1 TIMOTIYO 1

1Ahos Pablo kagsorat to fag sorat. Aho in Kiristo Hisos Fandiya Barita maskin tonyan Diyos, intam Famawi, hanggan in Kiristo Hisos, intam fagsyagon, fasognod. 2Hogsorat ha hyamo, Timotiyo. Haw bilang wangko anak orongan, kawa ho nafatiwala hyamo han Kiristo. Haw nangos fag domog kitay is Diyos intam Ama, hanggan is Kiristo Hisos kagfon intam, mahoway ha hyamo, kaawa hyamo, hanggan igfalokmay hyamo fangayofan fagaba. 3Kito kangko nafwayong itfagonan, aho no kalahaw has sakop Masidonya, haw nangos fag is nyamo yapdis banwa Ifiso, kaarakitay bomando ka manga taw kagfaadal ka bonwa fakaoronganan. 4Ha fag bando has taw, fag idwag falibang tonya fag manga taw has manga lisbay, hanggan ista fatoga manga listahan hasokfonan kadwa taw haminon. To fag manga bagay igfatoga odis taw, idwa yadi syagan igtogbong is taw igfatonglos in Diyos halimbawan, maskin tadwag syag in Diyos. 5Hogtogon hyamo kito kaarakitay haw fatohod has taw kitay, kawasta manga fangayofan inbali maangay, idwa yadi ha fakayaon domwag it naogali dwat hyabi, maskin nasoyo wan, hanggan igsyag orongan han Diyos, yakanga ta fag galwasi manga taw hanggan in Diyos. 6Tiba taw natalang odi, igdaraogan kadwa ha kahologan. 7Ta kasaya nangos ta fag imbali mangag faadal manga togon, nyawa tadwa natwagdog it fwayong. Ta nogfaadal, no kadog di, bilang wasta mata lagan, dapat tadwa twagdog it sadili fagfaadalon. 8Dapat ay, tam twa wa kitay ka Batasan Hodyo kafiyaon, no fiya nogfwayong. 9Tam twa wa kitay ka batasan idwag fatoon has fiya fag manga taw, dapat igfatoon kawa has mangag dayo manga togon, dayog fasakop, ka mangadwa katiwala han Diyos, ka gogali dwat, ka mangag fadwat igdog han Diyos, idwa kasayam bali fiya, ka mangag libon taw, nyawat ama, nyawat ina. 10In Diyos togon igfatoon has manga gogali dwat has ka taw, has manga ama nogfabayowan has manga kapariho ama, has mangag pilit wagtaban manga taw, has manga bohagon, has mangag balibad nogfaorongan, hanggan nyawa hada fag taw kaglaban ka adal orongan. 11Ka adal orongan kawa ka Fiya fag Barita gis kafiyaon fag Diyos. Hanya ka nafabahala hangko it Fiya fag Barita kaarakitay hogfadog yadis taw. 12Hogbaya in Kiristo Hisos kagfon intam, hanggan igdisag karigonan angko kaarakitay ho bomarita wan. Maskin hanya ka naayfan kitay, maangay aho no kabali Fandiya Barita, yakanga nafili yadingko, kaarakitay hombali it fangibolon, 13nyawa hyabi ho kampang igsway hanya, hanggan ho nafahoriyan hanggan naisog has taw. Dapat ay, is Diyos in-awa angko maskin aho nodya katiwala hanya hyabi, hodwa natwa kitay angko ibolon ngatay fiya, ngatay dwat. 14Kagfon intam nadisag hangko mahogod it malooy fag kahowayan. Tonya fag kahowayan ka nafatiwala angko hanggan nafaalwasi angko han Diyos, hanggan has manga taw, kiton tam fagayo, kansadi san Kiristo Hisos. 15Fandog ngay, fiya fagayo fag manga taw nogfaanod hanggan katiwala kitay, is Kiristo Hisos inbangkad wa hastay is baba daga, kaarakitay bomawi manga taw ka ha ogali dwat. Hanggan angko ogali ka dwat man has fagayo. 16Dapat ay, is Diyos in-awangko, kaarakitay gi wangko nadalanan, is Kiristo Hisos falag has taw no kinday hanya maagwantaon wa dahol. Aho bilang sadik fagtoladon has mangag syag in Kiristo Hisos, kat manga fagdisagan ka haboyagan kadwa ha katabowanan. 17Yabay, tam fag fasayagdog hanggan igfadaholon fagaba ka sadi dik Diyos, kadwa katay, kadwa kalag, kaghari hanggan aban aban. Fag kitonya wa ngay. 18Timotiyo, angko anak, hogtogon ha hyamo to fag manga bagay, ka kito yadi kasta nagona nafwayong kawa ha hyamo hyabi. Tonya fiya wam fanlaban has dwat. 19Haw fag syag yadi marigon han Kiristo, hanggan fag idwa ha fakayaon kam naogali dwat hyabi, maskin ha nasoyo wan. Ha akwa manga taw dayo igsoyo, nyawat fangayofan igfatohod it naogali dwat. Yakanga ta fawag syag in Diyos kati, bilang kitos sahayan baba dagat kantoktok ha sayo bato. 20Da Himinyo da Alihandro in-aktom yadi sinya. Ho nadisag wa tonya fag dowak taw han Satanas, kaarakitay ta tomwa kitay, ta fag idwa kampang igsway han Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\