NAIBOLON 23

1Ginyas Pablo igbantay has taw, iglwang, Manga kaiban Hodyo, balis kati hodwa ha fagtagahon angko naibolon dwat, nyawa sawan Diyos faglagan. 2Is Ananiyas, ka gorangon fag fagalan-han-Diyos, no nadog in Pablo fwayong, nalwang has manga malindogan san Pablo akbang, Tofaan marigon in Pablo bibig. 3Is Pablo nafwayong han Ananiyas kitay, Is Diyos ka bomakbak hyamo, kawa haw ha takan wa dahol dahol. No fiya fiya di, im fagtokawon is nyamo, haw mangabaya nangos angko no kinday ka Batasan Hodyo fwayong, dapat ay, haw igfatofa odi ngap angko, nyawa idwa maangay santam togon no kitonya. 4Ka manga malindogan sinya iglwang han Pablo kitay, Haw igsalan odi kampang han Diyos gorangon fag fagalan. 5Is Pablog sagot, Hodwa twa kitay tonya mangharaw ka gorangon fagalan-han-Diyos. Maskin anod, danwan sorat kitay, Fag idwa kampang salan ha hayo fagtahinan. 6Dapat is Pablo no natwa kitay ha akwa manga Sadosiyo sinya hanggan manga Farisiyo, hanya nafadahol it hampang, iglwang kitay, Manga fadwasay, aho sadik Farisiyo hanggan angko manga magorang Farisiyo yadi. Maskin aho katiwala kitay ka manga natay imboyag ya domwag, tonya wa kasta fakahoriyon angko kati. 7Is Pablo nontabo di ngaglwang kitonya, ka manga Farisiyo hanggan manga Sadosiyo nandaraogan. Ka tifonan manga Hodyo inbali wa dowak layonan. 8Maskin ka manga Sadosiyo idwa katiwala kitay ka manga natay imboyag ya domwag, hanggan idwa hono ha manga anghil, idwa yadi ha manga falad. Dapat ka manga Farisiyo katiwala kitay manga taw imboyag ya, hanggan ha akwa manga falad, manga anghil. 9Inlabi di ngap ka dowak layonan nogharinggitan. Ka mangag faadal Batasan Hodyo tiba, ka balis manga Farisiyo, nalindog nafabohag marigon, iglwang, Midwa ha lagon it naibolon dwat to fag taw. Nyawa halimbawa ha falad nahampang hanya, ngatay sadik anghil. 10Ka manga taw no kahodhoriyan wan kawag daraogan, ka gorangon sondalo kadala ta homaragawan, ngandayo in Pablo habilogan imbokngan wan. Yakanga ka gorangon sondalo nafadokson manga sondalo, nafataban in Pablo a, nafasakbaw hanya has basad balay sondalo. 11Nonyabi wa araw, kagfon intam naakbang han Pablo, nalwang, Fag marigon im fangayofan, no kinday haw nafaorongan kawa hangko, istay sas Hirosalim, kitonya mandi im ibolonon aban sas banwa Roma. 12Dapat ay, nonsirang, ha manga Hodyo nanaranggapan kitay tadwa homwan yafon, idwa yadi ominom danom, ta nodya nafahatay in Pablo. 13Iglabi wa ofat ik safolok ama ka nanaranggapan kitonya. 14Ta hawas manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan has manga fagtahinan sas banwa, iglwang kitay, Midwag sway, mi nanaranggapan kitay midwa homwan yafon hami nodya nafahatay in Pablo. 15Gwadi kati ham, hanggan ka tifonan fagtahinan manga Hodyo, sagadan gis gorangon sondalo kitay fadoksonan ya nangos in Pablo. Ham fag lwang, ham manalinga ya ngay it hampangan. Yakanga mi fahatay wa hanya boknga dalan, idya kadasog ha hayo. 16Dapat ay, in Pablo bapa, in Pablo fadwasay ina bago ama fag anak, nadog kasta toltolan kitay ta omolog in Pablo. Yakanga nafwayong han Pablo. 17Is Pablo nahampang ha sadik fagtahinan manga sondalo, iglwang, Ha ofodan nangos to fag bago ama has gorangon manga sondalo, maskin hanya ha bato fwayongon hanya. 