2 KORINTO 12

1Nyawadwa fiya no kitonya, aho fag fadaholon yapdingko nadalanan. Kangko fagfwayongon, intam Fon nafalag, hanggan nafatwagdog angko manga bagay madolaw. 2Ho ha fakilalaon sadik kamtiwala kandiya has fatolo ya fag banwa, tongod ya fanggasan. Safolo ha ofat ik fangaraw kantolas gis nanya. Hodwa yadi twa matohoyanan ngatay it habilogan ginya, ngatay it falad lamang. Is Diyos ka twa. 3Ho golit kitay hanyan diya has fiya fag oliyanan ka manga natay. Dapat ho golit kitay hodwa yadi twa ngatay it habilogan ginya, ngatay it falad odi. Is Diyos ka twa. 4Ka nalag tonya idwa syagan igfwayong it manga donggon sinya, idwa yadi fiya omowas kitonya. 5Ho mamadaholon tonya fag taw, dapat ay hodwag fadaholon nongko di sadili, no bohonwa kitay kawa aho magomo. 6Dapat ay, aho bohonwa kitay kakot aho nogfadaholon angko, maskin kangko fagfwayongon orongan yadi wan. Dapat ay, hogtikis idwag fadaholon angko has taw, kaarakitay tadwa ha fagayfanon hangko baliwa kaglabi ista lagan angko ogali, hanggan ista donggon angko hampang. 7Dapat, kaarakitay hodwag fadaholon angko has taw, kawan Diyos nafatwagdog hangko madolaw wa dahol dahol, is Diyos nafaangay kitay, aho fag ha akwa fagdogon, ka bilang wa ongon dogi, mahori sangko habilogan. Tonya kwinta wan Satanas famakbak angko kaarakitay hodwa ha takan. 8Tolo wa ginan aho nadarangin hantam Fon, fag nangos imbol wa tonya fag bilang wa dogi. 9Dapat kito kat sagot angko, Angko malooy fag kahowayan hosto ha hyamo. Haw no magomo di, angko karigonan labi man imlag wa sa hyamo ogali. Yakanga ho kasolong wa dahol igfatakagdog kitay, aho magomo di, kaarakitay in Kiristo karigonan mamarigon angko. 10Idwa ha kinday sangko, nyawa aho magomo, nyawa tagdaog angko, nyawa mahori nomtoon angko nadalanan, nyawa tagtikis wagfahoriyan, hodwag fagomon gagwanta, kawa aho galwasi in Kiristo. No ginahin aho magomo, gis nanya ahom rigon. 11Ahon bali mahakot, dapat ay, ham kagpilit angko igmanwali. Fag ham nangos ka mamasayagdog angko, kitay aho fiya. Nyawa aho bilang wadwa ha kahologan, aho bohondi kitonya fag manga kafiyaon fag Fandiya-Barita. 12Hodwa nafagomon igfaorongan ha hayo, gingko manga naibolon falagon madolaw hanggan tiba fag manga bagay ka bohonwa fakatwawon kitay, aho in Diyos Fandiya-Barita orongan. 13Kana ka mahori man sa hayo, idwa kitos iba Tifonan, ham gayfan? Idwa akwa gwadi, no bohonwa kitay hodwa ha nasagad gi hayo nyawa odi kana. No tonya kangko naogali dwat ha hayo, ham nangos fag idwag botang tonya. 14Fatolo wa ginan aban, aho no manabang hayo, dapat hodwa mamahoriyan hayo. Ham wan kangko fakasayaon, bohonwa ka hayo manga botang. Ka magorang bahalag tifon it manga anak bato famayadon, bohonwa ka manga anak ka bahalag tifon it manga magorang bato famayadon. 15Ho kasolong omagwanta fagayo, hanggan domisag angko karigonan ha hayo fakinabang. Nyawa aho galwasi wa dahol dahol hayo, ham idwag fatimbang angko galwasi. 16Ham fadi wad twa kitay hodwa ha nafahoriyan nyawa faktaw sa hayo. Dapat ka tibag lwang aho fanlogos a, madaya ya ngadi ha hayo. 17Kana mayon ta noglwang kitonya? Aho no nasogo manga taw has nyamo hayo, aho awkin nanagad togbong maskin ham mahoway? 18Aho ka nafaaronganon han Tito kitay, fag has nyamo hayo nangos. Ho nafaofod yadi hanya intam fadwasay sadi. Is Tito aw nanagad gi hayo? Idwa awkin hyami fangayofan pariho? Hyami ogali myasa wa kitonya. 19Ham awkin gayfan ho gapin angko sadili ogali? Idwan. Aho kampang han Diyos fagdogan no kinday in Kiristo fakasayaon. Angko manga fagalwasiyon, ho gibolon wa fagayo kaarakitay ham imrigon han Diyos. 20Ho karokog wa kadala aho nombangkad has nyamo hayo, ho ngandayo ha lagon sa hayo ogali manga bagay kadwa maangay sangko. Ginya madi, ham yadi ka lomag manga ogali gingko kadwa maangay ha hayo. Ho ngan lomag ham igdaraogan, manga kaid-ingliyan, gidgisogan. Ham ngandayo kwadkwangitan, igfadaddwatan igdog ha sadi ha sadi, ha faglibakon di has tiba taw, manga ha takan, igfaagran has tiba taw. 21Ho kadala kitay aho nomdasog ya has nyamo hayo domwag, angko Diyos ngandayo igfahaya angko sa hayo faglagan. No kitonya ho omoraw wan, maskin aywan ka gogali dwat hyabi, hanggan nafabayowan, hayapdis dwat fag kasolong, tadya nasoyo, idya nadayo it manga ogali dwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\