2 TIMOTIYO 1

1Ahos Pablo kagsorat to fag sorat. Ahon bali in Kiristo Hisos Fandiya Barita, maskin tonyan Diyos wa kafangayofanan kaarakitay ho fadog has taw kawas Diyos ha bato disagon hantam, ka haboyagan kansadi san Kiristo Hisos. 2Hogsorat ha hyamo, Timotiyo, angko fagalwasiyon fag anak. Haw nangos fag domog kitay is Diyos intam Ama, hanggan is Kiristo Hisos, kagfon intam, mahoway ha hyamo, kaawa, hanggan igfalokmay im fangayofan. 3Hodwa ha fakayaon ho no gibolon in Diyos ibolon, kito yadingko manga hafofowan, hanggan aho no gwas hyamo ngayan, yabi sirang, aho nogdarangin, hogbaya in Diyos. 4Aho nogtohod kawa haw goraw hyabi, ho gwayan wa kasaya lomag hyamo, kaarakitay ho bomaya wa dahol. 5Ho fagaba wagtohod kawa haw orongan igsyag han Diyos. Bago bago is Loyda im fofo kagsyag hanya, ginya madim ina, is Yonisi, hanggan wa kati ho twa matohoyanan kitay haw igsyag yadi hanya. 6Kawa kitonya hogfatohod hyamo kitay, haw fag marigon nogfadagos in Diyos disag fagsyaganon ha hyamo hyabi, aho no natawid im baba alfoyo. 7Maskin in Diyos disag hantam bonwa ka fangayofan madalaon, dapat ka fangayofan marigon, ka galwasi manga taw hanggan twag fasad intam sadili fakasayaon. 8Haw fag idwa kaya igfaorongan has taw kawa hantam Fon. Fag idwa yadi kayag lwang kitay haw kilala wangko kanporiso kawa ha hanya. Yatokitay, fag syag in Diyos karigonan kaarakitay haw omagwanta yadi no ha mahori, haw nogtoltol ka Fiya fag Barita. 9Is Diyos ka nabawi intam kaarakitay tam imbalit sakop. Bonwantam sadili ibolon ka nabawi intam, dapat kawan Diyos kafangayofanan mahoway. Hyabi hyabi, nyawa idya ha fabagowanan nyawa kana, in Diyos malooy fag kahowayan danwan talaga hantam, kawa tam imsadi san Kiristo Hisos. 10Dapat ay, is Kiristo Hisos, intam Famawi, nonbangkad has baba daga, to fag kahowayan bago dinlag. Hanya nadaog ka kahatayan, nafalag yadi ka haboyagan orongan, kadwa ha katabowanan, git Fiya fag Barita. 11Is Diyos nafabali wangko it Fandiya-Barita hanggan famaadal kaarakitay igfadog has taw to fag Fiya fag Barita. 12Maskin nga tagfahoriyan angko kati, kawa ho nogfadog ka Fiya fag Barita. Nyawa kitonya, hodwa ha fakayaon, maskin ho kilala fiya fiya angko fagsyagon. Ho twa matohoyanan kitay, hanggan has ginanan sirang, hanya omano fiya fiya kangko nafaano ha hanya. 13Fag kangko nafwayong kam fagtoladon, maskin sonson wa fakaoronganan tonya. Haw fag fadagos igsyag in Diyos, hanggan galwasi manga taw, kito kantam ogaliyon kawa tam nonsadi san Kiristo Hisos. 14Sas Maliyaw fag Falad togbong kagbanwanan santam, hagfalamang ka fakaoronganan kat natogon ha hyamo. 15Ha fadi wadtwa kitay fagayo fag manga taga Asya nafabayaan wangko, hanggan da Figilo da Hirmoginis naobon yadingko. 16Dapat is Diyos wa ka tomogbong nangos inda Onisforo talanahan, kawa aywan ginan tagfarigon angko. Hanyadwa naya has taw nyawa honporiso. 17Yatokitay, is Onisiforo nondasog sas Roma, idwag fahoyangon igligaw angko, hanggan wa nalag angko oliyanan. 18Ha twa wa fiya fiya no kinday is Onisiforo no natogbong angko fagaba sas banwa Ifiso. Intam Fon nombangkad ya aban im-awa nangos hanya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\