18Yakanga kagsogo manga sondalo nataban in Pablo bapa has gorangon, ginya nalwang, Ka nganporiso fag Pablo nafaofod angko to fag bago ama ha hyamo, maskin hanya hono ha bato fwayongon ha hyamo. 19Ka gorangon sondalo nagamit ka bago ama, nafasaman gis taw, ginya naintaw hanya, Kana kam bato fwayongon hangko? 20Ka bago ama nasagot, Ha manga Hodyo nanaranggapan kitay, ta somagad gi hyamo kawa bago marom ha fadoksonan nangos in Pablo kaarakitay falag ya hanya has manga fagtahinan manga Hodyo. No kadog di ta labi man omintaw wa fiya fiya hanya. 21Dapat haw fag idwa katiwala maskin iglabi wa ofat ik safolok ama ka maologan in Pablo kati. Ta nanaranggapan kitay tadwa homwan hanggan idwa yadi ominom no baliday tadya nafahatay in Pablo. Ta danwa maologan fiya fiya sas dalan kati. Hyamo odi sogo in Pablo kasta fagfanayaon. 22Ka gorangon sondalo iglwang, Ha fag idwag fwayong nyawa haday kitay haw nafadahit angko kitonya. Yakanga hanya nafaoli wa ka bago ama. 23Ginya madi ka gorangon sondalo nafatawag dowak fagtahinan sondalo nalwang kitay, Ham fag fatalaga dowak daan sondalo kaglahaw baba daga, hanggan fitok safolo ka masahayan baba habayo, ginya dowa yak daan ka ha bitbit bangkaw, kaarakitay lomahaw has banwa Sisariya araw, kaakbang wa boknga yabi. 24Fag fatalaga yadin Pablo manga sahayan habayo. Ham tabanan wa hanya han Gobirnador Filis. Anowan in Pablo fiya fiya. 25Ka gorangon sondalo nafadiya yadi sorat han Gobirnador Filis, nalwang kitay, 26Ahos Kalawdiyo Lisiyas kagsorat ha hyamo, Gobirnador Filis. Kinday ham is nyamo? 27Ka manga Hodyo naiktan to fag ama hanggan ta nangos fahatay wa hanya. Ho nadog kitay hanya ha kasoratan gis Roma, yakanga ho nataban manga sondalo, hanggan nabawi hanya gis manga Hodyo. 28Maskin ho kasaya tomwa no kana kasta fagsombongon it naibolon dwat, ho nafadiya hanya has manga fagtahinan manga Hodyo itfagonan. 29Dapat ho natwa wagdog kitay kasta fagsombongon hanya, kawa ta ha fakahoriyon hasta ogali baliwa, dapat idya fiya kafahatay, idwa yadi fiya ngadi kaporiso. 30Ho no natwa kitay ka manga Hodyo nagkasadiyan ta omolog fahatay wa nangos in Pablo, ho dagos nafataban wa hanya ha hyamo. Hoglwang has mangag sombong hanya, Fag hawa hyamo, Filis, ta nogsombong aban in Pablo naibolon dwat. 31Ka manga sondalo intanog wa ngay ka gorangon sondalo sogo has taw. Yakanga no yabi wan ta nataban in Pablo, hawas banwa Antipatris. 32Domwag sirang ka manga sondalo kaglahaw baba daga nwali ya has balay sondalo sas Hirosalim. Ka mangag sahay sas habayo in-goyan di kaarakitay omofod yapdi omano in Pablo. 33Ta no nadasog sas banwa Sisariya, ta nataban in Pablo has Gobirnador hanggan nadisag ka sorat hanya. 34Ka gobirnador no nabasa di ngay ka sorat, naintaw in Pablo kitay, Haw ginday fag banwanan? No natwa kitay is Pablo gis sakop Silisya, 35Hanyag lwang kitay, Ho tomalinga hyamo hampangan aban ka mangag sombong hyamo nombangkad hastay. Yakanga ka gobirnador nafaoliyanan in Pablo san Hirodis nafahalig balay dahol. Ha akwa ya ngadig bantay hanya sinya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\