NAIBOLON 2

1Nondasog ka sirang Pintikostis, ta matifonan fagayo sa sadik balay. 2Ta nadog wa madali sadik hasnog gis tongod kito was hinagoman nogfawas. Ka hasnog napno wa sinya fag balay ista fagtifonan. 3Ta nalag sinya bilang wa manga dila afoy nayokfo has taw ha sadi ha sadi. 4Ka Maliyaw fag Falad sawas fagayo sasta manga fangayofan sadi wak dahonya. Ginya madi ta kampang bokod bokod fag manga sanglitan, no kinday ka Maliyaw fag Falad igfadonong. 5Ha manga Hodyo masimbaon han Diyos, gis fagayo fag manga layonan daga iba, igdogayan wa sas Hirosalim gis nanya fag manga masohod. 6Ka fakaaywanan fag manga taw, no nadog tonya fag hasnog, ta nagobok wa a, nanifonan wa sinya. Tandolaw wa dahol maskin tagdog in Hisos manga katogbong kampang sat manga fangampangan fagayo. 7Kawa ta kataka wagdog, maskin tadwa kamin gisip, taglwang, Bonwa awkin manga taga Galiliya tonya fagayo ka kampang? 8Kana mayon ta no kampang yadi wantam manga sadili fangampangan? 9Tam manga taga Partiya, manga taga Midya, manga taga Ilam, mangag banwanan sas Misopotamya, manga gis Hodiya, gis Kapadosya, gis Ponto hanggan gis Asya, 10gis Firigya, gis Panfilya, gis Ihipto hanggan gis manga sakop Libya ka akbang has sakop Sirini, hanggan ka manga famaklay gis Roma, nyawa manga Hodyo orongan, nyawa mangan bali manga Hodyo, 11manga taga Kirita, hanggan manga taga Arabya. Nyawa kayonya, tam igdog intam wa manga fangampangan ta nogtoltol hantam kawa han Diyos manga marigon fag ibolon. 12Tadwa kamin gisip it donggon, hanggan dayo wa falfason garintawan ha sadi ha sadi kiti, Kana kat kahologan tonya? 13Dapat ay, ka tibag fasidyowan odi, iglwang, Tyamo fag manga taw ngandayo kalango odi. 14Dapat is Pidro, hanggan it manga ofod safolo ha sadi, nalindog. Is Pidro kampang marigon, iglwang, Ham ka mandi gis sakop Hodiya, hanggan ka mangag sabang yadi sas Hirosalim kati, ham fag talinga fiya fiya angko bato fwayongon ha hayo. 15Mi fagayo bonwa kalango, kito ka hayo fatoga. No kito yapdi fag manga masohod, myanit yapdi kaabwat, bonya fanlangoon. 16Yatokitay, to ngap igfaanod wa kati kan Howil, in Diyos fangampang fwayong hyabi, noglwang kitay, 17Is Diyos danwa nalwang hyabi kitay, sas ginanan fag manga sirang, kangko ibolonon kito, Ho fahafod angko Falad has fagayo fag manga taw. Ginya hayo manga anak imbali yadi abangko manga fangampang has manga taw. Yakanga aban, is Diyos ha falagon ha hayo manga anahan manga bagay madolaw. Ka manga magorang ama sa hayo ha akwa yadi aba tagimfanon. 18Gis nanya fag manga sirang, ho fahafod yadi angko Falad Hangko manga sogowan, nyawa ama nyawa ina. Ginya tambali yadi angko manga fangampang. 19Aho mamalag manga falagon madolaw sas banwa sam tongod, Hanggan manga madolaw sas baba daga, Folot, afoy hanggan songaw anos dahol dahol. 20Imharom ka myanit a, Ka magdanon imbali wa dararag kitos folot, Bagom dasog kagfon intam it Sirang, Ka mahalga hanggan masilaw yadi fag Sirang. 21Yabay, nyawa faktaw nogsyag in Diyos, imbawi wan. 22Ham manga taga Israil, kati ham fag matalingan. Is Hisos, ka taga Nasarit, kan Diyos nasogo hantam. Kan Diyos manga fatimawa hanggan manga falagon madolaw kat nafaibolon in Hisos, kagfaorongan kitay hanya giwan Diyos. Tam fadi wad natwa no kinday kan Hisos manga naibolon maskin inlag wan santam fagbokngan. 23Dapat in Diyos wa kafangayofanan domisag hantam to fag is Hisos, hanggan is Diyos natwa wan gis hyabi hyabi kitay, tonya wat bato ibolonon. Ginya madi, to fag taw ham nafapako hanggan wa nafahatay gis manga gamat taw dwat. 24Dapat ay, is Diyos nafaboyag ya domwag hanya, nafalfas hanya gis karigonan kahatayan, maskin ka kahatayan idwa nasyagan natarabing hanya sas Daga Salad. 