1 KORINTO 3

1Angko manga fadwasay, nyawa kitonya, hodwa nasyagan nahampang ha hayo kito ka has taw kagfasakop han Diyos Falad. Aho no nahampang ha hayo, bilang has manga goyon yapdi ka bali fangayofan masayaon, kito yapdi ka manga anak dararag, no has katiwala han Kiristo baliwa. 2Ho nafahwan ha hayo gatas, kawa bohon yapdi maganit fag fanganon, maskin ham idyapdi syagan kwan. Hanggan wa kati ham idyapdi syagan. 3Maskin ham kasaya has bali fangayofan masayaon yapdi. Ham ha akwa yapdi manga kaid-ingliyan, mangag daraogan. Tonya kagfahilala kitay ham kito mandi ka nogbanwan intam manga ogali istay is baba daga. Ham gogali yapdi ka hayo bali fangayofan masayaon. 4Insadi noglwang, Aho han Pablo, insadi noglwang, Aho han Apolos, tonya kagfalag kitay ham gogali yapdi kito ka nogbanwan intam ogali istay is baba daga. 5Maskin faktaw is Apolos? Faktaw is Pablo, ham gayfan? Hami in Diyos odi manga fangibolon kat manga nafafalo, ka nataban hayo hasagsyag han Kiristo. Mi pariho wan naibolon intam Fon nadisag faibolonon ha hyami. 6Aho ka natanom. Is Apolos kagdamog, dapat is Diyos kagfatobo hanggan igfalangba. 7Bohonwa kagtanom, bohonwa yadi kagdamog ka mahalga, dapat is Diyos ka mahalga kagfatobo hanggan igfalangba. 8Kagtanom hanggan kagdamog fagayo fangibolon odi a, fagayo myasa wa ha tanggapon git nakayayan. 9Hami pariho in Diyos wa ofod fangibolon. Ham in Diyos wa iyab. Ham in Diyos yadi wa fakaligon balay. 10Kawas Diyos nadisag angko it malooy fag kahowayan, aho ka nafwalid fatokawan balay basad daga, kito sadik madonong kalig balay. Iba taw kagfadagos igfabilog ka balay. Dapat nyawa fakta fag taw ka kalig balay, fag idwag fahalbason, 11kawa fawa ha iba fatokawan balay igsak sinya, no bohonwa kan Diyos nafwalid wan, kawas Kiristo Hisos. 12Ha akwag fadagos kalig balay, ginto, pilak hanggan bato maganit, sinya fag baba fatokawan, hanggan ha akwa yadi kalig balay sonson wa manga hayo, manga fon fayay, hanggan kasta manga nagafasan odi. 13Nomdasog ka sirang igsolay, imlag wan intam naibolon, igsadig sadi no kinday. Maskin gis nanya fag sirang, afoy ka somolay, hanggan igfatohoyan no kinday ka orongan intam ibolon ha sadi ha sadi. 14Nyawa gafo nahalig balay sas baba fatokawan nodwa mayab, ka nahalig ha tanggapon fasalamat. 15Dapat ay, nomsonong di ka balay, ka nahalig fawa ha tanggapon ngadi kana. Nyawa kitonya, hanyam bawi di, no kitay di, dapat ay, idwa ha taktak taktak. 16Tam awkin idya natwa kitay tam in Diyos wa fanimbaan, hanggan in Diyos Falad sawantam no maoliyanan? 17Is Diyos ka domwat nyawa faktaw kagfadwat it fanimbaan. Maskin in Diyos fanimbaan intohoyan hanya, hanggan tonya fag fanimbaan kawa tam. 18Nyawa fakta fag taw fag idwag daya it sadili. Hanya no gayfan kitay hanya madonong ka gistay is baba daga fag kadonongan, hanya fag tomwa kitay hanya bilang odi paong paong kaarakitay orongan imbali madonong. 19Maskin nos Diyos kaglag, ka kadonongan istay is baba daga, kapaongan odi. Maskin insorat kiti, Is Diyos giktan ka manga madonong git sadili kadayaan. 20Kitonya yadi, Intam Fon twa wa kitay ka manga madonong fag manga taw it naisip idwa ha kahologan. 21Yakanga nyawa fakta fag taw fag idwag fatakagdog ka sadik taw it naibolon. Fagayo hayo wan. 22Nyawas Pablo, nyawas Apolos, nyawas Pidro, nyawa to fag daga, nyawa haboyagan, nyawa kahatayan, nyawa ka kati fag manga masohod, nyawa ka has aban, to fagayo hayo wan, 23hanggan ham sawan Kiristo hanggan is Kiristo sa yadi wan Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\