2 KORINTO 7

1Angko manga fakilalaon, kawas Diyos natogon to fag manga bagay hantam, gwadi tam fag domayo fagayo fag manga ogali dwat sas fangayofan hanggan sas habilogan. Tam fag fagaba katanog in Diyos, hanggan fag fatohoyan ha hanya intam sadili, sadi wak dahonya. 2Ngadi kabayan ogbot, ham fag galwasi yap man hyami. Nyawa ginahin midwa ha nabangdan hayo. Midwa ha nafahoriyan hayo. Midwa ha nabolay gi hayo. 3Nyawa hoglwang kitonya, bohonwa kitay hogsogat hayo. Kitongko fwayong fagaba ha hayo, ho galwasi wa dahol dahol hayo. Yakanga, nyawa has haboyagan, nyawa hawas kahatayan, tam fag mangofodan nangos. 4Ho katiwala wa orongan hayo. Hogbaya wa dahol hayo. No has baliw, nyawa hyami fakahoriyon kaaywanon, angko fangayofan kasolong wa dahol. 5Hami nondasog has sakop Masidonya, midwa kahoway, fagayo ka mahori ka hyami nadalanan. Gis baliw, gis baliw, taglaban hyami, mi kadala yadi wa dahol dahol. 6Dapat ay, is Diyos idwag fabayaan ka manga ha fakahoriyon, kawas Tito nonbangkad wan, angko fangayofan inhoway ya. 7Bohondi kitay aho no nalag in Tito, ka nafahoway angko fangayofan, dapat kawa ham, hono, naano yadi hanya fiya fiya. Is Tito nafwayong kitay ham galwasi angko, ham inrongkot wan, hanggan gafalowan yadi wangko, no kitay di. Yakanga kati ho labi wansayagdog in Tito toltol. 8Nyawa angko sorat nafarongkot hayo, hodwag fanisi kitay ho nasorat kitonya. Ho twa wa kitay tonya angko sorat nafarongkot hayo fangayofan sadik ngalay, yakanga honbalaw yadi wan. 9Dapat ay, kati hogbaya wan, bohonwa kitay kawa ho nafarongkot hayo, dapat kawa hayo karongkotan nataban hayo hasagsoyo wa a, ham nadayo wa hayo ogali dwat. Kitonya fag karongkotan giwan Diyos, yakanga midwa nafadwatan hayo fangayofan. 10Maskin nos Diyos kagfarongkot intam fangayofan, igfaisip odi kaarakitay tam somoyo, imbago yadi intam fangayofan kaarakitay tam imbawi. Dapat ka karongkotan gistay is baba daga, has kahatayan di it hadasogan. 11Fanlag ngay, ham fag gisip. Tonya fag karongkotan gin Diyos no kanat nabohad sa hayo manga ogali. Ham inbali mahogod has fakafiyan, ham kasayag fatohoyan kitay ham idwa ha ogali dwat kati tonya fag manga bagay, ham kahori ya, kadala ya, galwad yadingko. Ham kasaya mangabaya ka naogali dwat. Hayo manga halimbawan fagayo igfatohoyan kitay, ham idwa naoyon ka kitonya fag manga bagay. 12Is Diyos twa wan kangko sorat ha hayo bohonwa kitay kawa has naogali dwat, bohonwa yadi kitay kawa hat nafahoriyan, dapat kaarakitay ham tomwa wa fiya fiya, san Diyos faglagan kitay, ham mahogod yapdi no katiwalangko. 13Yakanga ka hayo naibolon nafarigon wa dahol angko fangayofan. Minsaya wagdog yadi, maskin is Tito no nanabang gi hayo, ham nafasayagdog hanya. 14Hodwa naya yadi, kawa ho no nafasayagdog in Tito hayo manga ogali, itfagonan, no kinday sonson wa orongan hyami fwayong fagayo ha hayo. Kitonya yadis Tito nalag kitay, hyami famasayagdog hanya, ka hayo ogali fiya, orongan yadi wan. 15Ya labi man is Tito no galwasi hayo hanya no gisip yapdi kitay, ham mangharaw matanogon, magalang wa dahol no natanggap hanya. 16Yakanga ho kasolong yadi wagdog kitay hodwa ha fakahoriyon hayo ogali kati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\