1 HWAN 4

1Angko manga fakilalaon, tam fag idwa katiwala madali fagayo kaglwang kitay ka Maliyaw fag Falad sa hanya. Ka fiya, solayan yap kaarakitay tomwa ngatay gin Diyos ka falad sas taw. Maskin aywan ka manga bohagon fag fangampang kagbarita sas baba daga. 2Nyawa fakta fag taw kagfaanod kitay is Hisos ka Kiristo hanggan kawa hanyan bali taw, ka Falad sa hanya orongan gin Diyos. 3Dapat kadwag faanod kitonya, kawa han Hisos, ka falad sas taw idwa gin Diyos. Ka madaya fag Kiristo fag falad ka sa hanya. Ham dan wa nadog ka madaya fag Kiristo falad imbangkad aban. It falad istay sas baba daga kati. 4Manga anak, tam kasadi han Diyos. Tam nadaog ka manga bohagon fag manga fangampang, maskin is Diyos ka santam marigon man has madaya fag Kiristo ka sas manga taw ka kasadi istay is baba daga fag falad. 5Ka manga bohagon fag manga fangampang kasadi istay is baba daga, yakanga ka lamang istay is baba daga fag manga bagay it fagfwayongon, hanggan ka taga istay is baba daga fag manga taw igtalinga. 6Dapat tam kasadi san Diyos. Nyawa faktaw no kilala in Diyos, igtalinga intam. Dapat nyawa faktaw kadwa kasadi san Diyos, idwag talinga intam. Kitonya tam no tomwa waglag ngatay ka Falad fakaoronganan sawasta basad fangayofan, ngatay ka falad bohagon. 7Angko manga fakilalaon, tam fag gadgalwasiyan maskin gin Diyos ka ogali galwasi has manga taw. Fagayo ka galwasi manga taw, in Diyos wa manga anak, kilala yadin Diyos. 8Kadwa galwasi manga taw idwa kilala in Diyos, maskin in Diyos ogali fagaba wa galwasi manga taw. 9Kalag wa kitay is Diyos galwasi intam kawa nasogot Anak sadi sadi hastay has baba daga, kaarakitay tam imboyag gi hanya. 10To it kahologan no orongan wa galwasi, bohonwa kitay tam galwasi han Diyos, dapat ay, is Diyos ka galwasi intam hanggan wa nasogot anak kaarakitay imbali intam fangafiyan, kagfaliyam intam manga naogali dwat. 11Angko manga fakilalaon, kawa kafiyaon is Diyos no galwasi intam, tam fag gadgalwasiyan. 12Nyawa ginahin idwa ha taw nalag in Diyos, dapat, tam no gadgalwasiyan, is Diyos kasadi santam, hanggan it ogali ka galwasi manga taw inhosto santam. 13Tam talastas kitay tam kasadi san Diyos, hanggan hanya kasadi santam maskin hanya nadisag hantam it Falad. 14Hyami wa mata lagan kitay intam Ama nasogot Anak kaarakitay mamawi manga taw sadik baba daga, yakanga migfaorongan tonya has taw. 15Kagfaanod kitay is Hisos in Diyos wa Anak, fagaba kasadi san Diyos hanggan is Diyos fagaba kasadi sa hanya. 16Tam igdog hanggan katiwala kitay is Diyos galwasi intam. In Diyos ogali fagaba wa galwasi manga taw. Kagfadagos galwasi iba taw, tonya ka fagaba kasadi san Diyos, hanggan is Diyos fagaba kasadi sa hanya. 17Nonhosto santam ka fangayofan ka galwasi, tam idwa ha fakahawagon sas Sirang Fangabayan aban. Kawa, no kinday is Kiristo istay is baba daga, tam kitonya yadi. 18Tam no gadgalwasiyan idwa ha aktom kadala, dapat ay, no galwasi hosto kagfaliyam kadala fagayo. Ka kadala yapdi, ka fangayofan galwasi idyan hosto sa hanya, maskin kadala yapdi ka fadosaan. 19Tam galwasi han Diyos hanggan has manga taw maskin is Diyos nagona wa galwasi intam. 20Kaglwang aho galwasi han Diyos, dapat kadwat iglag it fadwasay, igbohag odi. Nodya twa galwasi kat faglagon fadwasay haraw, labi man idwa twa galwasi han Diyos, taw nodwag lag hanya. 21Is Diyos natogon hantam kito, ka galwasi han Diyos, fag galwasi yadit fadwasay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\