2 KORINTO 11

1Ham fag idya kahori angko, hogfahalimbawa odi. 2Aho kabayong hayo, bilang yadi was Diyos no kabayong, kawa ham bilang sadik dayaga kadya ha ofod iba anahan hyabi, aho no nafaindogan hayo ha sadik ama, han Kiristo. 3Dapat ho gayfan wa gayfan wan, no kinday ka abyanon nafaadowan in Iba hyabi, ho kadala kitay ha faadowan hayo, ginya ham aban ngandayo idwa kito fag kawili hanggan orongan igsyag in Kiristo. 4Maskin ham mahogod wagtalinga ngadi faktaw kandasog igtoltol ka tiba fag Hisos, bohonwa kangko fagtoltolon fag Hisos. Ham igtanggap yadi tiba falad hanggan toltol, bohonwa kangko fagfwayongon ha hayo. 5Dapat ay, ngadi aho, aho bohondi kitonya fag manga kafiyaon fag @Fandiya Barita, no aho di kagdog. Hogmanwali odi. 6Anod, ngandayo idwa masaya kadog aho nogtoltol, dapat ay, idwa ha akwa madonong man angko. Ho fagaba igfatohod hayo kitonya, nyawa ginahin. 7Aho no natoltol ka Fiya fag Barita ha hayo, hodya nanagad tangdanan gi hayo, nyawa kana. Ham yapdi kangko fagisipon, idyapdi hangko sadili. Ham awkin lomwang to kangko kasalanan? 8Aho no gibolon has nyamo hayo, iba fag Tifonan ka nadisag angko fangaboyagon kaarakitay tomogbong hayo. Aho bilang awkin nalogos is taw, ham gayfan? 9Aho nodwa akwa is nyamo hayo, hodwa nanagad ngadi kana ogbot gi hayo, maskin intam manga fadwasay gis Masidonya nafadiya yadi togbong hangko. Gi yapdis fagonan, ho danwa gisip ho fag idwag fahoriyan hayo igsagad igsagad, nyawa kana. Hanggan aban, kitonya yadingko ogali. 10Maskin no kinday in Kiristo fakaoronganan sawangko basad fangayofan, hogfatohoyan kitay hanggan wa aban, nyawa siday is nyamo sas Akaya, angko ogali kitonya wan. 11Kana mayon, ham gayfan, angko ogali no kitonya? Ham gayfan awkin ahodwa galwasi hayo? Is Diyos fadi wadtwa. Yatokitay, ho galwasi wa dahol dahol hayo. 12Dapat hogfadagos kitonya angko ogaliyon, kaarakitay tadwa ha lwangon kaglwang kitay, ta kito yadi hyami nogbarita. 13Tonya bohonwa orongan manga Fandiya-Barita, ka odi kitay igdaya, igfaniring odi in Kiristo manga Fandiya-Barita. 14Tam fag idwa katakagdog, maskin nyawas Satanas syagan yadig faniring sadik anghil gis kayawaan nomtoon, nogfasayagdog intam. 15Yakanga bohonwa fakatakaon igdog in Satanas manga fangibolon nogfaniring yadi manga fangibolon has kafiyan. It hadasogan aban ka maangay lamang hat manga ogali. 16Ho golit wa kati, ham fag idwa gayfan ho kakot odi hayo. Dapat ham no gayfan kitay ngatay ho kakot di hayo, hogfaangay yadi kaarakitay ho syagan igfadaholon kitos sadik mahakot. 17Kangko fagfwayongon idwa gintam Fon, bilang odi sadik mahakot nogfadaholon. 18Kawa aywan kagfadaholon kawa has manga bagay istay is baba daga, hanggan ahog fadaholon yadi angko manga nadalanan. 19Maskin ham madonong nga wan, ham gagwantag talinga ka manga korang it isip. 20Ham gagwanta nyawa tagfabali hayo ista nasali sogowan, iglogos, igdaog hayo, bilang odigyod hayo, igtofa hayo. 21Ho kaya wa dahol igfadog hayo kitay, hodwa gogali kitonya. Ta no syagan igfadaholon it sadili, aho syagan yadig fadaholon angko. Ho kakot odi ka orongan. 22Ta awkin manga Hibriyo, mangharaw? Aho Hibriyo yadi. Taga Israil awkin tonya? Aho taga Israil yadi. In Abraham yadi awkin manga hasokfonan tonya? Ahot kaiban yadi wan. 23Ta awkin in Kiristo manga fangibolon? Hogtikis wagmanwali odi, dapat aho in Kiristo fangibolon fiya man tonya fag manga taw. Angko nakayayan labi man is taw. Kayodawa ginan ahon poriso, ta nabakbak angko, nafahoriyan hanggan ho kaakbang wa katay. 24Lima ginan ka manga Hodyo nabakbak angko, myasa tolok safolo ha siyam ik tigna. 25Tolo ginan ka manga taga Roma nabakbak angko. Sadi ginan manga taw nabintok angko. Tolo ginan aho ha nadalanan angko nagsahayan baba dagat indwat wan. Hanggan sadi ginan aho maalohayagan odi baba linaw dagat, sadi wak sirangan hanggan wandasog kayawa. 26Kawa ho fagaba wa malahawan, ho ha nadalanan fagayo fag manga fakadalaon, las manga safa, las manga tolisan, las manga kapariho Hodyo, hanggan manga Hintil, manga madala sayo manga basad banwa, sayo basad fakahyabogan, sas dagat hanggan gis manga bonwa manga fadwasay orongan. 27Honyaya wa gibolon, hanggan naagwanta mahori fagaba, fagaba mafolawan no yabi, malonos ya, mainom ya, fagabadwa hanon. Nomtoon ho kagnaw wan, dapat ngadi balokas idwa akwa. 28Bohondi tonya fagayo, yabi sirang, ho gayfan wa gayfan wan in Diyos manga Tifonan. 29No ha kagomo, ho karongkot yadi, no ha akwa yadi naogali dwat, angko fangayofan karongkot yadi wa dahol. 30Dapat ay, aho nangos no manfatakan di, angko fagfatakaon kitay, ho ngap magomo di. 31Is Diyos, in Hisos, kagfon intam, it Ama, kantam fagfasayaon igdog nyawa ginahin, hanya twa wa kitay ahodwag bohag. 32Hyabi aho no sas banwa Damasko yapdi, ka gobirnador, in Gorangon Aritas sakop, nafabantay manga taw sas sakbawan alad banwa kaarakitay faiktan angko. 33Dapat ay, intam manga fadwasay hantam Fon natonton angko sas basad baban dahol dahol, gis tongod, has dayo alad, ginya ho nalagyo wan, nalfas wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\