. 11Tadɔ majal, ɨngə rəbɨ kɨ ndu-kun tɔl ade ka kɨn, adɨ ədɨ-m kɨ go rəbɨ lə ndu-kun, aw səm adɨ yo. 12Lo kɨn tɨ, ndu-kun ay njay, kun-ndu ay njay, e nḛ kɨ dana, e nḛ kɨ majɨ tɔ. 13NDu-kun kɨ e nḛ kɨ majɨ, a təl kadɨ e rəbɨ kɨngə yo ləm al jagɨ. Nɨngə e majal ə e nje re kɨ yo dɔm tɨ, kɨ go rəbɨ lə nḛ kɨ majɨ, mba kadɨ tɔjɨ-n rɔne kɨ taga, taa kadɨ tɔjɨ-n tɔgɨne kɨ rɔjetɨ kɨ e majal tɔ, kɨ go rəbɨ lə kun-ndu. 14Jɨ gər kadɨ ndu-kun e nḛ lə NDɨl, nə mi, mi dəw kɨ me darɔ tɨ, kɨ majal ndogɨ-m. 15Təkɨ rɔjetɨ, m-gər kəm nḛ je kɨ m-ɨsɨ m-ra-de al. Nḛ kɨ m-ndɨgɨ ra kɨn ə, m-ra al, nɨngə nḛ kɨ nəl-m al kɨn taa m-ra tɔ. 16Kɨn ə re e nḛ wa kɨ m-ndɨgɨ ra al kɨn taa m-ra nɨngə, m-ndɨgɨ dɔ tɨ kɨ ndu-kun kadɨ e nḛ kɨ majɨ. 17Lo kɨn tɨ, e mi ɓa m-ɨsɨ ra nḛ al, nə e majal kɨ ɨsɨ me rɔm tɨ. 18Tadɔ m-gər kadɨ me rɔm tɨ kɨ e darɔ kɨ to̰ kɨn, nḛ ra kɨ majɨ a ɨsɨ tɨtɨ al. 19Tadɔ m-ra nḛ kɨ majɨ kɨ m-ndɨgɨ ra kɨn al, ə nḛ kɨ majal kɨ m-ndɨgɨ ra al kɨn yo taa m-ra. 20Kɨn ə, e nḛ kɨ m-ndɨgɨ ra al yo ə m-ra nɨngə, e mi ɓa m-ɨsɨ ra al, nə e majal kɨ ɨsɨ me rɔm tɨ ə ɨsɨ ra. 21M-gər ndu kɨn kadɨ e be ngata: lokɨ mi, m-ndɨgɨ kadɨ m-ra nḛ kɨ majɨ ɓa, nḛ kɨ majal yo ə re to ta kəm tɨ kadɨ m-ra. 22Mem tɨ kɔrɔkɨ ɓa, m-ɨngə rɔnəl me ndu-kun tɨ lə Luwə. 23Nə m-gər me rɔm tɨ kadɨ tɔgɨ madɨ kɨ rangɨ ɨsɨ no̰, ɨsɨ rɔ kɨ ndɨgɨ ra kɨ e ɓom tɨ. Tɔgɨ kɨn ra adɨ m-təl ɓəə lə majal kɨ ɨsɨ me rɔm tɨ. 24- 25Kɨ nḛ gər ləm, m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lə Luwə, nə me darɔ tɨ kɨ to̰, m-ɨsɨ m-ra kɨlə ɓəə lə majal kɨ ɨndə tɔgɨne dɔm tɨ. Mi dəw kɨ nje kəm-to-ndoo, dəw kɨ kadɨ a taa-m ji darɔ tɨ kɨ e nḛ lə yo kɨn goto. Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ ajɨ-m kɨ go rəbɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\