1 KORINTO 8

1Kati ho fomwayong ha hayo no kadi has manga fanganon indisag has labang taw. Tam twa wa kitay, kito ka tiba noglwang, Tam fagayo madonong wan. Ka kitonya fag kadonongan igfadaholon odit sadili, dapat ay ka galwasi manga taw igfarigon ka tiba. 2Nyawa fak taw no gayfan kitay hanya madonong, hanya idyapdi twa fiya fiya nyawa kana fag bagay. 3Dapat ka galwasi in Diyos, in Diyos wa fakilalaon. 4Yabay, no kadi has fanganon kandisag has labang taw, tam twa wa kitay ka manga labang taw idwa ha kahologan, hanggan is Diyos lamang ka sadi dik fagsyagon orongan. 5Nyawa kitay ta ha faglwangon manga fagsyagon tiba, ngatay sam tongod, ngatay istay is baba daga, hanggan aywan ista fagngayanon manga fagsyagon fag manga afo. 6Dapat no kadi hantam, tam twa, is Diyos sadi lamang, kawantam Ama ka nahalig fagayo fag manga bagay hanggan intam haboyagan intohoyan ha hanya. Sadi di kagfon intam, is Kiristo Hisos, in Diyos wa katogbong no nahalig fagayo fag manga bagay, hanggan igdisag intam ipsaw. 7Dapat tadya fagayo natwa kitonya. Tibag tohod yapdi ta nogfiya labang taw, yakanga hanggan wa kati ta no kwan kitonya fag fanganon, ha fagtagahon yapdi kitay, idwa fiya kat naibolon. 8Bohonwa ka fanganon kagfabali intam fiya san Diyos faglagan. Nyawa tam idwa homwan, intam fangayofan bonwa kitay dwat man, tam no kwan idwa yadim bali fiya man. 9Dapat ay, tam fag matagahan, nyawa halimbawa, fiya di tam no kwan tonya fag fanganon, tam fag idwag falag has dwat ka iba taw ka gadowan yapdit fangayofan. 10Halimbawa, no tam ka marigon katiwala imsakop sasta famiyan, homwan yadi, ginya ka magomo yapdi no katiwala lomag kitay tam kwan yadi wa sinya, hanyadwa awkin imlombay wa dagos, ham gayfan, homwan yadi wan kandisag has labang taw? 11Maskin tam no kwan, kawa tam twa kitay ka manga labang taw idwa ha kahologan, tam igfadwat intam fadwasay fangayofan, ka magomo yapdi. Is Kiristo natay wan kaarakitay igbawi intam fadwasay, yakanga tam fag idwag falombay intam fadwasay fangayofan. 12No kitonya, tam ha kasalanan wan han Kiristo kawa tam ha kasalanan hantam fadwasay hanggan igfalombay it fangayofan, tam nafaadowan di ngap hanya. 13No aho di ka hayo faglagon, no fanganon kagfalombay angko fadwasay fangayofan, hodwa homwan domwag tagoban, kaarakitay bohonwa ahot fasingyanan, angko fadwasay no has ogali dwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\