1 TIMOTIYO 2

1Bago bago, angko fagfaaronganonon ha hayo kitay, tam fadogan han Diyos intam manga fagsagadon, intam daranginon, intam fwayongon hanggan intam fagbayaon, kawa has fagayo fag manga taw. 2Kitonya yadi, tam fag darangin kawa has manga Gorangon, ka manga ha kangayanan fagayo, kaarakitay tam idwa ha mahori, mahoway di santam ligongan, intam ogali maangay yadi han Diyos, hanggan has manga taw. 3No kitonya, fiya hanggan maangay san Diyos intam Famawi faglagan, 4maskin, non Diyos di fangayofan, fag fagayo wambawi hanggan tomwa wa fiya fiya ka fakaoronganan. 5Maskin is Diyos sadi di, hanggan sadi di ka fagalan han Diyos, hanggan has manga taw, kawa ka taw, is Kiristo Hisos. 6Hanya nadisag it haboyagan sadik fangafiyan kaarakitay tomobos has fagayo, yakanga gis nanya fag masohod kan Diyos nafatohoyan, is Kiristo Hisos nafalag kitay is Diyos kasayag bawi fagayo fag manga taw. 7Yakangas Diyos nafili angko sadik Fandiya Barita ka manoltol hanggan igfaadal has manga Hintil kitay, to wa fakaoronganan wan, kaarakitay ta somyag in Diyos. Orongan wan, bohonwa bohag, angko nafwayong hyamo. 8Angko fakasayaon, nyawa siday tam nogtifonan, fag manga ama kagdarangin, maangay it manga fangayofan, idwa ha fagbotangon, idwa ha fakahoriyon has taw. 9Ka manga ina yadi, it manga rotay hanggan bok fag sadis fakafiyan. Kat fagsolongon dayag fag bohonwa manga ono bolawan, manga sangbaw siwayang dahol dahol, ngatay it rotay araw araw wagtobos. 10Dapat ka bilang wat dayag, fag ha fiya fag ogali ka maangay has mangam tiwala han Diyos. 11Ka manga ina fag idya gawang gawang ta nogtoltol yapdi, fag fasakop fiya fiya. 12Hodyag faangay kitay ka manga ina mamaadal, ngatay mamahala has manga ama. Ka fiya, ka manga ina fag matalingan yap. 13Tam fag tohod kawas Adan gona man inhalig bago dis Iba. 14Bohonwas Adan, dapat is Iba ka nadaya hanggan nasway in Diyos togon. 15Dapat ay, ka inam bawi kawa nogfasagaya anak dararag, nodwa ha takan, ta nogsyag in Diyos, galwasi has manga taw, hanggan it fangayofan no maliyaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\