2 KORINTO 10

1Maskin is Kiristo mahoway hanggan idwag fadaholon it sadili, ho ha fagfadogon ha hayo. Ka tibag lwang, ahos Pablo, nos fagdogan wan mahoway, dapat nodyapdis fagdogan, no kadog di, maisog wan. 2Hogsagad gi hayo, ham fag idwag pilit angko homampang mahori ha hayo, kito ka tiba kaglwang kitay, aho goyon ka bali fangayofan masayaon. 3No kalag di, aho basta odi taw, dapat ay aho noglaban, idwa kito kastay fag baba daga fag manga taw noglaban. 4Angko fanlaban bohonwa ka gistay baba daga fag manga fanlaban. Angko fanlaban karigonan giwan Diyos, syagan yadig fahakfo ka bilang manga fanaktak alad bato. Hogdaog ka manga idwa orongan fag katadlongan. 5Ho bilang wagtastas yadi fagayo fag manga toltol kagfaabwaton it sadili, kagtoplan manga taw kaarakitay tadwa homilala in Diyos. Ho gahot yadi fagayo fag manga isip kaarakitay katanog in Kiristo. 6Ginya madi ham fagayo no katanog wa fiya fiya, ho talaga wa mamadosa fagayo kagsway yapdi han Diyos. 7Ayfanan ka hayo lagan ista ogali. Nyawa fakta fag taw no gayfan hanyan sadi han Kiristo, hanya fag tomohod kitay aho kitonya yadi, honsadi han Kiristo. 8Nyawa aho bilang wagfadaholon angko kangayanan, hodwa yadi kaya kan Diyos disag angko kangayanan, kaarakitay igfarigon hayo fangayofan, bohonwa kitay has kadwatan. 9Ham fag idwa gisip kitay hogfadalagdog hayo aho nogsorat. 10Intibag lwang, Sa odit manga sorat no maisog donggon, no sawas fagdogan, idwa syagan ngap kabaya. 11Ka manga taw kaglwang kitonya, ta fag tomwa kitay no kana kangko nasorat kati, aho no ayayo gi hayo, tonya mandi kangko ibolonon, nyawa aba sa hayo fagdogan. 12Hodwa ha fagfasalagwaon has tiba taw ka fagaba gayfan hanya bohondi kitos taw ik fiya. Nyawa ta gayfan kitay hanya madonong man is taw, tam nalag wa kitay tadwa yadi ngap ha fakatwawon igdog. 13Dapat kangko fagfadaholon lamang, kawan Diyos natogon ha hyami, ka hyami bato ibolonon, kasakop yadi hayo hami nogfaadal ha hayo. 14Hodwag fasagaya tonya maskin ham insakop yadi han Diyos natogon ibolonon ha hyami, aho ka gonan bangkad gis nyamo hayo, nadiya ka Fiya fag Barita, kawa han Kiristo. 15Ahodwag falabi aho nogbaya, maskin bohonwa iba taw nakayayan kangko fagbayaon, ka mandingko sadili nakayayan. Hogsyag wa kitay ham imrigon ham no katiwala in Diyos, ginya madi angko ibolon sa hayo, imdahit yadi wan ha sayo taw taw, dapat idwa somagaya in Diyos nagtogonan ha hyami. 16Ginya madi, fiya aho no manoltol ka Fiya fag Barita sa yapdi hayo ligongan. No kitonya bohonwa kastaw fag nakayayan kangko fagbayaon. 17Kito ka Kasoratan fwayong, Nyawa fakta fag taw ka kasayag fadaholon, fag bohonwat sadili it fagfadaholon, fag hasagfon intam. 18Intam Fon nogbaya intam ibolon ka mahalga, bohonwa kitay tam nogbaya intam sadili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\