NAIBOLON 25

1Yakangas Fisto indasog hat bato sakopon fag banwanan. Ginya madi nonsagaya tolok sirang, hanya nalahaw gis banwa Sisariya, hawas banwa Hirosalim. 2Ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan manga fagtahinan Hodyo sas Hirosalim nafwayong han Fisto kat sombong in Pablo naibolon dwat. 3Ta nanagad kitay ka gobirnador fafwali ya nangos in Pablo has Hirosalim maskin ta ha fangayofan kitay omolog hanggan fahatay hanya boknga dalan. 4Is Fisto nasagot kitay, Is Pablo sadis Sisariya maporisowan a, hogdali yadi goli hanya. 5Fatahinan wangko hayo manga fagtahinan. Hanya no orongan wa ha naibolon dwat, fag sinya wak fadog hayo sombong. 6Is Fisto nadogay yapdi manga safolok sirang sas Hirosalim. Ginya bago di nwali has Sisariya. Nonsirang is Fisto natokaw sas fanokawan Fangabaya a, nafatawag yadi kitay, is Pablo fag imbangkad sinya. 7Is Pablo nondasog di ngay ka manga Hodyo gis Hirosalim nasafong hanya. Ta nafadog it manga sombong aywan, myasa wa mahori kadog fag manga sombong han Pablo. Dapat tadwa twag faorongan kat manga fagbangdanon. 8Ginya madis Pablo igfatohoyan has taw it sadili ogali, iglwang kitay, Hodwa ha naibolon dwat kitay iglaban nyawa has Batasan Hodyo, nyawa has Fanimbaan-Dahol, nyawa han Sisar, ka gorangon Roma. 9Dapat ay, is Fisto kasaya kitay ka manga Hodyo fag bomaya hanya, yakanga naintaw in Pablo kitay, Haw aw kasaya tam fag hawas Hirosalim kaarakitay sinya aho no tomabo im hampangan? 10Is Pablo igsagot, Ho istay was gorangon Roma fanokawan fangabaya. Fag istay wa ham nogfatabo. Ha twa wan hodwa ha naibolon dwat has manga Hodyo. 11Aho no ha naibolon dwat, aho no ha naibolon nyawa kana fag bagay ka fiya fadosaon kahatayan, hodwa ha lwangon. Dapat nodwa ha fakaoronganan ista sombong kawa hangko, ham idwa syagan tomaban angko has Hirosalim. Angko fakasayaon, fag hawan Sisar nogfatabo. 12Is Fisto naintaw it manga katogbong ka madonong twag dog ista katowidan. Ginya madi nalwang han Pablo, Kawa haw iglwang kitay, haw kasaya han Sisar ka gorangon Roma, haw hanya wan aban. 13Ginya madi nonsagaya manga fihin ik sirang, is Gorangon Agripa, kan Sisar fadowa sinya fag banwanan, hanggan is Birinisi indasog sas banwa Sisariya, nasabang magalang in Fisto. 14Ta no dogay wa ogbot sinya, is Fisto natoltol han Agripa kawa han Pablo baliwa, iglwang, Is Filis ha nafaporiso sadik ama gin Filis ginan hanggan wa hangko kati. 15Aho no gis Hirosalim itfagonan, ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan ka manga fagtahinan Hodyo nanagad kitay fatohoyanan hanya has fadosaan. 16Ho nasagot is taw kitay, ka ogali Roma idwag fadosa sadik taw, nyawa faktaw, nodya nangatohoyanan baliw baliw, kaarakitay kasta nasombong twag fatohoyan it sadili. 17Maskin aho idwag fadogayon ta nondasog di ngay, nonsirang ho nafatawag wa dagos tonya fag taw has fanokawan fangabaya. 18Ho gasolop kitay orongan wa ha naibolon dwat. Nonman no myasa wa sinya, tadwa ha fagsombongon orongan matohoyanan. 19Dapat kasta fagdaraogon, kayadista fagsimbaon, hanggan ka odi sadik taw, is Hisos. Tonya fag taw natay wan hyabi, dapat ay is Pablo igfaaronganon kitay hanya hono boyagan wa kati. 20Hodwa twa no kana kangko fwayongon kawa to fag manga bagay, maskin nga ho naintaw hanya kitay ngatay fag sas Hirosalim nomtabot hampangan. 21Dapat is Pablo idwag faangay, nafadog kitay hanya kasaya fag is Sisar ka gorangon Roma, ka fomwayong no kinday hat hampangan. Yakanga ho nafabantay hanya manga sondalo kaarakitay aho fatahin hanya han Sisar aban. 22Ginyas Agripa iglwang han Fisto, Ho kasaya yadi manalinga tonya fag taw. Is Fisto nasagot, Bago marom haw domog wa hanya. 23Yakanga nonsirang da Agripa da Birinisi, mataka wa kalag, hanggan ka manga abwat fag fagtahinan sondalo hanggan ista fakilalaon fag manga taw sinya fag banwa, indasog hanggan nasakbaw has basad balay fanabowan hampangan. Ginyas Fisto nafatawag kitay, Tabanan in Pablo hastay. 24Ginyas Fisto iglwang, Hogfadog ha hyamo, haw, gorangon Agripa, hanggan has fagayo intam ofod istay, ka manga Hodyo nasombong angko sas Hirosalim, hanggan nyawa istay itfagonan, tagharinggitan kitay, to fag ama is Pablo, fag idwa boyagan. 25Dapat aho nogsolay gintaw, hodwa ha donggon fabangdanan hanya kaarakitay fadosa hanggan kahatayan. Dapat, kawa hanyag lwang kitay hanya kasaya has gorangon Roma, hogsogo wa hanya has Roma. 26Dapat ho gadowan maskin hodwa ha bato soraton fadiya han Sisar to fag taw it naibolon dwat. Yakanga ahog fatalinga yadi hayo, labi wa ha hyamo, Agripa, kaarakitay tam nomtabo wa gintaw hanya araw, ho ngandayo ha lagon angko bato soraton. 27No sangko, idwa fiya igfatahin han Sisar, ka gorangon Roma, sadik poriso, nodwa yadi ha fagfwayongon it naibolon dwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\