Rom je 8

1Kɨ ɓasɨne kɨn, dɨje kɨ ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, ta kɨ gangɨ goto dɔde tɨ ngata. 2Tadɔ tɔgɨ lə NDɨl Luwə kɨ nje kadɨ dəw ɨsɨ kɨ dɔne taa me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, taa-je ɨlə-je taa ji tɔgɨ tɨ lə majal kɨ tɔgɨ lə koy. 3E nḛ kɨ ndu-kun lə Mojɨ asɨ kadɨ ra al, mbata darɔ kɨ to̰ ra adɨ tɔge goto. Nə Luwə ra nḛ kɨn kɨ go rəbɨ lə NGone wa, ade kadɨ ɔr majal. Re kɨ darɔ kɨ tɨtɨ-naa kɨ ya̰ dəw kɨ nje ra majal, gangɨ-n ta dɔ majal tɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ darɔ dəw tɨ. 4Luwə ra be mba kadɨ ndɨgɨ ra kɨ dana lə ndu-kun lə Mojɨ tɔl tane dɔje tɨ, je kɨ j-ɨsɨ njɨyə kɨ go ndɨgɨ tɨ ləje al, nə j-ɨsɨ njɨyə kɨ go ndɨgɨ tɨ lə NDɨl Luwə yo kɨn. 5Təkɨ rɔjetɨ, dɨje kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə darɔde, ɨsɨ rai ndɨgɨ lə darɔde, nə dɨje kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ lə NDɨl Luwə, ɨsɨ rai ndɨgɨ lə NDɨl Luwə tɔ. 6Ra ndɨgɨ lə darɔ, a aw kɨ dəw ɓe lə yo, nə ra ndɨgɨ lə NDɨl Luwə, a aw kɨ dəw ade ɨngə kajɨ, a ade ɨngə lapɨya. 7Ra ndɨgɨ lə darɔ, e təl dəw nje ba̰ tɨ lə Luwə. Dəw kɨ nje ra ndɨgɨ lə darɔ, e dəw kɨ ɨlə dɔne gɨn ndu-kun tɨ lə Luwə al, tadɔ asɨ kadɨ a ra al. 8Dɨje kɨ ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə darɔde, asi kadɨ a rai nḛ kɨ nəl Luwə al. 9NGa nɨngə səi je, ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə darɔsi al, nə ɨsi gɨn tɔgɨ tɨ lə NDɨl Luwə. MBata NDɨl Luwə ɨsɨ mesi tɨ. Re dəw aw kɨ NDɨl Kɨrɨsɨ mene tɨ al ə, e dəw lə Kɨrɨsɨ al. 10Re Kɨrɨsɨ ɨsɨ mesi tɨ ə, darɔsi kɨn a oy ə wa, mbata lə majal, nə NDɨl Luwə e kɨsɨ kɨ dɔ taa ləsi, mbata səi dɨje kɨ Luwə tɨdə səsi dɨje tɨ ləne. 11A re NDɨl Luwə kɨ nje tḛḛ kɨ Jəju dan njé koy je tɨ ɨsɨ mesi tɨ ə, Luwə kɨ nje tḛḛ kɨ Jəju dan njé koy je tɨ a adɨ darɔsi kɨ koy təl ɨsɨ kəm kɨ takul NDɨle kɨ ɨsɨ mesi tɨ. 12Lo kɨn tɨ, ngakom je kɨ dəne kɨ kɨ dɨngəm, j-awi kɨ kɨrə dɔje tɨ, nɨngə e kɨrə lə darɔ kadɨ tə jɨ ra-n ndɨgɨ lə darɔ al. 13Tadɔ re ɨsi