1 KORINTO 14

1Yakanga ka mahalga man has fagayo, tam fag gadgalwasiyan. Dapat tam fag kasaya yadi manga disag has fangayofan, labi wan ka fakatwawon igtoltol in Diyos hampang. 2Ka kampang sas sanglitan madolaw, hawan Diyos no kampang, idwa has taw, maskin idwa ha taw natwa wagdog, nyawan Diyos Falad igtogbong hanya igtoltol manga madolaw fag manga bagay kadya nafadog has taw. 3Dapat ay, kagtoltol in Diyos hampang, igtoltol has manga taw kaarakitay imlangba hanggan imrigon ista manga fangayofan, tamlibang yadi no ha fakahoriyon. 4Ka kampang sas sanglitan madolaw, it sadili fangayofan bago kat fagfarigonon. Dapat ay, kagtoltol in Diyos hampang, in Diyos Tifonan sadi wak dahonya it fagfarigonon. 5Angko fakasayaon nangos, ham fag fagayo wa tomwa kampang sas sanglitan madolaw, no kitay di, dapat kangko fakasayaon bohondi kitonya, ham fag madonong igtoltol in Diyos hampang. Nogtoltol in Diyos hampang, fiya man has kampang sas sanglitan madolaw, no bohonwa kitay hagfatwagdog has taw it nafwayong, kaarakitay igfarigon in Diyos tifonan. 6Yakanga angko manga fadwasay, aho nombangkad has nyamo hayo, aho no kampang sas manga sanglitan madolaw, ham idwa ha kinabang gingko, aho nodwag fwayong ha hayo in Diyos manga nafatohoyan angko, ngatay manga kadonongan gin Diyos, ngatay igtoltol in Diyos hampang, ngatay igfaadal hayo. 7Kitonya yadi kasta manga famaoni kadwa ha fangayofan, kitos manga palawta, manga gitara, kinda ta no tomwa wagdog it hasnog nodwa ha fakaatowan, ham gayfan? 8Kinday yadi ka manga sondalo nogfatalaga has labanan nodwa ha fakaatowan ta nogfaoni bodyong? 9Kitonya yadi, kinday araw ta no tomwa wagdog it kahologan tam no homampang sas madolaw fag sanglitan, ka bohonwasta fakatwawon igdog, ham gayfan? Tam bilang odi kampang has bagyo. 10Aywan fag manga fangampangan bokod bokod istay sas baba daga, ha kahologan fagayo fagayo. 11Dapat aho nodwa twagdog no ha kampang it sanglitan, mi bilang dowak famaklay, idwa twa kampangan. 12Yakanga kawa ham kasaya wa dahol ka Maliyaw fag Falad manga disag, no baliday hayo fagsyaganon, fag mahogod has manga disag kagfarigon in Diyos Tifonan. 13Kawa kitonya, ka kampang sas madolaw fag sanglitan, fag darangin yadi kitay hanya tomanggap kadonongan igfatwagdog tonya. 14Aho nogdarangin sas sanglitan madolaw, angko falad kagdarangin, dapat angko isip idwa hanya baliwa. 15Kana nangos ka fiya, ham gayfan? Aho nogdarangin bohondingko falad ka mandarangin, ho omisip yadi angko bato daranginon. Aho no gambahan, angko falad ka mamasayagdog han Diyos, dapat aho omisip yadit kahologan angko bato ambahanon. 16Tam nogbaya han Diyos gintam falad lamang, kinday tiba taw no tomwa waglwang, Anod, fag kitonya wa ngay, ka manga taw nodwa natwa wagdog intam manga hampang? 17Matohoyanan kafiyaon tam nogbaya han Diyos, dapat idwag farigon ista fangayofan bago, iba taw, ta nodwa natwagdog. 18Hogbaya han Diyos kitay aho bohondi kito hayo fagayo no madonong kampang manga sanglitan madolaw. 19Dapat, in Diyos Tifonan no matifonan, aho no kampang nga odi manga limak hampang kasta fakatwawon igdog, igfarigon yadi has tiba, tonya fiya man kadog sangko, has manga hampang ayo ayo, ta nodwa natwa wagdog. 20Angko manga fadwasay, intam isip fag bondi kitos manga anak. Tam no gisip, fag kito yadi was dahol taw. Dapat no hadis dwat baliwa, tam fag kito odis manga anak ogbot yapdi. 