KOLOSAS 4

1Ham yadi kagfasognod manga sogowan, hayo ogali fag fiya yadi ha hayo mango sogowan. Ham fag idwag daya has taw. Ham fag tohod kitay kagfon hayo sam tongod igfasognod yadi hayo. 2Tam fag idwa kayayag darangin. Tam nogdarangin tam gaf maayfanan fiya fiya, hanggan fag baya han Diyos fagaba 3Ham fag darangin yadi kawa ha hyami kitay, mi somyagan igtoltol nangos has taw ka madolaw kan Diyos idya nafadog has taw hyabi, kawa han Kiristo. Maskin hogtoltol kawa han Kiristo, ahon poriso wan. 4Yakanga ham nangos fag darangin kitay, aho fag fiya nogtoltol kaarakitay ka mangag talinga tomwa yadigdog. 5Fag fiya intam ogali has mangadyan tiwala. Nyawa ginahin tam no gofod has mangadyan tiwala, ta fag tomwa kitay tam intiwala in Kiristo. 6Intam manga hampang fag sonson wa fiya kadog hanggan tam fag twag sagot maangay has taw, ta no gintaw intam kaarakitay tamsaya wagdog. 7Is Tikiko, hyami fakawiliyon fag fadwasay, fomwayong ha hayo fagayo kangko nadalanan. Is Tikiko sadik fangibolon matanogon, hanggan intam Fon sogowan ka gofod yadi hyami gibolon it ibolon. 8Kawa kitonya, hanya kangko fagsogoon ha hayo kaarakitay farigon ya hayo manga fangayofan, nogfwayong ha hayo no kinday hami fagayo istay. 9Is Onisimo omofod yadin Tikiko. Is Onisimo intam fadwasay matogbongon, gi yadis nyamo hayo. Da Tikiko da Onisimo fomwayong ha hayo fagayo ka hyami lagan istay. 10Is Aristarko, ka maporisowan yadistay, gwas hayo, hanggan is Markos, in Barnabi insan, gwas yadi hayo. Ham nadog hyami togon kitay, ham fag magalang in Markos hanya nomdasog is nyamo hayo. 11Is Hoswi yadi, kasta fagngayanon is Hosto, gwas yadi hayo. To fag tolok ama kafiyaon nogtogbong angko. Tonya lamang ka manga Hodyo kantiwala ka gofod angko igtoltol kawa han Diyos sakop baliwa. 12Is Ifapras, sadi yak intiwala gis nyamo hayo, in Kiristo Hisos yadi sogowan, hanya gwas yadi hayo. Hanya fagabag darangin mahogod kawa ha hayo. In Ifapras fagdaranginon han Diyos kitay, ham fag kaganit hantam Fon, hosto no katiwala, idwa yadi gadowan nogsyag hanya, hanggan fagaba katanog in Diyos kafangayofanan. 13Hogfaorongan kitay, is Ifapras mahogod gibolon kaarakitay igtogbong hayo, hanggan ka manga taga banwa Laodisya, hanggan ka manga taga banwa Hiyarapolis. 14Is Lokas, hyami fagbayaon fag famolongan, hanggan is Dimas, gwas yadi hayo. 15Ham fag fadog yadi hantam manga fadwasay sas banwa Laodisya, hanggan han Ninfas, hanggan han Diyos Tifonan kagtifonan sat balay kitay, mi gwas yadis taw. 16Ham nomtabo wagbasa to fag sorat, fabasaan yadi has Tifonan sas Laodisya. Ham fag basa yadi ka sorat ka manga fadwasay sas banwa Laodisya disagon ha hayo. 17Ham fag fwayong han Arkipo kitay, fag fadagos kat natanggap ibolonon gisagfon intam. 18Angko sadili gamat kagsorat to fag manga hampang ha hayo, Ahos Pablo gwas hayo. Ham fag tohod kitay aho maporisowan yapdi. Ham nangos fag domog kitay, is Diyos mahoway ha hayo fagaba


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\