ta ra nḛ tɨ kɨ go ndɨgɨ tɨ lə darɔsi ə a oyi. A re uni NDɨl Luwə, ɨtɔli kɨlə ra je lə darɔsi ɓa, a ɨsɨ kɨ dɔsi taa tɔ. 14MBata dɨje pətɨ kɨ NDɨl Luwə ɨsɨ ɔr-de ta rəbɨ əi NGan lə Luwə. 15Tadɔ NDɨl kɨ ɨngəi-e, e NDɨl kɨ kadɨ ra səsi ɓəə tɨ al, taa e NDɨl kɨ kadɨ təl ɨndə ɓəl mesi tɨ ɓəy al tɔ. Nə e NDɨl kɨ nje ra səsi ngan kotɨ tɨ. E kɨ ta rəbɨ lə NDɨl kɨn ə j-ɨsɨ jɨ ɓar-n nḛ kɨ nduje kɨ taa boy j-ə nə: «Aba, Bawje.» 16NDɨl wa kɨn ə e nje tɔjɨ ndɨlje kadɨ gər təkɨ je ngan lə Luwə. 17Ə re je ngan lə Luwə ɓa, je ka j-a j-ɨngə nḛ majɨ je kɨ Luwə un ndune dɔ tɨ kadɨ n-a n-adɨ dɨje ləne kɨn tɔ. J-a j-ɨngə nḛ majɨ je kɨn naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, mbata j-ɨngə ko̰ naa tɨ sie, kadɨ je-n naa tɨ sie me tɔɓa tɨ lie. 18M-gər majɨ kadɨ ko̰ kɨ dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone kɨn asɨ naa kɨ tɔɓa kɨ Luwə a tḛḛ kɨ dɔe kadɨ jɨ gər kɨn al. 19Nḛ kɨndə je pətɨ ɨsi rəle, ɨsɨ ngəmi dɔkagɨlo kɨ Luwə a tɔjɨ-n tɔɓa lə ngan ləne. 20Tadɔ nḛ kɨndə je osi gɨn tɔgɨ tɨ lə tɔgɨ je kɨ ndade goto. E kɨ me ndɨgɨ ləde wa al, nə e Luwə wa ə ndɨgɨ be kadɨ əi gɨn tɔgɨ je tɨ kɨn. 21Nɨngə ɨsɨ ɨndəi mede dɔ tɨ tɔ kadɨ ndɔ kare ə, a tḛḛi gɨn tɔgɨ tɨ kɨ nje tujɨ-de kɨ uwə-de ɓəə tɨ kɨn. A tḛḛi gɨn tɨ kɔ mba kadɨ ɨngəi dɔde naa tɨ kɨ ngan lə Luwə, taa kadɨ əi me tɔɓa lə ngan lə Luwə tɔ. 22Kɨ ɓasɨne kɨn, jɨ gər kadɨ nḛ kɨndə je kɨn pətɨ ɨsɨ tɨməi rusɨ rusɨ tə dəne kɨ ndoo ra-e be. 23Nɨngə e nḛ kɨndə je par dɔrɔde al, je kɨ j-ɨngə NDɨl Luwə tə nḛ kɨ dɔsa̰y dan kadɨ-kare je tɨ Luwə ka, jɨ tɨmə rusɨ rusɨ tɔ, j-ɨsɨ jɨ ngɨnə kadɨ Luwə təl-je ngane tɨ, kadɨ taa-je ɨlə-je taa. 24Tadɔ Luwə ajɨ-je, nə e kɨn j-ɨsɨ jɨ ngəm tae tə ngəm ɓəy. NGa nɨngə, re dəw oo nḛ kɨ ɨsɨ ngəm tae kɨ kəmne nɨngə, e nḛ kɨ ɨsɨ ngəm tae al ngata. Dəw kɨ kadɨ oo nḛ kɨ kəmne, ə təl ɨsɨ ngəm tae tə ngəm ɓəy goto. 25A re jɨ ngəm ta nḛ kɨ j-o kɨ kəmje al nɨngə, jɨ ngəm tae kɨ kore me. 26E be tɔ ə, NDɨl Luwə ɨsɨ re ra-n səje, me tɔgɨ goto tɨ ləje. Tadɔ jɨ gər kəl ta kɨ Luwə