1 KORINTO 13

1Nyawa halimbawa, aho madonong wa kampang manga fangampangan taw hanggan manga fangampangan anghil, dapat ay, aho nodwa galwasi has manga taw, aho bilang odi agong ganingalan, ngatay dowak agong ta nogfalidlintogan, maisngil wan. 2Nyawa aho in Diyos wa fangampang, hanggan natwa wagdog ka fagayo kan Diyos idya nafadog has taw, hanggan madonong has fagayo, nyawa ho syagan igfaalin manga moyod, halimbawa, kawa marigon nogsyag han Diyos, dapat aho nodwa galwasi manga taw, ahodwa ha kahologan. 3Nyawa ho domisag angko botang fagayo has taw, nyawa nangos hanggan ta no somogba angko habilogan, hogfaangay wan, dapat aho nodyadi wa galwasi is taw, idwa ha fakinabang sangko. 4Ka orongan galwasi in Diyos hanggan has manga taw, maagwantaon, mahoway, idwa maingliyon, 5idwa ha takan, idwag fasalagwa, idwa masongat, idwag sadili it fangayofan, idwa kaplagdog, idwag botang ista manga naibolon dwat ha hanya. 6Ka orongan galwasi idwa kasayag dog ista manga naibolon kadwa fiya, dapat kasaya wa dahol igdog ka fakaoronganan. 7Ka galwasi idwag fagomon, kasyag has fiya hanggan ha fagfanayaon yadi fiya, idwa kayaya gagwanta, nyawa kana. 8Aban fawa ha akwa kan Diyos manga fangampang, idwa ha taw homampang manga sanglitan madolaw, ka kadonongan imtabo wa balinya, dapat kawa galwasi idwa ha katabowanan. 9Intam fakatwawon idya hosto, korang yapdi tam nogtoltol in Diyos hampang, 10dapat ay, ka hosto nomdasog, kadya hosto imliyam wan. 11Hyabi, aho no anak yapdi, angko hampang idwa kito ka kati, angko fangayofan hanggan katadlongan kito odis manga anak. Kati aho dahol yadi wa taw a, ho nadayo ka ogali manga anak. 12Balis kati tam idyag lag fiya fiya, bilang odi basad anino salamin, dapat ka gis nanya fag sirang nomdasog aban, tam manladlagan masayangowan. Kati hodwa bangan madonong, dapat nomdasog gis nanya fag sirang aban, ho tomwa wa fiya fiya, kito yadis Diyos no kilala angko fiya fiya kati. 13Istay yapdi to fagayo tolok bagay fiya, katiwala, hanggan igsyag, hanggan galwasi, dapat ay, ka galwasi ka orongan matohoyanan fiya man sinyas tolok bagay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\