NAIBOLON 10

1Sas banwa Sisariya ha sadik ama, is Kornilyo, sadik fagtahinan sondalo taga Roma. It sakop habanan sondalo sadik daan gis sakop Italya. 2Is Kornilyo igsimba han Diyos hanggan katanog yadit manga togon. It manga ofod sas balay kitonya yadi. Is Kornilyo fagabag togbong has manga Hodyo myabog. Fagaba yadig darangin han Diyos. 3Sadi ginan, dayo myanit kalibaba, is Kornilyo ha lagan madolaw, nalag fiya fiya in Diyos anghil sadi igsakbaw hat basad balay, igngayan hanya, iglwang, Kornilyo. 4Is Kornilyo nadoro wa fiya fiya ka anghil kawa kadala wa dahol dahol, ginyag sagot, Kana tonya? Ka anghil iglwang, Is Diyos igdog im manga darangin hanggan iglag hyamo togbong has manga myabog, yakanga hanyag tohod hyamo. 5Yabay, sogowan manga taw has banwa Hopi kati, kaarakitay tomaban hastay sadik ama, is Simon, kawasta faglwangon is Pidro. 6Hanya maoliyanan sas bahalan dagat, sat sangay Simon balay kagfafiyan manga anit baka fakaligon. 7Ka anghil nonlahaw, is Kornilyo natawag dowak sogowan hanggan sadik sondalo, ka katanog yadin Diyos manga togon, ka maofodan fagaba hanya. 8Is Kornilyo no nafwayong hat manga sogowan it lagan fagayo, nasogo was taw has banwa Hopi. 9No bago marom, in Kornilyo sogowan no kaakbang has Hopi, no kaboknga wa sirang, is Pidro nafanyak has baba balay kaarakitay mandarangin sinya. 10Is Pidro kalonos wa dahol dahol gis nanya, dapat ta nogfatalaga yapdi fanganon, is Diyos nafalag madolaw han Pidro. 11Hanya nalag kitay, ka banwa maboklasan, hanggan bilang homot dahol katonton gis tongod, matagbongan gis ofat ik fongfongan. 12Fagayo fag manga hayopan sinya wan basad homot, ka mangag lahaw hanggan ka manga gilafang sas baba daga, hanggan ka manga manok kaglayog sas tongod. 13Is Pidro ha donggon hasnog kaglwang kitay, Pidro, ha fag lindog wan, ha fag fahatay a, fakwan wan. 14Is Pidro igsagot, Angko Fon, no ngayan di aho, hodwa mananog tonya. Nyawa ginahin hodya ha nahwan no kadintam fagbaybayon. 15Ginyas Pidro nadog ya domwag ka hasnog iglwang kitay, Haw fag idwag ngayan fagbaybayon kan Diyos manga nafabali maangay. 16Tolo ginan naolit kitonya. Ginya madi ka bilang homot in-abwat has tongod. 17Is Pidro no garisipon yapdi no kanat kahologan it lagan, in Kornilyo manga sogowan, no natwa wan in Simon balay, naakbang has sakbawan a, 18igtawag kitay, ngatay is Simon Pidro sinya no goli. 19Is Pidro no garisipon garisipon yapdit manga lagan, in Diyos Falad nafwayong hanya kitay, Yabay, tolok ama igsayak hyamo. 20Ha fag dokson wan, fag idwa kafang gofod is taw, maskin aho ka nasogo tonya hastay. 21Yakangas Pidro nadokson wan, iglwang has taw, Aho ka hayo fagligawon. Kana hayo bolon? 22Tagsagot kitay, Sadik fagtahinan sondalo Roma, is Kornilyo, ka nasogo hyami hastay. Is Kornilyo fiya fag taw, katanog yadin Diyos. Sadi wak layonan manga Hodyo fagayo iggalang hanya. Sadik anghil maliyaw kagfwayong han Kornilyo, Fasonsonan manga taw han Pidro kaarakitay ham domog it fwayong. 23Is Pidro nafasakbaw ka manga ama, nafatoyog sinya gis nanya fag yabi. No marom marom, da Pidro natahin yadi was taw, hanggan manga fadwasay tiba gis banwa Hopi naofod yadi hanya. 24No domwag sirang, ta nadasog wan has banwa Sisariya. Da Kornilyo hanggan it manga kaiban, hanggan it manga fakilalaon fiya fiya, kat nasabang, sinya wak matifonan, mafanayan is taw. 25Da Pidro no kadasog, is Kornilyo natagbo was taw, nanlingkohodan yapdi han Pidro, iglohod hanya. 