3 HWAN 1

1Aho sadik fagtahinan kagsorat ha hyamo, Gayo, kangko fagalwasiyon, kawa tam pariho igsyag has fakaoronganan. 2Angko fakilalaon, hogdarangin kitay, haw nangos fiya di is nyamo, hanggan im habilogan fag nangos marigon kito yadim fangayofan. 3Hogbaya wagdog ka tibak fadwasay kandasog gis nyamo no nabarita kitay haw idwag fagomon has fakaoronganan hanggan haw gogali ka maangay yadi has fakaoronganan. 4Idwa ha akwa domwag igfasayagdog angko hat dayo, no bohonwa kitay angko manga anak igfadagos it ogali ka maangay has fakaoronganan. 5Angko fakilalaon, haw idwag fagomon igtogbong has manga fadwasay, nyawa hadya kilala haraw tonya. 6Tagfadog has Tifonan istay kitay haw matogbongon wa dahol. Fag kitonya ngay. Togbongan is taw kagfadagos it lahawan kiton Diyos fakasayaon. 7Maskin ta galwasi in Kiristo ta nalahaw git banwanan, yakanga tadwag syag togbong gis manga idwam tiwala. 8Ka fiya, fag tam ka mangan tiwala kagtogbong ngay ka kitonya fag manga taw, kaarakitay imlag kawa tam pariho wa fangibolon has fakaoronganan baliwa. 9Aho nasorat madi ngap has Tifonan is nyamo, dapat is Diyotiripis idwa kasayag talinga hangko. It fasadan fag hanya kasta fagtalingaon. 10Maskin ngay, aho nomdasog is nyamo, ho fadog it naibolon fagayo, no kinday nogfadwat igdog hyami, hanggan igbohag. Bohondi kitay tonya di kat naibolon dwat. Kafang yadig fasakbaw ka manga fadwasay nogsabang, ginya ka tiba no kasayag fasakbaw tonya fag manga fadwasay, is Diyotiripis igbando is taw, hanggan kasayag faalin gis Tifonan. 11Angko fakilalaon, fag idwag sokfon ka dwat fagtoladon, dapat fag ka fiya kam fagsokfonon. Ka fiyat ogali in Diyos wa manga anak, dapat ay, ka dwat it ogali idwa nalag hanya. 12No kawa han Dimitiriyo baliwa, sonson wa fiya kasta fwayong, hanggan ka fakaoronganan igfaanod kitonya. Hami igbaya yadi hanya, hanggan haw fadi wadtwa ka hyami fwayong bohonwa bohag. 13No kitay di aywan yapdi angko bato fwayongon ha hyamo, nonman hodwa kasayag sorat tonya kati. 14Ho kasyag wa kitay tam ngalay di aban manladlagan. Ginya madi tam myasa wa sinya nogtoltolan. 15Hyamo fangayofan fag malokmay nangos. Intam fakilalaon istay gwas yadi hyamo hanggan haw fag fadog yadi hantam manga fakilalaon fagayo is nyamo kitay, ho gwas has taw fagayo, igsadig sadi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\