2 KORINTO 4

1Yakanga, marigon yapdi angko fangayofan, kawas Diyos nafili angko kaarakitay hastay fag ibolonon, maskin hanya maawaon. 2Ho nadayo wan ka manga ogali mafyaloman hanggan mahaya wa kalag. Hodwag daya, idwa yadig fabarikwang in Diyos hampang. Yatokitay, malagan wa ngap ka fakaoronganan kangko fagtoltolon. Yakanga tadwa ha lwangon angko, nyawa faktaw, hanggan is Diyos twa yadi wan. 3Ka hyami fagtoltolon fag Fiya fag Barita, no bilang yapdi matakloban has taw, kawa tonya fag manga taw intohoyan yapdi has fadosaan. 4Tadwa katiwala maskin kastay is baba daga fag diyos nafabota ista mata fangayofan. Nafabota wan kaarakitay tadwa lomag ka yawa gis Fiya fag Barita kawan Kiristo kasinayan, kagfalag intam no kindas Diyos. 5Kangko fagtoltolon, bohonwa angko sadili, dapat is Kiristo Hisos kantam Fon, tonya lamang. Kawa han Hisos ahon bali hayo wa sogowan. 6Maskin is Diyos ka nalwang, hyabi hyabi, Fag ha mayawa gis basad marom, hanya yadi kagfayawa santam manga fangayofan kaarakitay tam homilala in Diyos kasinayan ka kalag san Kiristo mata. 7Dapat hami kito odis anglit fag sohadan kaakwaan, inhalig odi gis daga, kaarakitay imlag wa fiya fiya kitay, ka madolaw wa dahol fag karigonan giwan Diyos, idwa gi hyami sadili. 8Gis baliw gis baliw taglibit hampang hyami, dapat midwa kadala. Nomtoon mi gadowan wa ongay, dapat ay, midwan liyam hyami fagsyagon. 9No kitay di tagfahoriyan wa hyami, dapat ay, ha akwa yapdi kaawa hyami. Ta bilang wagfahakfo hyami, dapat midwa nakfo no nangos fagfahakfoon di. 10Ho bilang wa madiyan sangko habilogan in Hisos kahatayan, kaarakitay it haboyagan imlag yadi gingko habilogan. 11Hami, nyawa boyagan yapdi, bilang wantohoyan fagaba has kahatayan, kawa han Hisos, kaarakitay in Hisos haboyagan imlag sa hyami manga habilogan ka katay. 12Yakanga aho no kaakbang wa kaakbang wa has kahatayan, ham man ka ha haboyagan has aban aban. 13Dapat insorat sas Kasoratan kitay, Ho ha fakatiwalaon wan, yakanga hogfwayong wan. Ho katiwala yadi kitonya, yakanga hogfwayong yadi wan, 14kawa ho twa wa kitay is Diyos ka nafaboyag ya in Hisos kagfon intam, hanya yadi ka faboyag yangko, koyogan in Hisos, ginya tomaban hayo hanggan angko hat akbang. 15Hawa hayo fakinabang kangko naagwanta fagayo, kaarakitay no kaayo in Diyos malooy fag kahowayan fakalafiton, kaayo yadi kagbaya in Diyos, hanggan igfalag it kafiyan. 16Yakanga kati angko fangayofan idwa kagomo. Nyawa angko habilogan gis daga kagomo, angko fangayofan bago dagos wa karigon, sirang sirang. 17Kangko manga nadalanan mahori kati, bilang ogbot odi, ngalay odi katolas. Dapat it bohad kafiyan dahol, kadwa ha katabowanan, idwa ha kitonyak fiya, 18kawa hyami mata fangayofan fagaba matoonan has manga bagay kadwa malagan, idwa has manga bagay malagan. Ka manga bagay malagan ha katabowanan di, dapat kadwa malagan idwa ha katabowanan, nyawa ginahin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\