2 TIMOTIYO 4

1San Diyos hanggan san Kiristo Hisos ngayan, ka mamatohoyan has manga boyagan hanggan has manga natay ista hadasogan aban, kawa hanyam bangkad ya hastay, hanggan mamahala has fagayo, hogtogon ha hyamo marigon kitay, 2haw fag faadal in Diyos hampang, fag idwa ha toon, ngadi ginahin, nyawa mahori, nyawadwan. Fag fatohod hasag talinga hyamo, fag fahaslong ista ogali, fag maagwantaon nogfarigon ista manga fangayofan, fag idwag fagomon igfaadal has taw. 3Maskin no ginahin fag masohod aban, ta fawa tomalinga has adal fiya, yatokitay ka odista sadili fakasayaon igdog kasta fagtalingaon aban. Ka mangag faadal kitonya kasta fagligawon aban. 4Igfabongkohon wan no hadis fakaoronganan fag adal, dapat tomalinga wan no ka manga toltol magorang. 5Yakanga nyawa ginahin haw fag matagahan. Ha fag gagwanta ka manga kahoriyan kamdasog ha hyamo aban kawa haw nogbarita. Kawa haw in Diyos yadi fangibolon, ha fadagosan wan im bato ibolonon. 6Hogdog ho kaakbang wamdisag hasagfon intam. Kati hogdog ho katolas wa gistay fag haboyagan. 7Hodwa nafagomon igdalandan kitos igsaringgonaan. Kati hontabo wagdalandan. Hontanog angko fakatiwalaon. 8Ho tomanggap wa aban ka sangbaw kahaslongan, hawas nadaog igdalandan. Kagfon intam, ka maslong fag fangabaya, kagfasangbaw angko tonya fag sangbaw gis nanya fag sirang. Bohondi aho kat fagfasangbawon, dapat fagayo ka mafanayan intam Fon kabangkadan, kawa galwasi hanya, ta tomanggap yadit manga sangbaw gis nanya. 9Ha no somyagan ya ngadi, ha fag ngalay wambangkad hastay, 10kawas Dimas naobon wangko, hawas banwa Tisalonika maskin it fakasayaon ka manga ogali istay is baba daga. Is Kirisinti hawas sakop Galasya, is Tito hawas Dalmasya. 11Is Lokas lamang kangko ofod. Ha sayahan in Markos, tabanan hastay angko, maskin hanya tomogbong fiya fiya angko ibolon. 12Ho nasogo in Tikiko has banwa Ifiso. 13Haw no kabangkad hastay, diyan angko balokas kantagtag sanda Karpo balay sas banwa Toroas. Diyan yadi hastay angko manga famasaan, labi wa kansorat sas anit hayopan. 14Is Alihandro, kagfanday tanso, naibolon dwat wa dahol hangko. Kagfon intam bahalag fadosa hanya. 15Haw fag matagahan tonya fag ama, kawa maisog wa dahol dahol, gwayan waglaban intam fagbaritaon. 16Itfagonan idwa ha naofod angko aho nonbangkad hasagtabo hampangan. Ta nafabayaan wangko sadi sadi. Is Diyos nangos fag idwa somogat is taw. 17Dapat kagfon intam ka naofod angko, nafarigon wangko fangayofan, yakanga ho nafadog fiya fiya it hampang has manga Hintil fagayo. Hanya nabawi yadingko, bilang gis basad bibig liyon. 18Kagfon intam bomawi yadingko aban gis fagayo fag kadwatan, tomaban yadingko hat sakop banwanan sam tongod. Nyawa ginahin, tam nangos fag fasayagdog hanya. Fag kitonya wa ngay. 19Fag lwang has talsawa da Pirisila da Akila kitay, ho gwas hanya, hanggan han Onisiforo talanahan. 20Is Irasto in-goyan sas banwa Korinto. Ho naobon in Torofimo sas banwa Milito maskin hanya ha sagit. 21Fag idya nangos abagat haw nombangkad hastay. Da Iyobolo da Podinti, da Lino, da Kalawdiya hanggan intam manga fadwasay tiba fagayo gwas hyamo. 22Kagfon intam fag sawam fangayofan fagaba. Ham nangos fag domog kitay is Diyos mahoway ha hayo fagayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\