25Kito kan Dabid fwayong kawa han Hisos, Ho nalag in Diyos fagaba sangko akbang Hanya sawangko balis sihon, yakanga hodwa kadala. 26Kawa kitonya, angko fangayofan kasolong, angko bibig gambahan igbaya Nyawa ho matay aban, ho ha fagsyagon yapdi, 27Maskin hadwag fabayaan angko falad sas Daga Salad. Hadwag faangay kitay kam Maliyaw fag imboyok. 28Haw nafwayong angko ka manga dalan has haboyagan. Maskin haw wan kangko ofod, ho kasolong wa dahol dahol. 29Manga fadwasay, ho twa wagfatohoyan hayo kitay intam hafofowan ama, is Dabid natay wa a, inlobgob yadi wan. Istay wat lobgoban hanggan kati. 30Kawas Dabid in Diyos fangampang danwa natwa in Diyos bato disagon hanya kitay, git hasokfonan aban, hambali gorangon sadi, kito yadi hanya. 31In Dabid lagan, hanggan it fakatwawon kawan Diyos-natogon-Famawi imboyag ya domwag noglwang, Hanyadwan obon sas Daga Salad. Idwan angay kitay it habilogan fag imboyok. 32To fag is Hisos is Diyos nafaboyag ya domwag. Migfaorongan hyami mata lagan kawas Hisos inboyag ya. 33Hanyan abwat san Diyos balis sihon, hanggan natanggap git Ama it Ama natogon bato disagon, ka Maliyaw fag Falad. To kan Hisos nafahafod ha hyami, kito ka hayo lagan, hayo donggon kati. 34Is Dabid idwa gis tongod, dapat hanya kagfwayong kitay, Is Diyos nafwayong hasagfon angko, Haw fag matokawan sangko balis sihon, 35No kandogay day ahodya nafasakop fiya fiya ha hyamo im manga kalaban fagayo. 36Yakanga ka fiya, tam manga taga Israil, sadik kayonya, tam fag danwa twa kitay, to fag is Hisos, ka hayo nafapako sas nafatimbangan hayo, is Diyos nafabali hanya kagfon intam hanggan it natogon-Famawi hanggan Gorangon. 37Yakanga ka manga matalingan nangayfanan wan sat basad fangayofan ta no nadog kitonya. Ginya ta gintaw in Pidro hanggan ka manga Fandiya-Barita tiba, Yabay yabay, manga fadwasay, kana araw ka hyami halimbawan? 38Is Pidro igsagot, Ham fagayo fag soyo wan han Diyos, ham fag fatogna wa hayo, ham nogfasakop san Kiristo Hisos ngayan, kaarakitay hanya faliyam hayo manga ogali dwat. Ginya madi, is Diyos fahafod it Maliyaw fag Falad ha hayo. 39Maskin in Diyos natogon bato disagon hawa hayo nomdisag, hanggan ha hayo manga anak, hanggan has fagayo fag manga taw, nyawa ka manga sawas ayayo, hawas fagayo kan Diyos kagfon intam it fagtawagon. 40Aywan yapdin Pidro manga natoltol has taw kaarakitay faorongan hanggan nafaaronganon yadi has taw kitay, Kaarakitay ham imbawi wan, ham fag idwag tolad kito ka kati fag manga taw ka ha ogali dwat. 41Yakanga fagayo kantiwala in Pidro manga fwayong intogna wan. Tanaywan manga tolok libo taw gis nanya lamang fag sirang. 42Tagfadagos yadig talinga ka manga Fandiya-Barita adal, nangaraktoman it manga botang, igsayowan iglifongan tinapay, hanggan igdarangin fagaba. 43Kawa ka manga Fandiya-Barita gibolon aywan fag manga falagon madolaw, yakanga ka manga taw fagayo kataka ya, kadala ya. 44Ka mangan tiwala fagayo gofodan di. It manga botang nafaaraktoman di fagayo. 45Ta nafasalit manga kaakwaan, ginya madi kat sali nangorayan has taw kaarakitay idwa komorang ista fanganon. Ta nangafod, nafahosto ha sadi ha sadi. 46Sirang sirang tagtifonan sas Fanimbaan-Dahol, fagaba masolong, hanggan igsayowan ta no kwan hanon sasta manga balay. 47Ka mangan tiwala igfasayagdog in Diyos, hanggan fagayo fag manga taw kasaya waglag kasta manga ogali. Sirang sirang kagfon intam igfadogang has Tifonan sinya ka manga taw kanbawi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\