NAIBOLON 11

1Yakanga ka manga Fandiya-Barita hanggan ka manga fadwasay sas sakop Hodiya nadog kitay ha manga Hintil katiwala yadi wa han Diyos hampang. 2Ginya da Pidro no nalahaw has bohid, has Hirosalim, ka manga fadwasay ka mahogod yapdi has ogali Hodyo, nangato in Pidro. 3Taglwang ha hanya, Kana haw no mailihodan yadi has nwa fag manga Hintil kadwan toli? Hagsayo yadi was taw ta no kwan. 4Dapat is Pidro natoltol has taw gis fabagowanan kat lagan fagayo. 5Is Pidro igfwayong kitay, Itfagonan, aho no sas banwa Hopi, aho ha lagan madolaw gin Diyos. Aho nogdarangin, kangko lagan bilang wa kitos sadik homot dahol, matagbongan, intonton gis tongod hangko akbang. 6Ho nabantay wa fiya fiya. Hoglag sinya ha akwa wan fagayo fagayo fag manga hayopan kaglahaw, hanggan ka gilafang sas baba daga, idwa ha yod, hanggan ka manga manok kaglayog sam tongod. 7Ginya madi ho nadog sadik hasnog iglwang kitay, Kalibang Pidro, fag fahatay wa a, fakwan wan. 8Dapat hoglwang, Angko Fon, nyawa kindawan hodwa kasaya. Ngadi sadi ginan hodwa ha nahwan kantam manga fagbaybayon. 9Ginya ho nadog ya domwag ka hasnog gim tongod iglwang kitay, Fag idwag lwang fagbaybayon kan Diyos nafabali maangay. 10Ka bilang wa homot tolo ginan intonton. Yakangan fwali ya ham tongod. 11Gis nanya fag kasohodan fiya fiya, tolok ama kasta nasogo hangko gis banwa Sisariya indasog sangko fagoliyanan fag balay. 12Ka Maliyaw fag Falad nalwang hangko, Haw fag idwag fadogayon, tahinan wastaw. To fag onom ik fadwasay natahin yadi wangko. Ginya madi mi nasakbaw han Kornilyo basad balay. 13Is Kornilyo nafwayong yadi ha hyami kitay, itfagonan hanya nalag in Diyos anghil sadi malindogan sat basad balay, igfwayong hanya, Haw sogowan manga taw has banwa Hopi, fasabangan in Simon Pidro. 14Hanya fomwayong ha hyamo no kinday haw, hanggan sadi wak kayonya sam balay, nombawi. 15Ginya madi, araw, hogfabago wa ongay igtoltol. Ka Maliyaw fag Falad dagos wa nadokson has manga taw, kito yadi nogdokson hyabi hantam. 16Ho natohod yadi kantam Fon fwayong kitay, Sas danom is Hwan nogfatogna manga taw, dapat ay, sas Maliyaw fag Falad ham nomtogna aban. 17Is Diyos nogdisag yadi has taw kito yadi kat nadisag hantam hyabi, tam nontiwala hantam Fon is Kiristo Hisos, faktaw aho, ham gayfan, kaarakitay bomando in Diyos ibolon? 18Yabay, ta nadog di ngay kitonya, ta dagos wantohas gidolog in Pidro. Yabay, tagfasaya yadi wagdog han Diyos. Taglwang, No kitonya mangharaw, is Diyos igdisag has manga Hintil kitay, ta fag somoyo yadi kaarakitay imbawi wan. 19Giwasta nafahatay in Istiban, ha mangag fahoriyan ka mangam tiwala, yakanga ta nanarowayan wan. Tiban dasog has sakop Finisya, tiba has foyo dagat Sipri, tiba has banwa Antiyokya sas sakop Siriya. Ta nabarita in Diyos hampang nyawa siday kandasog, dapat has manga Hodyo lamang. 20Ginya madi ha mangam tiwala, manga taga banwa Sirini sas foyo dagat Sipri, indasog has Antiyokya. Ta nogfaadal, ha yadis manga Girigo ka Fiya fag Barita kawa han Hisos intam Fon. 21Intam Fon karigonan sawas taw. Yakanga kaaywanon wan kantiwala, igsyag hantam Fon. 22Ginya madin Diyos Tifonan sas Hirosalim, no nadog kitonya, nasogo in Birnabi has banwa Antiyokya. 23Is Birnabi nondasog sinya, nabaya waglag kitay in Diyos kafiyan sawas taw. Kawas Birnabi fiya fag taw, hanggan ka Falad Maliyaw sawa hanya sadi wak dahonya, marigon yadi nogsyag hantam Fon, yakanga natogon has taw kitay, ta fag fadagos orongan hantam Fon, ta fag idwag fagomon. Ka manga taw kantiwala sinya in-aywan wan. 25Ginya madi yabay, is Birnabi hawas banwa Tarso, igsayak in Sawlo. 26No nalag in Sawlo, nafaofod hanya has banwa Antiyokya. Bog-os wa sik fangaraw ta no gofodan han Diyos Tifonan sinya, igfaadal has fakaaywanan. Sinya sas banwa Antiyokya ka manga taw no nafabago nangayan in Diyos manga katogbong, In Kiristo fag manga taw. 27Gis nanya fag masohod ha akwa yadin Diyos manga fangampang indasog gis Hirosalim has banwa Antiyokya. 28Insadi is Agabo. Kawa ka Falad Maliyaw karigonan sa hanya, hanya danwa nafatagak has taw kitay sadi wak baba daga aban imlonos. Tonya fag lonos in-anod ngay in Kalawdiyo fag kasohodan gorangon sas sakop Roma sadi wak dahonya. 29In Hisos manga katogbong nagkasadiyan ta fadiya togbong has manga fadwasay ka mabanwanan sas Hodiya no daho day kasta fagsyaganon. 30Kitonya wa nga kan-anod. Da Birnabi da Sawlo nadiya wasta manga togbong has manga fagtahinan Tifonan sas banwa Hirosalim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\