2 KORINTO 5

1Intam manga oliyanan habilogan sas baba daga, bilang odi balay rotay kamfolhot aban. Dapat tam twa wa kitay balay man maganit, kan Diyos nafatalaga hantam sat banwanan sam tongod, ka balay kadwa ha nahalig gamat taw, idwa yadim dwat hanggan aban aban. 2Intam oliyanan no toy yapdi intam habilogan, tam galibitan wa kasaya tonya fag oliyanan sam tongod, 3kaarakitay tam no ha nasolong wa tonya fag habilogan bago, ta fawa lomag intam idwa ha solong. 4No kandogay day tam no maoliyanan basad balay rotay yapdi, tam kahori yapdi, galibitan wan. Bohonwa kitay tam kasaya ka habilogan istay is baba daga fag imliyam wan, tam galibitan wa kasaya tam tomobos wan, fag ka man habilogan bago, kaarakitay ka haboyagan tomobos ka habilogan ka katay. 5Is Diyos ka nafatalaga intam kaarakitay imbago kitonya, nadisag yadi hantam it Maliyaw fag Falad kat nafagona nadisag kagfasyag intam kitay, aban, tam ha akwa yapdi tanggapon. 6Yakanga angko fangayofan fagaba marigon. Ho twa wa kitay no kandogay day intam oliyanan no to yapdi fag manga habilogan, tam idya maoliyanan santam Fon akbang. 7Maskin nga angko ogali kito ka kati, kawas Diyos kangko fagsyagon, bonwa ka manga bagay malagan kangko fagisipon fagaba. 8Kawa kitonya, marigon wa dahol angko fangayofan. No aho di kagdog, fiya man nangos no omobon toy angko habilogan, kaarakitay hawantam Fon. 9Yakanga kangko fakasayaon nangos, nyawa ahostay yapdis baba daga, nyawa aban ho no hawangko oliyanan sam tongod, angko fangayofan hanggan ogali fag in Diyos wa fagbayaon. 10Maskin tam igsadig sadi aban lomindog san Kiristo fanokawan fangabayan kaarakitay tam tomanggap ka maangay hantam naogali, ngatay fiya, ngatay dwat, tam nostay yapdis baba daga. 11Maskin ho twa wa kitay tam fag katanog kagfon intam, no baliday angko fagsyaganon, hodwag fagomon igfaaronganon has taw kitonya. Is Diyos twa angko fangayofan, hanggan ham nangos kilala yadingko fiya fiya. 12Bohonwa kitay ahog fadaholon angko sadili, nyawa ahog lwang kitonya. Ka odi kitay ahog fadog hayo kaarakitay ham syagan igfasayagdog angko ogali has taw. Ginya madi ham syagan somagot has taw, kasta fagbayaon ka odit mata lagan, bohonwa ka iba taw it fangayofan orongan. 13Nyawa kitay aho bilang wadwa ha fangayofan nomtoon, kawa han Diyos kangko fagisipon. Dapat aho fadi wad ha fangayofan, hanggan hawa hayo it fakinabang. 14Kawas Kiristo galwasi angko kagpilit angko ogali. Ho twa wa kitay sadik taw natay kaarakitay has fagayo, yakanga fagayo, ista manga fangayofan bilang yadi wa natay. 15Is Kiristo natay kawa has fagayo, kaarakitay ka boyagan kati, it haboyagan sadi wak dahonya, fag idwag sadili odi, dapat fag imtohoyan han Kiristo, ka natay, ginyan boyag ya. 16Yakanga gis kati ginan, hyami fagbantayon bohonwasta habilogan, nyawa faktaw. Hyami fangayofan no kitonya han Kiristo hyabi, kati fawa kitonya. 17Yakanga kati, nyawa faktaw, nonsadi san Kiristo, hanya sadik bagon halig. It fangayofan dan inliyam wan, hanyan bago wan. 18Is Diyos ka gibolon tonya. Giwan Kiristo naagwanta, is Diyos nafaamigos angko ha hanya, ginya nafili yadingko kaarakitay aho faamigos yadi iba taw han Diyos, 19aho nogfatwagdog has taw kitay, is Diyos sawan Kiristo kaarakitay faamigosan ya ha hanya fagayo fag manga taw, idwa nangos igbotang ista manga naogali dwat. Is Diyos nafaano yadi hangko to fag barita no kinday manga taw nom-amigos ha hanya. 20Yakanga aho in Kiristo wa nasogo. Is Diyos kagfaaronganon ha hayo gi hyami bibig hampang. Yakanga, san Kiristo ngayan, hogfaaronganon hayo kitay, ham fag danwan amigosan han Diyos. 21Kawa hantam is Diyos nafabali in Kiristo bilang wa ha kasalanan hyabi, nyawas Kiristo idwa ha ogali dwat, kaarakitay tam nomsadi ha hanya, tam mangafiyan wa han Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\