2 KORINTO 6

1Kawa hami in Diyos wa manga katogbong fangibolon, migfaaronganon ya ha hayo kitay ham fag idwag fasigpala in Diyos malooy fag kahowayan hantam. 2Maskin is Diyos iglwang, No ginahin ka maangay, ho natalinga hyamo, Sas Sirang Famawiyon, ho natogbong hyamo. Fandog ngay, kati wan ka maangay fag kasohodan, kati wan ka Sirang Famawiyon. 3Hogtikis wagbaybay nyawa kana kadwa fiya, kaarakitay tadwa ha fabangdanan gingko. 4Yatokitay sangko manga ogali fagayo fagayo, hogfatwagdog has taw kitay ahon Diyos wa fangibolon. Ho maagwantaon wan nyawa basad mahori, nyawa ta kaisog angko, nyawa ho galibitan wan. 5Nyawa ta nabakbak angko hanggan nafaporiso, nyawa ha gagran, nyawa ho gibolon mabyat, nyawadwag toyog, nyawadwa ha fanganon nomtoon, hodwag fagomon. 6Kawa angko ogali maangay kagfatwagdog has taw kitay ahon Diyos wa fangibolon, hanggan ha fakatwawon, maagwantaon, mahoway yadi kawa ka Maliyaw fag Falad sawangko, hanggan ho orongan wa galwasi manga taw. 7Kawa fakaoronganan kangko fagtoltolon, hanggan in Diyos karigonan. Ka fakafiyan kangko fanlaban hanggan angko fanaktak. 8Ho ha nadalanan wa fagayo, nyawa tagbaya angko, nyawa tagfadwat igdog, nyawa tagyod tiba ginan, nyawa tagfasayagdog. Fakaoronganan wan kangko nafwayong, dapat taglwang yapdi kitay aho bohagon. 9Tagfaiba tawon angko, dapat ta kilala di, ho kahatay wa tiba ginan, dapat boyagan yapdi aho. Nyawa tagfadosa wangko, tadwag fahatay. 10Ho karongkot ongay, dapat fagaba kasolong, myabog, dapat hogfaakwa has aywan fag manga taw. Hodwa akwa akwa no kalag di, dapat ay, fagayo fag manga bagay angko wan. 11Angko manga fakilalaon sas Korinto, hodwa ha nafyalom ha hayo angko manga hampang. No kana sangko basad fangayofan, tonya wa kangko fagfwayongon ha hayo. 12No aho di, ho galwasi wa dahol dahol hayo, dapat ham idwa bangan mahoway hangko. 13Ho bilang wa hayo ama, aho no kampang ha hayo, yakanga hayo fangayofan fag mahoway yadi hangko, kito yadi aho no mahoway ha hayo. 14Tam fag idwa kasadi has mangadwan tiwala. Ka maslong hanggan barikwang syagan awkin gofodan, ham gayfan? Ngatay ka mayawa hanggan ka marom syagan kasadi? 15Da Kiristo da Bilyal syagan awkin gamigosan? Kinday kantiwala hanggan kadwan tiwala nombali maamigosan? 16Kinda araw ka manga tolad faglohodon nomaktom han Diyos fanimbaan, ham gayfan? Kawa tam wa kan Diyos boyagan it fanimbaan. Maskin hanya yadi kagfwayong, Homsadi sas taw hanggan domogayan sasta akbang. Aho aban it Diyos wan, tambali yadi wangko manga taw. 17Is Diyos iglwang yadi, Yakanga ham fag ayayo gis iba taw, Ham fag idwag sapkid ka manga ogali dwat, Ginya ho tomanggap yadi hayo. 18Intam Fon, kadwa ha bosal, iglwang, Ahom bali hayo ama a, Ham imbali yadi wangko manga anak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\