NAIBOLON 24

1Ginya madi, nonsagaya limak sirang, ka gorangon fag fagalan-han-Diyos, is Ananiyas, hanggan tiba fag manga fagtahinan banwa gis Hirosalim, hanggan sadik fangayat, is Tirtolo, indasog has banwa Sisariya. Ta dagos wa nafadog has Gobirnador it sombong han Pablo. 2Ta no nafabangkad in Pablo, is Tirtolo nafabago wa nafadog kan Pablo naibolon dwat. Hanya nafwayong kitay, Migbaya wa hyamo, Gobirnador Filis. Dahol hyami fagfasalamaton ha hyamo maskin kawa madonong im manga sogowan, yakanga dogay midwa ha fakahoriyon istay hyami banwanan. Aywan yadi kam manga natogbong manga bagay bago, hawa hyami manga Hodyo banwanan. 3To mi twa wa fiya fiya, nyawa ginahin, nyawa siday, aywan hyami fagbayaon gi hyamo. 4Haw nangos fag talinga yap hyami sadik ngalay, idwa dogay araw mi noglibang hyamo. 5Mi nalag to fag ama igfaawayan manga Hodyo, nyawa sida kandasog. Hanya sadik fagtahinan sas tifonan manga taga Nasarit. 6Hanyag tikis waglaban hyami ogali sa hyami Fanimbaan-Dahol. Yakanga mi naiktan hanya. Itfagonan mi kasaya nangos bomolay fangabaya gi hanya, no kinda ka maangay ha hyami manga Batasan Hodyo, 7dapat is Lisiyas, ka gorangon tifonan sondalo indasog, nahagaw hanya gi hyami. 8Is Lisiyas iglwang ha hyami, fag ha hyamo mi nogsombong to fag taw. Haw no gintaw hanya, ha tomwa wan no kana ka hyami sombong ha hanya fagayo. 9Fagayo fag manga Hodyo ka sinya insadi san Tirtolo, nafaanod yadit manga fwayong fagayo. 10Ginya ka gobirnador no nafaaman kaarakitay is Pablo somagot yadi, is Pablo igfwayong han Filis kitay, Ho twa wa kitay haw dogay wa fangabaya istay sa hyami banwanan Hodyo. Yakanga hogbaya wan, nyawa idwa hagbaliwa angko, aho mandi ka kampang sa hyamo fagdogan. 11Idya safolo ha dowak sirang itfagonan, aho nondasog sas Hirosalim kaarakitay manimba sinya. Tonya haw twa wagfatohoyan haw no gintaw is taw. 12Nyawa ginahin tadwa ha lagan angko nafaagran is taw sa hyami Fanimbaan-Dahol, tadwa ha lagan angko nafahoriyan sa hyami manga iba fag fanimbaan, ngadi siday fag foyo basad banwa Hirosalim. 13Tadwa ha lagan ista faorongan it manga fagbangdanon angko. 14Dapat hogbaya kitay ahog simba ha hyami manga hafofowan Diyos kito ka maangay sas Ogali Bago. Hami sadik tifonan taw, taw noglwang, mi hono igfalamang. Dapat ho katiwala yadi wan fagayo fag manga bagay kansorat sas Kasoratan, nyawa ka Batasan Hodyo, nyawan Diyos manga fangampang sorat. 15Kitonya yadi, hogsyag in Diyos kito kagsombong hanggan iglaban angko nogsyag ha hanya kitay, is Diyos faboyag ya fagayo fag manga taw aban, nyawa ka fiya it manga ogali, nyawa kadwa fiya. 16Yakanga no baliday angko fagsyaganon, nyawa ginahin aho fag idwa ha fagtagahon kangko naibolon dwat, nyawa san Diyos faglagan, nyawa sas manga taw faglagan. 17Kayodawak fangaraw ahodwa gis Hirosalim. Ginya, itfagonan, ahon fwali ya kaarakitay manibo ista togbong hangko manga kaiban, hanggan aho nangos mandisag yadi han Diyos. 18Kitonya nga kangko ibolon itfagonan ta no natahod angko sas Fanimbaan-Dahol. No kitay di, mintabo wagfatonglos hyami togonan nogfalinay no kinday ka maangay sa hyami Batasan Hodyo. 19Bago bago sayok di fag manga taw ka sinya, idwa yadi ha gagran. Ginya madi araw, ka odi manga Hodyo gis Asya inbangkad sinya. Tonya nangos ka fiya imbangkad hastay kati, ta no ha fagsogaton angko naibolon. 20Ngatay ka manga Hodyo, kastay kati, fag fwayong no kana kasta lagan dwat sangko ta no nataban angko has fanoltolan Hodyo. 21Ngatay ta lomwang kitay aho nafalamang aho noglwang sasta fagdogan, Maskin hogsyag kitay ka manga natay imboyag ya, yakanga tagfahampangan angko kati. 22Ginya madi, maskin is Filis danwa twa wagdog no kana tonya fag ogaliyon, ta nogngayan ka Ogali Bago, hanya nafaliban yapdin Pablo hampangan, nalwang, Ho bago di fatohoyan hayo hampangan, is Lisiyas nomdasog aban. 23Ginya nasogo yapdi hasta fagtahinan sondalo kitay, Bantayan in Pablo, dapat fag idwa mahigpit. Fag idwag bando it manga fakilalaon ta nogsabang hanggan igtogbong hanya. 24Nonsagaya fihin ik sirang, is Filis inbangkad ya, hanggan wat babay, is Dorosila, sadik ina Hodyo. Ta nafatawag in Pablo, ta kasayag dog no kinday no katiwala han Kiristo Hisos. 25Ginyas Pablo nogfadagos wagtoltol kawa has fiya fag ogali, has igfasad intam sadili, hanggan kitay ha fatohoyan has fadosaan aban, is Filis indala wagdog. Hanyag lwang, Nyawa haw lomahaw wa kati. Ho fatawag ya hyamo aban ho nodwa ha libang. 26Is Filis fagaba wagfatawag in Pablo, kampang hanya, maskin gasolop kitay ngandayos Pablo ha fagdisagon kwarta ha hanya. 27Dapat ay, nonsagaya dowak fangaraw, is Porsiyo Fisto natobos in Filis, hanggan is Filis nafabayaan yapdin Pablo basad porisowan maskin is Filis kasaya ka manga Hodyo fag baya hanya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\