26Dapat is Pidro igfalindog hanya, iglwang, Ha fag lindog. Aho taw di kito yadi hyamo. 27Tagfadagos wagtoltolan hanggan wa ha basad balay. Is Pidro iglag taw kaaywanon matifonan sinya. 28Is Pidrog fwayong, Ham fadi wadagdog ka manga ogali Hodyo igbando, fag idwa gofod ngadig sabang has manga bonwa Hodyo. Dapat is Diyos nafatohoyan angko kitay, aho fag idwag lwang nyawa faktaw fagbaybayon. 29Yakanga ham no nafasabang angko, hodwa kafang hastay ha hayo. Kati ho kasaya domog no kana ka hayo fagsabangon angko. 30Ginya madis Kornilyo igsagot, Manga ofat ik yabi itfagonan, dayo myanit kalibaba, kito ka kati, ahog darangin istay sangko balay. Yabay, sadi wa ginan sadik ama, it solong masilaw wan, nalindog sangko atobangan, 31iglwang, Kornilyo, is Diyos igdog im manga darangin, igbaya yadig lag hyamo manga natogbong. 32Ha fasabangan in Simon Pidro sas banwa Hopi, hanya maoliyanan sat sangay Simon balay, sas gobang dagat, ka Simon kagfafiyan anit baka fakaligon. 33Yakanga ho nasogo wa dagos ha hyamo. Salamat, ha ngap inbangkad wa ngay. Kati mi fagayo istay wan matifonan san Diyos faglagan kaarakitay tomalinga hyamo, haw nogtoltol ha hyami kagfon intam it fwayongon. 34Ginyas Pidro igfwayong kitay, Ho bago di natwa fiya fiya kitay is Diyos idwa ha fagfiliyon taw, mangharaw. 35Ka manga katanog hanya hanggan gogali yadi fiya, maangay han Diyos nyawa ginda fag layonan taw. 36Ham nadog in Diyos natogon hampang has manga taga Israil nogfadog ka Fiya fag Barita no kinday tam noglag kahowayan nomsadi san Kiristo Hisos, hanya kagfon fagayo fagayo. 37Ham natwa wan no kana kan-anod sas sakop Hodiya sadi wak dahonya, gis Galiliya tonya no nafabago, giwan Hwan igfaadal hasagfatogna baliwa. 38Ham twa wan no kinday is Diyos nafatohoyan kitay is Hisos taga Nasarit ngay it natogon Famawi, maskin nadisag hanyat Falad Maliyaw, hanggan it kadonongan. Maskin is Diyos sawa hanya, it manga naibolon kafiyaon. Hanya, nyawa hadak nalahaw, nafafiya fagayo kan Fandaya nafahoriyan. 39Hyami wa mata lagan it manga naibolon fagayo sas fakadaholan banwanan Hodyo hanggan sas banwa Hirosalim. Ta nafapako di ngap hanya, nafasakbit sas nafatimbangan hayo. 40Dapat ay, sas fatolo fag sirang, is Diyos nafaboyag ya hanya, ginya nafalag hanya has taw, 41idya has fakaaywanan, hayapdi hyami kan Diyos manga nafili gis hyabi, kaarakitay hami faorongan hyami mata lagan. Ha hyami is Hisos nogsayowan kwan, manga ginom, hanya nonboyag ya domwag. 42Is Diyos natogon ha hyami kitay mi fag tomoltol hanggan fag faorongan kawas Hisos kan Diyos nafatalaga ka fangabaya has manga taw, nyawa ka manga boyagan yapdi, nyawa ka natay hyabi. 43Tonya wa kan Diyos manga fangampang faglwangon fagayo kitay, nyawa faktaw kamtiwala hanya, imliyam it manga naogali dwat, ta nogsyag in Hisos ngayan. 44Is Pidro idya katabo kampang, ka Maliyaw fag Falad dagos wa nadokson has fagayo kagtalinga hanya. 45Kan Pidro manga taban Hodyo ka danwan tiwala, indolaw wan ta no nalag ka Falad Maliyaw inlobos yadi has manga Hintil. 46Tagdog yadi ka manga Hintil kampang manga sanglitan madolaw, hanggan igfasayagdog han Diyos. Yakangas Pidro iglwang, 47Kito yadintam ka Maliyaw fag Falad inlobos yadi has taw. Fakta fag taw nangos, ham gayfan, ka bomando kaarakitay to fag manga taw idwam togna? 48Ginyas Pidro nalwang, Fatognaan wan to fag manga taw san Kiristo Hisos ngayan. Ginya madi taglwang kitay is Pidro nangos fag domogay yapdi sinya no kayodak yabi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\