1 KORINTO 11

1Ham fag tolad angko ogali no kinday aho nogtolad yadin Kiristo ogali. 2Hogbaya hayo kawa ham igtohod angko fagaba, hanggan ham katanog ka manga ogali kangko natogon ha hayo. 3Dapat ay, angko fakasayaon ham fag twagdog kitay is Kiristo igsakop fagayo fag manga ama, bilang wasta alfoyo, ginya ka manga ama ka bilang wat babay alfoyo, hanggan is Diyos in Kiristo alfoyo. 4Ka ama no ha sambalilo, ngatay taong nogdarangin, hanggan igtoltol in Diyos hampang, bilang mahaya wa kalag, idwa magalang han Kiristo, ka bilang wat alfoyo. 5Ka ina nodwa ha taong nogdarangin, ngatay nogtoltol in Diyos hampang, mahaya wa kalag, idwa magalang hat indogan ka bilang wat alfoyo, bilang sadik ina malitis it alfoyo tam nogfahalimbawa. 6Ka ina no kafang wagtaong, fag dan wa falinayan wat alfoyo. Dapat kawa ka ina kaya no malitis, ngatay malinay it alfoyo, ka fiya, fag ha taong. 7Idwa maangay ka ama nogtaong, kawa hanyag tolad in Diyos, hanggan igfalag in Diyos kafiyan, dapat ka inag falag ka ama kafiyan, 8maskin hyabi ka ina gis ama kan-ginan, bohonwa ka ama ka gis ina. 9Is Diyos idwa nahalig ama kaarakitay omofod has ina, dapat nahalig ina omofod has ama. 10Fiya has manga anghil ka ina nogtaong, kagfalag kitay hanyag fasakop hat indogan. 11Nyawa kitonya, intam Fon kafangayofanan kitay, ka ina fag ha ofod ama, hanggan ka ama fag ha ofod ina. 12Nyawa bago bago ka ina gis ama, kati ina man ka ganak ama, hanggan fagayo giwan Diyos. 13Ham wa kagfatohoyan ngatay fiya, ngatay dwat, ka ina nogdarangin han Diyos sas fanimbaan nyawadwa ha taong. Maangay di awkin ham gayfan? 14Idwa awkin intam ogali yadi kagfayayom intam kitay, mahaya wa kalag ka ama no abat bok? 15Dapat no has ina baliwa it bok no aba, ya fiya kabantay. Dandi aba no manga ina ka ha bok, kwinta wat taong maskin ha bok kayonya. 16Dapat no ha akwa yapdi kasayag fabohag angko hanya baliwa, hodwa ha lwangon domwag no bohonwa kitay hyami ogali kitonya wan mi nogsimba, hanggan in Diyos manga Tifonan iba kitonya yadi. 17Katingko fagfwayongon ha hayo, ahodwag fasayagdog hayo. Idwa has fiya ham nogtifonan, ha odis manga dwat. 18Bago bago kangko donggon sa hayo, ham nogtifonan, hayo fangayofan idwa pariho. Ho katiwala wa bangan kitay anod wa tonya, 19maskin inbali kitonya, idwa pariho hayo fangayofan kaarakitay imlag no fakta ka manga orongan imtiwala. 20Dapat ay, kangko faglwangon, ham nogtifonan, bohonwan Hisos Yafon ka hayo nahwan. 21Maskin ham gona wa kwan hayo diya hanon, yakanga tiba kalonos, tiba kalango. 22Ham awkin idwa ha sadili balay? Gwadi fag sinya wan no kwan manga ginom. Ham awkin igyod in Diyos Tifonan hanggan igfahaya ka manga myabog? Kana araw angko fwayongon ha hayo? Ngatay hogfasayagdog hayo, ham gayfan? Idwan. Ho fawa mamasayagdog hayo. 23Kito kangko donggon togon gisagfon intam, kangko nafadog ha hayo. Gis nanya fag yabi hyabi, in Hisos ofod no naoyon in Hisos kalaban, is Hisos kagfon intam nabol tinapay, 24nabaya in Diyos, nafaarogbotan, ginyag lwang, Toy angko habilogan kangko fagdisagon kaarakitay ha hayo. Ham fag sokfon yadi aban kito fag ogali kaarakitay ham omayfan fagaba angko. 25Kitonya yadi ta nontabo wagyafon, is Hisos nabol ka fanginoman, iglwang, To fag fanginoman ka bago fag taranggapan sangko folot. No kayoday ginan ham no ginom kito, ham fag sokfon to fag ogali kaarakitay ham omayfan ya angko. 26Yabay, no kandogay day kagfon intam nodyam bangkad ya, nyawa ginahin tam no kwan kito ka tinapay, hanggan ginom kito gis fanginoman, tam igfaayfan ya has taw intam Fon kahatayan. 27Yakanga nyawa faktaw ka homwan ka tinapay hanggan ominom gisagfon intam it fanginoman, kadya fiya ominom, ha kasalanan, igsway yapdi hantam Fon habilogan hanggan it folot. 28Yakanga ka fiya, tam fag maisipan yapdintam sadili, tam bago di homwan ka tinapay hanggan ominom ginya fag fanginoman. 29Maskin nyawa faktaw kadwag fahalga intam Fon habilogan, dapat kwan hanggan ginom it yafon, tonya fag taw kagfatohoyan it sadili has kahoriyan gin Diyos. 30Maskin tonya wat fagfonan aywan sa hayo magomo, masagiton hanggan tiba natay wan. 31Tam fag gisip yapdi fiya fiya intam sadili fangayofan, tam bago mangwan, ginya madi intam Fon idwa somolay hanggan mangabaya intam. 32Dapat intam Fon no kabaya intam, igfasoyo odi intam ha hanya, kaarakitay tam idwam sakop has fadosaan manga taw kadwa katiwala. 33Angko manga fadwasay, ham no matifonan kaarakitay mangwan, ham fanayan yapdi hayo iba fagayo. 34No ha kalonos sa hayo, fag danwa nangwan yap gis balay, kaarakitay idwam bali kitay ham nogtifonan matohoyanan kitay is Diyos mangabaya hayo. No kadi has manga iba bagay, ho fafiyan wa tonya ho nomdasog is nyamo aban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\