təkɨ sɔbɨ kadɨ j-əl-e-n al, nə NDɨl Luwə wa ɨsɨ əl sie ta toje tɨ kɨ ndu kɨ dəw asɨ gər me al. 27Nɨngə Luwə kɨ gər nga̰meje, gər nḛ kɨ NDɨl ndɨgɨ kadɨ əl-e, tadɔ NDɨl ɨsɨ əl ta kɨ Luwə, mbata majɨ lə dɨje lə Luwə, təkɨ Luwə wa ndɨgɨ-n. 28Jɨ gər kadɨ nḛ je pətɨ rai nḛ mba kadɨ majɨ kɨ dɨje kɨ ndɨgi Luwə, adɨ e dɨje kɨ e wa ɓar-de kɨ go kɔjɨ tɨ ləne. 29MBata njé kɨ Luwə gər-de kəte, ə un ndune dɔde tɨ kadɨ toi tə NGone Kɨrɨsɨ be, mba kadɨ Kɨrɨsɨ e-n ngon kɨ ngatɔgɨ lə kosɨ ngako̰e je. 30Adɨ e njé kɨ Luwə kɔtɨ-de kəte, Luwə ɓar-de tɔ, njé kɨ Luwə ɓar-de, ɔr ta dɔde tɨ tɔ, nɨngə njé kɨ ɔr ta dɔde tɨ, adɨ-de tɔɓa tɔ. 31Ta kɨ kadɨ j-əl dɔ lo tɨ kɨn goto. Re Luwə e səje ə, dəw kɨ kadɨ a ɔsɨ-je ta goto. 32Luwə kɨ un ko̰ dɔ NGone tɨ wa kɔ al, nə un-e ɨle kɔ mbata tɨ ləje pətɨ, a adɨ-je nḛ je pətɨ kare naa tɨ kɨ NGone. 33Dəw kɨ kadɨ a ɨndə ta dɔ dɨje tɨ kɨ Luwə kɔtɨ-de goto, mbata e Luwə wa ə ɔr ta dɔde tɨ. 34Dəw kɨ kadɨ a gangɨ ta dɔde tɨ goto, mbata Kɨrɨsɨ e nje koy. Kɨ bo ngay, e ə ḭ taa dan njé koy je tɨ, ɨsɨ dɔ ji ko̰ Luwə tɨ, ɨsɨ əl ta kɨ Luwə kɨ mbata ləje. 35Dəw kɨ asɨ kadɨ a gangɨ-je naa tɨ kɨ ndɨgɨ kɨ Kɨrɨsɨ ndɨgɨ-je kɨn goto. E kəm-to-ndoo, ə se me-ko̰ asɨ al, kɨndə kəm-ndoo, ə se ɓo, ə se ndoo, ə se tujɨ, ə se koy, asi al. 36Makɨtɨbɨ lə Luwə əl ə nə: «MBata ləi, Koy e kadɨje tɨ ɓasi kɨ sḭ je, kada je, kɨ lo sɔlɔ je. Dɨje ooi-je tə da je kɨ dəw ɨsɨ aw səde lo tɔl-de tɨ be.» 37Nə me nḛ je tɨ kɨn pətɨ, j-a jɨ tətɨ rɔ kɨ tɔgɨ kɨ ngay kɨ nje ndɨgɨ-je adɨ-je. 38MBata m-gər majɨ, təkɨ rɔjetɨ, kadɨ e koy al nɨm, e kɨsɨ kɨ dɔ taa al nɨm, e malayka je al nɨm, e tɔgɨ lə ndɨl je kɨ majal al nɨm, e nḛ kɨ ɓone al nɨm, nḛ kɨ lo ti tɨ al nɨm, e tɔgɨ je kɨ me dunɨya̰ tɨ al nɨm, 39e tɔgɨ je kɨ taa al nɨm, e kɨ nangɨ al nɨm, e nḛ kɨndə madɨ al nɨm, nḛ madɨ kare kɨ kadɨ a gangɨ-je naa tɨ kɨ ndɨgɨ kɨ Luwə ndɨgɨ-je kɨn goto. E ndɨgɨ kɨ ndɨgɨ-je kɨ go rəbɨ lə Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ kɨn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\