GALASYA 1

1Ahos Pablo kagsorat to fag sorat. Bonwa taw ka nafabali angko in Hisos Fandiya-Barita. Bonwa yadi taw ka nafasayagdog angko hastay fag ibolon, dapat is Kiristo Hisos hanggan is Diyos intam Ama, ka nafaboyag ya hanya, ka nafabali angko it Fandiya-Barita. 2To fag sorat gi yadintam manga fadwasay fagayo istay. Migsorat ha hayo fagayo san Diyos manga Tifonan sas sakop Galasya. 3Ham nangos fag domog kitay is Diyos intam Ama hanggan is Kiristo Hisos, kagfon intam, mahoway ha hayo fagaba, hanggan igfalokmay yadi hayo manga fangayofan. 4Kawa tam ha manga ogali dwat, is Kiristo Hisos nadisag it sadili haboyagan kaarakitay igbawi intam gis kadwatan kagsakop ka manga taw sas baba daga kati. In-anod kitonya maskin intam Diyos hanggan intam Ama wa kafangayofanan. 5Yakanga fag han Diyos tam nogfasayagdog hanggan aban aban. Fag kitonya wa ngay. 6Ho kadolaw wa dahol dahol igdog kitay, ham madalig dayo in Diyos, ka nafatawag hayo no nafalag ha hayo in Kiristo malooy fag kahowayan. Ginya kati ham igtalinga has sadi yak toltol, fiya yadi fag barita, hono. 7Ka orongan idwa ha akwa Fiya fag Barita domwag, ka odi kitay tibak taw igfaadowan hayo, hanggan ta kasayag faoman ka Fiya fag Barita kawa han Kiristo. 8Dapat ay, no ha mamaadal ha hayo, nodwa kito ka hyami nafaadal ha hayo Fiya fag Barita hyabi, fag is Diyos kagfadosa hanya mahori, nyawa hami halimbawa, nyawa sadik anghil gin Diyos banwanan sam tongod kagfaadal kitonya. 9Mi dan wagfwayong ha hayo hanggan ho golit ya, no hagfaadal ha hayo, nodwa kito ka hayo natanggap Fiya fag Barita, fag is Diyos kagfadosa hanya mahori. 10Aho noglwang kitonya, aho awkin kasaya kitay fag manga taw kagbaya angko, ngatay fag is Diyos kagbaya? Aho awkin kasaya kitay manga taw fag fasayagdog angko toltol, ham gayfan? No tonya di kangko fakasayaon, hodwan bali in Kiristo nasali sogowan. 11Manga fadwasay, ho nangos kasayag fatohoyan hayo kitay, kangko nafwayong Fiya fag Barita bonwa fadahitan taw. 12Bonwa taw ka nafadog angko ka Fiya fag Barita. Bonwa yadi taw ka nafaadal angka tonya. Is Kiristo Hisos wan ka nafatwagdog angko it Fiya fag Barita. 13Ham fadi wadnadog angko manga ogali hyabi, aho no mahogod yapdig fasakop has manga ogali Hodyo. Gis nanya hyabi ho mahogod no naisog, hanggan talaga wa nafadwat in Diyos manga Tifonan, no nasyagan di. 14Hyabi ho bondi kitongko manga kasohodan Hodyo no katanog ka manga ogali Hodyo, kawa ho gwayan wa kasaya katanog intam manga magorang togon. 15Dapat ay, is Diyos danwa nafili angko, nyawa hodyan sagaya hyabi, ginya madi, kawa malooy it kahowayan, hanya nafatohoyan angko kitay, aho fag imbalit fangibolon. 16Ginya madis Diyos no nafatwagdog angko no faktat Anak, kaarakitay ho manoltol has manga Hintil ka Fiya fag Barita, kawa hat Anak, hodwa naintaw gis taw no kinday tonya. 17Hodwa yadi gis banwa Hirosalim kaarakitay manabang has manga gona man angko nonbali Fandiya Barita. Ho nadagos man has sakop Arabya, ginya aban honfwali ya has banwa Damasko. 18Ginya madi, aban ya, nonsagaya tolok fangaraw gingkon tiwala ginan, ho bago di has Hirosalim kaarakitay manabang in Pidro. Dowa dik simba hami da Pidro no nangilhodan. 19Hodwa nalag tibak Fandiya Barita sinya no bohonwas Santyago intam Fon fadwasay. 20Orongan wan fagayo kangko fwayong istay fag sorat. Is Diyos twa kitay hodwag bohag. 21Ginya madi, aho no gis Hirosalim hyabi, aho hawas sakop Siriya hanggan sakop Silisya. 22Gis nanya ka manga taw san Diyos manga Tifonan sas sakop Hodiya idyapdi kilala angko. 23Dapat ta nadog kitay, ka gisog has taw hyabi, katin tiwala wan hanggan igbarita yadi has manga taw, nyawa hyabi hanyag laban wan, kaarakitay idwa ha taw katiwala in Kiristo, nomtwa di. 24Yakanga tagfasayagdog in Diyos kawat naibolon sangko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\