1 PIDRO 5

1Kati ka mandi has manga fagtahinan kagbahala ha hayo kangko fagfwayongon. Aho sadik fagtahinan kito yadi hayo. Hyabi ho nalag in Kiristo kahoriyan, hanggan ahog syag yadi kitay, aho ha kahorayan in Kiristo kafiyan, tonya nomlag aban. 2Hogfaaronganon hantam kitay, tam anowan kan Diyos nafaano intam it Tifonan taw, bilang tifonan topa. Fag igbaya wa gano in Diyos Tifonan kiton Diyos fakasayaon, bohonwa kitay napilitan odi. Bohonwa yadi kitay tam kasaya intam odi sadili fakinabang, kitos kwarta, dapat kawa tam kasaya wagtogbong. 3Tam fag idwag fabali kitay tam bilang wasta dahol hantam sakop, dapat ka odi kitay tam intam Tifonan fagtoladon. 4Intam fagtahinan fag fangano topa nombangkad aban, tam tomanggap ka kafiyaon fag sangbaw ka masinay fagaba. 5Ham ka manga bago, ham fag fasakop has manga fagtahinan. Tam fagayo fagayo fag fasolon intam fangayofan, tam nogtogbong ha sadi ha sadi, kito kansorat, Is Diyos iglaban ka manga ha takan, dapat igdisag it malooy fag kahowayan has mangag fasolon it fangayofan. 6Yakanga, tam fag fadaga baliwa intam fangayofan han Diyos, ka marigon. Ginya madis Diyos kagfaabwat intam no ginahin fag masohod ka fiya. 7Tam fag fadiya han Diyos intam manga fagalibiton fagayo maskin hanya gano intam. 8Tam fag matagahan, fag bantay ka manga fangwan fagaba, maskin is Fandaya intam kalaban, igngwa kitos liyon, igtorang mayan mayan, igdama odig ligaw it iktanon taw. 9Tam fag marigon igsyag han Diyos. Labanan yadin Fandaya maskin tam twa kitay bohondi tam ka gagwanta basad mahori kito, hanggan yadintam manga fadwasay sadik baba daga igdog yadi mahori kitonya. 10Tam nontabo wagdog mahori sadik ngalay istay is baba daga, is Diyos kagfon fagayo fag kafiyan, kagtaban yadintam, kawa tam insadi san Kiristo, kaarakitay omafo yadit kayawaan, kadwam liyam. Hanya fabali intam maganit, marigon hanggan falindog intam sas fagrigonan kadwa kahawig. 11Sawan Diyos ka karigonan hanggan aban aban. Fag kitonya wa ngay. 12Is Silbano ka natogbong angko igsorat ha hayo to fag sorat sayok. Hanyantam fadwasay matanogon. Ho twa kitay hanya mamarigon hayo manga fangayofan hanggan faorongan kitay, to fagayo kangko nasorat, in Diyos malooy fag kahowayan orongan. Yakanga tam fag kaganit sinya. 13In Diyos Tifonan sas Babilonya, kan Diyos nafili kito yadintam, gwas hayo. Hanggan is Markos, angko nafatiwala, bilang angko anak, gwas yadi hayo. 14Kawa tam igdowasayan san Kiristo, tam fag igbadbayaan tam nogladlagan. Ham fagayo kansadi san Kiristo fag nangos domog kitay hanya kagfalokmay hayo manga fangayofan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\