21Ka Kasoratan iglwang, Kagfon intam iglwang, Sas manga sanglitan madolaw Hanggan manga famaklay bibig, Aho no homampang hastay fag manga taw, Dapat nyawa kitonya, tadwa tomalinga angko. 22No kitonya, ka disag fakatwawon kampang sas manga sanglitan madolaw, sadik falagon has manga idyam tiwala, idwa has manga danwan tiwala, dapat ka fakatwawon igtoltol in Diyos hampang idwa has mangadyam tiwala hadis mangam tiwala it fakinabang. 23In Diyos Tifonan no matifonan, tam fagayo no kampang sas manga sanglitan madolaw, ginya no handasog manga taw idwa ha natanggap fakatwawon kitonya, ngatay idyan tiwala, ta lomwang, tam ngandayo kapaong di. 24Dapat ay, fagayo nogtoltol in Diyos hampang, ginya madi ha taw indasog sinya, idyan tiwala, ngatay idya ha natanggap fakatwawon kitonya, hanya tomwa wagdog kitay hanya ha ogali dwat, faisip hanya fiya fiya, 25tomwa yadi ka manga mafyaloman yapdi sat basad fangayofan. Yakanga hanya manlibabaan mamasayagdog in Diyos, dagos wa lomwang, Is Diyos matohoyanan sawa hayo fagbokngan. 26Angko manga fadwasay, kana ham gayfan kangko nafwayong tonya fagayo it kahologan? Tam nogtifonan ha akwa mangambahan, ha akwa yadi mamaadal, ha akwa manoltol in Diyos kafangayofanan, ha akwa yadi mangampang sas sanglitan madolaw, ngatay mamatwagdog it nafwayong. Fagayo fag manga bagay fag im-anod kaarakitay imrigon in Diyos Tifonan. 27No ha mangampang sas sanglitan madolaw, fiya wan, ngadi dowa ngatay tolo, golbosan. Fag ha akwa yadi kagfatwagdog has manga taw ista nafwayong. 28Dapat nodwa hagfatwagdog, ka twa kampang sas sanglitan madolaw fag mainokan odi, fag maisipan odit sadili, hanggan igdarangin han Diyos. 29Fag manga dowa ngatay tolok taw ka manoltol ka natanggap fagsyaganon igtoltol in Diyos hampang. Ka tiba fag gisip fiya fiya kat manga natoltol. 30Is Diyos no nafatwagdog sadik bagay ha sadik taw ka matokawan yapdi sinya, ka kampang gona fag tohas yap. 31Gwadi tam fagayo, fiya di tam no manoltol igsadig sadi in Diyos hampang, kaarakitay fagayo imdonong, imrigon yadi intam manga fangayofan. 32Ka manga natanggap kito kat fagsyaganon, fag gagwanta igfanaya ka sadi nodyan tabo, 33maskin is Diyos idwag faagran intam, dapat igfaad-angayan wantam. Ka fiya san Diyos manga Tifonan, tam no matifonan yapdi, 34ka manga ina fag idyapdi gawang. Maskin idyapdig faangay has manga ina no kampang, tam nogtifonan yapdi. Kito ka fiya, ta fag matalingan yap kito kan Diyos togon fwayong. 35Ka manga ina no kasaya tomwa araw, fag gintaw it indogan, fag sayas balay. Maskin mahaya wa kadog ka ina no kampang in Diyos Tifonan no matifonan. 36Ngatay ham gayfan giwa hayo in Diyos hampang non-ginan? Ngatay ham lamang ka ha natanggap kitonya? 37Nyawa faktaw no gayfan is Diyos nafatwagdog hanya sadik bagay, ngatay hanya ha natanggap fagsyaganon, hanya fag tomwa wagdog kitay, kawantam Fon togon kangko fagsoraton ha hayo. 38Nyawa faktaw kadwa kasayag talinga angko togon, ham fag idwa yadig talinga hanya. 39Yakanga angko manga fadwasay, tam fag kasayag toltol in Diyos hampang, dapat fag idwa yadig bando ta no kampang sas sanglitan madolaw. 40Fag ka lamang fiya hanggan maangay intam ogaliyon has fagayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\