Rom je 9

1Me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ, ta kɨ m-aw tə m-əl kɨn e ta kɨ rɔjetɨ ɓɨ e ta ngom al. NGa nɨngə, mem kɨ kəy wa ka, kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə, ma najɨ dɔ ta tɨ kɨn kadɨ e ta kɨ rɔjetɨ. 2Me ko̰ kɨ bo ngay ra-m, nɨngə mem to-m kɨ dɔ ndɔ je mbata tɨ 3lə ngakom je kɨ gɨn kojɨ tɨ ləm. M-ndɨgɨ kadɨ darɔm wa, Luwə man-m, kadɨ m-gangɨ-naa kɨ Kɨrɨsɨ mbata majɨ ləde. 4Adɨ e ngan Isɨrayəl je, kɨ Luwə təl-de ngane tɨ, tɔjɨ-de tɔɓa ləne adɨ gəri, un mɨndɨne adɨ-de, adɨ-de ndu-kun, adɨ ɨsɨ kawi-naa no̰e tɨ, ɨlə ndune adɨ-de, 5taa əi gɨn kojɨ tɨ lə kade je kɨ Luwə ɓar-de kəte. E əi je ə Kɨrɨsɨ tḛḛ gɨn kojɨ tɨ ləde tɔ. Kɨrɨsɨ kɨ e dɔ nḛ je tɨ pətɨ. Majɨ kadɨ tɔjɨ e dɔ Luwə tɨ kɨ dɔkagɨlo kɨ je kɨ dɔkagɨlo je. 6E kɨn tɔjɨ kadɨ ndu Luwə təl nḛ kɨ ndae goto al. Təkɨ rɔjetɨ, dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Isɨrayəl əi ngan Isɨrayəl je dɔrɔ al, 7taa dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Abɨrakam əi ngan tie je pətɨ al, tadɔ Luwə əl Abɨrakam ə nə: «E kɨ gɨn kojɨ lə Isakɨ ə ḭ a ɨngə-n dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ ləi.» 8Nḛ kɨn tɔjɨ kadɨ ngan ti Abɨrakam pətɨ ə əi ngan lə Luwə al, nə e ngan je kɨ ojɨ-de kɨ go kun-ndu tɨ lə Luwə kɨ un adɨ Abɨrakam ə əi ngane je kɨ rɔjetɨ. 9MBata Luwə un ndune be ə nə: «Dɔkagɨloe wa kɨn be ə, m-a m-re, nɨngə Sara a ɨngə ngon kare.» 10Lo kɨn tɨ, gɨne gangɨ al ɓəy, Rəbeka ka e no̰o̰ ɓəy tɔ. E kɨ Isakɨ kɨ kare wa ka kɨn tɔ ə ojɨ-n nga ndɨngə je kɨ joo. 11NGa nɨngə, kəte no̰ koji ngan je tɨ kɨn, lokɨ rai nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ kɨ majal al ɓəy ə, Luwə kɔtɨ kɨ kare kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləne mba kadɨ ndɨgɨ ra lie tɔl-n tane. 12Luwə kɔtɨ ngon kare kɨ go ndɨgɨ tɨ lə dəw madɨ al, nə e kɨ go ndɨgɨ tɨ lie e Luwə kɨ ɓar-de, ə əl-n Rəbeka ə nə: «NGon kɨ ngatɔgɨ a ra ɓəə lə e kɨ du.» 13Ta kɨn tḛḛ təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «M-ndɨgɨ Jakobɨ, ə m-mbatɨ Esuwa.» 14Ta kɨ kadɨ j-əl dɔ lo kɨn tɨ goto, Luwə e nje ra nḛ kɨ dana, nḛ ra kɨ dana al goto rɔe tɨ jagɨ. 15Tadɔ əl Mojɨ ə nə: «M-a m-ra majɨ kɨ dəw kɨ kadɨ m-ra sie majɨ, ə m-a m-o kəm-to-ndoo lə dəw kɨ kadɨ m-o kəm-to-ndoo lie tɔ.» 16E kɨn e kɨ go ndɨgɨ tɨ lə dəw madɨ al, taa e kɨ go kɨlə tɨ kɨ ra ngay al tɔ, nə e kɨ go ndɨgɨ tɨ lə Luwə kɨ nje koo kəm-to-ndoo. 17E be tɔ ə, Luwə əl-n ta ngar Parawo̰ me makɨtɨbɨ tɨ ləne ə nə: «E mi wa ə m-ɨndə-i lo kɨn tɨ mba kadɨ m-ɔjɨ-n tɔgɨm kɨ rɔi tɨ, ə kadɨ tɔm ɓa-n ta dɨje tɨ pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne