1 KORINTO 2

1Angko manga fadwasay, hyabi aho no gis nyamo hayo, ho natoltol ha hayo in Diyos kafangayofanan kadya nafadog has taw hyabi. Dapat angko hampang bonwa famasayaon igdog, bohonwa yadi abwat fag kadonongan. 2Ho danwa ha fangayofan kitay, hodwa ha fagfwayongon ha hayo no bohonwas Kiristo Hisos, hanggan kawa hanyan pako sas nafatimbangan hayo. 3Aho no sawa hayo atobangan, aho magomo, kadala wa dahol, karokog ya ngadi. 4Aho no natoltol hanggan nafaadal hayo, hodwa nahampang masaya wagdog fag manga hampang hanggan madonong. Dapat ho natoltol ha hayo san Diyos Falad falagon hanggan it kadonongan, 5kaarakitay in Diyos kadonongan ka hayo fagsyagon, bohonwa kadonongan odi taw. 6Dapat ka orongan, tam igfaadal kadonongan has manga in-ganit sas bago fag fangayofan, dapat bohonwa ka kadonongan taw, bohonwa yadi ka manga gorangon kadonongan istay is baba daga kati, kawa tonya kaliyam di. 7Kangko fagfwayongon kawan Diyos kadonongan kadya nafadog has taw hyabi. Nyawa ka daga idyan halig, in Diyos kafangayofanan kitay, to fag kadonongan imbali hantam kafiyan. 8Ngadi sadik gorangon kagbahala kati fag manga masohod idwa ha natwa nadog. Ta nangos no natwa wagdog in Diyos kafangayofanan, ya nangos tadwa nafapako sas nafatimbangan hayo kagfon intam, kagfon yadi kafiyan. 9Dapat ay, kito ka Kasoratan fwayong, Ka kafiyan kadya ha taw nalag, idya ha taw nadog, Idya ha taw naisip, Tonya fag kafiyan kan Diyos nafatalaga has manga galwasi ha hanya. 10Is Diyos nafatwagdog hantam to fag manga bagay git Falad. In Diyos Falad kagsayak fagayo fag manga bagay, hanggan wa ka abasad wa dahol dahol kan Diyos kafangayofanan. 11Ista sadili falad lamang ka twagdog kasta naisip. Kitonya yadin Diyos Falad lamang ka twagdog kan Diyos manga naisip. 12Yabay kantam natanggap bohonwa ka falad gistay is baba daga, dapat in Diyos Falad, kaarakitay tam tomwa wagdog in Diyos kahowayan manga disag hantam. 13In Diyos Falad ka nafadonong hyami to fag manga bagay, ka hyami fagfwayongon, bohonwa kadonongan taw ka nafadonong hyami. Yakanga migfatwagdog has manga taw, in Diyos Falad manga disag hantam, manga taw ka ha akwa in Diyos Falad santam manga fangayofan. 14Maskin nyawa faktaw kadya ha akwa in Diyos Falad, kafang yapdig tanggap it manga disag. No sas taw, tonya bilang odi habongolan, hanyadya twagdog, maskin, ka ha akwa in Diyos Falad lamang ka tomwa wagdog tonya fag manga bagay. 15Nyawa fakta fag taw no ha akwa in Diyos Falad, tomwa wagdog fagayo fag manga bagay ngatay ha fakinabang, ngatay idwa ha akwa. Dapat ka manga taw kadwa ha akwa in Diyos Falad idwa tomwa wagdog tonya fag taw it kafiyan. 16Kito kanfwalid sas Kasoratan, Fakta ka tomwa intam Fon fangayofan, ham gayfan? Fakta ka syagan faadal hanya? Dapat ay, in Kiristo fangayofan sawantam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\