NAIBOLON 26

1Ginya madi yabay is Agripa iglwang han Pablo, Nyawa haw tomoltol kati, kinday kam bato fwayongon im sadili? Is Pablo no nafaaman it gamat, kawa galang in Agripa, dagos wa nahampang nafatohoyan it ogali. 2Nalwang kitay, Tabi tabi Agripa, hogbaya wa dahol no haw ka tomalinga no kinday aho no fabohag araw has manga Hodyo kagsombong hangko. 3Maskin haw twa wa fiya fiya ka Hodyo manga ogali hanggan manga fakahoriyon. No fiya di, ha fag gagwantag talinga angko toltol. 4Ka manga Hodyo fagayo twa wan no kinday angko ogali giyapdingko ogbot ginan sangko sadili banwanan, hanggan sas Hirosalim. 5Ta fadi wadtwa angko manga ogali, hanggan ta no kasaya, ta syagan yadig faanod kitay, hyabi aho mahogod nogfasakop has mahigpit fag layonan sas manga Hodyo, ka layonan manga Farisiyo. 6Ginya madi kati, tagfabali hampangan hangko kawa hogsyag han Diyos natogon bato disagon hantam manga hafofowan. 7Tonya mandi ka safolo ha dowak layonan Hodyo fagsyagon maskin ngay ta mahogod wagsimba han Diyos, yabi sirang. Tabi tabi, gorangon Agripa, ginya mandi fagsyagon ka manga Hodyo fagsombongon angko. 8Kana mayon ta no gayfan kitay, is Diyos idwa faboyag domwag ka manga natay, ham gayfan? 9Hyabi hanggan aho, ho gayfan aho fag lomaban fiya fiya ka ngayan is Hisos, gis Nasarit. 10Kitonya nga ngap kangko naibolon sas Hirosalim. Bondi kitay aywan fag mangan tiwala han Hisos kangko nafaporiso, kawa ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos igfasognod, dapat hanggan ta no nafaampo was taw fahatay, hanggan aho, aho nafaoyon yadi wan. 11Sas fagayo fag manga fanimbaan Hodyo, nyawa faktaw kangko tahodon sinya kantiwala han Hisos, hogfadosa kaarakitay pomilit homampang domayo in Hisos. Maskin ho kalabi wan no gisog has taw, ho hanggan wa naoyan nyawa siday fag banwa sas iba fag layonan daga. 12Yakanga tonya nangos kangko bato ibolonon aho no hawas banwa Damasko hyabi. Gis nanya ho ha diya manga kasoratan gis manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, faangay fahoriyan ka mangan tiwala han Hisos. 13Ay ay, tabi tabi, Agripa, no boknga wa sirang, hami noglahaw yapdi has Damasko, mi nalag nayawa gim tongod, bondi kitos myanit no masilaw. Nayawa masilaw wa dahol dahol sa hyami ligongan fagayo. 14Hami fagayo inlohob has baba daga. Ginya ho nadog sadik hasnog, nahampang hangko sas fangampangan Hibriyo, nalwang kitay, Sawlo, Sawlo, kana mayon haw nogfahoriyan angko? Haw mandi kamiktan haw nogsihad ka hayo madogi kagfasognod hyamo. 15Yakanga ho naintaw. Faktaw haw, angko Fon? Hanyag lwang, Aho is Hisos, kam fagfahoriyon. 16Haw fag kalindog wan, maskin aho nafalag angko sadili ha hyamo kati, kaarakitay aho fatohoyan hyamo hangko faibolonon hyamo. Haw aban faorongan has taw ka hyamo lagan kati, hanggan angko bato falagon ha hyamo aban. 17Ho bomawi hyamo gis manga Hodyo hanggan gis manga Hintil, kangko fagsogoon hyamo. 18Aho somogo hyamo hanya fag manga taw, kaarakitay ista manga mata fangayofan lomag wan hanggan fafwali ya has mayawa gis marom, fafwali yadi han Diyos gin Satanas karigonan. Ta nogsyag angko ho faliyam ista manga ogali dwat, tam-aktom yadi hangko sakop fag manga taw kangko nafatohoyan hangko sadili. 19Maskin kitonya, tabi tabi, Agripa, ahodwa nafasigpala angko lagan madolaw gin Diyos. 20Bago bago ho nabarita has banwa Damasko, ginya has Hirosalim. Ho nabarita yadi sadi wak dahonya Hodiya, ginya madi hanggan wa has manga Hintil. Hogfwayong has taw kitay, tam fag somoyo, tam fag kafwali ya han Diyos, fag intam manga ogali kanbago kagfaorongan kitay tam nasoyo wan. 21Kawa tonya fag manga bagay ka manga Hodyo maskin naiktan angko, aho no sas Fanimbaan-Dahol. Ta fahatay wa nangos angko. 22Dapat ay, balis kati is Diyos idwa nafabayaan angko, yakanga kati aho malindogan yapdistay, hogfaorongan to fag manga bagay has mangadwa ha kangayanan, hanggan has manga gorangon. Ahodwa ha fagfwayongon no bonwa kan Diyos manga fangampang hanggan in Mwisis fwayong kitay imlag aban, 23kawa kan Diyos-natogon-Famawi fag lomag mahori, ginya madi hanya fag ka gomona imboyag ya domwag kaarakitay falag kayawaan has manga Hodyo hanggan has manga Hintil. 24Is Pablo no kampang yapdi igfatohoyan it ogali, is Fisto nafwayong marigon, Pablo, haw kapaong wan. Im kadonongan iglabi wan maskin nga haw kapaong wan. 25Dapat is Pablo nasagot, Tabi tabi, Fisto, aho bonwa kapaong. Fakaoronganan wan, maanod yadi wan kangko fagfwayongon fagayo fagayo. 26Istay wa kati is Agripa, in Sisar fadowa istay fag banwanan. Hodwa fagomon homampang hanya maskin hanya twa wa tonya fag manga bagay, fagayo fagayo. Bonwas fyaloman tonya non-anod, yakanga matohoyanan hanya nadog wan. 27Tabi tabi, Agripa, haw aw katiwala wan Diyos manga fangampang fwayong hyabi? Ho twa wa kitay haw katiwala wan. 28Is Agripa nasagot han Pablo kitay, Haw nogtoltol hangko manga sadik tama sinyahod, haw ngandayo gayfan kitay, haw igfabali angko in Kiristo taw. 29Is Pablo igsagot, Nyawa ngalay, nyawa dogay aho nogtoltol, angko fagdaranginon kitay, fag bondi haw, dapat fag fagayo kagdog angko manga hampang kati, fag imbali nangos kito yadingko, dapat fag idwa nangos magafosan. 30Ginya madi ka gorangon hanggan ka gobirnador hanggan is Birinisi hanggan it manga ofod fagayo nalindog a, 31nadokson wan. Kiti kasta toltolan, To fag taw idwa gibolon dwat, nyawa kana kaarakitay fatohoyan hanya has kahatayan, nyawa has porisowan. 32Ginya madis Agripa iglwang han Fisto, Nonman to fag taw nafahasa kitay fag ka gorangon Roma ka tomalingat hampangan, fiya wamtabo no kitay di, malfas yadi wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\