tɔ.» 18Lo kɨn tɨ, kadɨ jɨ gər təkɨ Luwə oo kəm-to-ndoo lə dəw kɨ go me ge tɨ ləne, ə adɨ me dəw nga̰ kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləne tɔ. 19Dəw madɨ a əl-m ə nə re Luwə ra nḛ kɨ mee ndɨgɨ nɨngə, se ra ban ə ɨsɨ aw kɨ ta kɨ dɨje ɓəy wa? Tadɔ dəw kɨ kadɨ ta̰ rɔ ndɨgɨ lie goto. 20Nə ḭ dəw kare par ḭ na̰ ə kadɨ ɨnajɨ ta Luwə tɨ ə? NGoo asɨ kadɨ a əl ɓane ə nə: «MBa ri ə ɨra-m adɨ m-to be,» wa al. 21NJe kɨbə ngoo, asɨ kadɨ, kɨ wanjɨ kɨ kare wa kɨn, ɨbə-n ngoo kɨ gate e ngay, ə kɨ wanjɨ kɨ kare wa kɨn, ɨbə-n e kɨ gate e ngay al tɔ. 22Lo kɨn tɨ, Luwə ndɨgɨ ngay kadɨ ɔjɨ wongɨ ləne, ə adɨ dɨje gəri tɔge tɔ, nə ore mene ə təl ore ɓəy dɔ dɨje tɨ kɨ asi tujɨ, kadɨ ɓungɨ wongɨ ləne dɔde tɨ, tujɨ-n-de kɔ. 23Nə, Luwə ndɨgɨ ngay tɔ kadɨ n-tɔjɨ tɔɓa ləne kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ asi koo kəm-to-ndoo, kɨ ɨndə dɔde dana kəte mba kadɨ ɨsi səne me tɔɓa tɨ ləne. 24NGa nɨngə, dɨje kɨn e j-əi je kɨ Luwə ɓar-je. Ɓar-je dan Jɨpɨ je tɨ par al, nə ɓar-je dan ndəgɨ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɔ. 25Nɨngə e ta kɨ Luwə wa əl me makɨtɨbɨ tɨ lə Oje ə nə: «Dɨje kɨ kəte əi dɨje ləm al, M-ɓar-de dɨje ləm ɓone, Ə dɨje kɨ kəte əi njé ndɨgɨ je ləm al, M-ɓar-de njé ndɨgɨ je ləm ɓone. 26NGa nɨngə, lo tɨ wa kɨ dɨje əli-de tɨ əi nə: “Səi dɨje lə Luwə al” kɨn, A ɓari-de tɨ, ngan lə Luwə kɨ nje kɨsɨ kəm ba.» 27Ejay ɨlə mbḛ kɨ ya̰ne tɔ, ɔjɨ-n dɔ ngan Isɨrayəl je ə nə: «Kɨn ə re ngan Isɨrayəl je ba̰yḭ-naa tə yangɨra kɨ ta ba tɨ be ka, e njé kɨ madɨ je par ə a ɨngəi kajɨ. 28Tadɔ Ɓaɓe əl ə nə ta ləne n-a n-tɔl tae kadɨ osɨ taga rapɨ nɨm, kalangɨ ba nɨm tɔ dɔnangɨ tɨ ne.» 29Nɨngə e tə ko ta kɨ Ejay wa ka əl ɓəy ə nə: «Kɨn ə re Ɓaɓe kɨ nje tɔgɨ pətɨ, Ɨyə̰ dɨje madɨ tə gɨn kojɨ ləje al ə, Re j-a jɨ to tə Sodom be, Re j-a jɨ tɨtɨ naa kɨ Gomɔr be.» 30Ta kɨ kadɨ j-əl dɔ ta tɨ kɨn ə to kɨn: dɨje kɨ gəri Luwə al, kɨ sangi rəbɨ kadɨ n-əi dɨje kɨ dana al, nə Luwə ɔr ta dɔde tɨ adɨ təli dɨje kɨ dana. Təli dɨje kɨ dana kɨ go rəbɨ kadɨ-me Kɨrɨsɨ. 31NGa nɨngə, ngan Isɨrayəl je kɨ sangi kadɨ n-əi dɨje kɨ dana kɨ go rəbɨ lə ndu-kun taa, tḛḛi lo ndu-kun tɨ ka kɨn al. 32Tḛḛi loe tɨ al mbata ooi kadɨ e nḛ kɨ n-a n-ɨngəi kɨ rəbɨ kɨlə kɨ ra yo ɓɨ kɨ rəbɨ kɨndə me dɔ ra majɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ al. Lo kɨn tɨ, awi tɨgəi njade mbal tɨ, awi tə kosi. 33Təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Oi, me ɓe bo tɨ kɨ Sɨyo̰, M-ɨndə mbal kɨ nje tɨgə dəw no̰o̰, E mbal kɨ nje tɨgə dəw kɨlə, Nə dəw kɨ ade mene, nḛ a tule naa tɨ al.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\