GALASYA 3

1Ham fiya fiya fag manga taga Galasya. Fakta ka nafaadowan hayo?Gwadi bilang wa hayo mata lagan ham no nadog no kinday is Kiristo Hisos no natay sas nafatimbangan hayo. 2Todi angko intaw ha hayo. Ham awkin natanggap in Diyos Falad kawa ham katanog ka Batasan Hodyo, ngatay kawa ham katiwala ka hayo natalingaka Fiya fag Barita? 3Kana ham no kabali odi idagdog? In Diyos Falad ka hayo fagsyagon bago bago, dapat kati hayo odi ogali kabali hayo fagsyagon. 4Hayo manga nadalanan idwa awkin ha kahologan? Gwadi ha kahologan wan. 5Kanas Diyos no nadisag ha hayo it Falad hanggan naibolon manga fatimawa, ham gayfan? Kawa ham katanog awkin ka Batasan Hodyo, ngatay kawa ham no katiwala ka hayo donggon Fiya fag Barita? 6Tam fag tohod in Abraham nadalanan hyabi. Ka Kasoratan iglwang kitay, Is Abraham igsyag han Diyos, yakangas Diyos nafatohoyan kitay is Abraham nangafiyan hanya. 7No kitonya, tam twa wagdog kitay ka mangag syag in Diyos kati, tonya fag manga taw kan Abraham manga hasokfonan orongan. 8Ka Kasoratan nagona wa nafwayong kitay, manga Hintil aban mangafiyan yadi han Diyos ta nogsyag hanya. Yakanga sas Kasoratan tam igdog no kinday is Diyos nafwayong ka Fiya fag Barita han Abraham no nalwang, Gi hyamo hasokfonan aban fagayo fag manga layonan taw bomaya wan. 9Is Abraham igsyag in Diyos. Yakangas Diyos iglwang kitay, fagayo kagsyag hanya bomaya wan, kito yadin Abraham kagbaya wan, maskin nasyagin Diyos. 10Fagayo fag manga taw kagsyag kitay ta mangafiyan wa han Diyos,maskin ta katanog ka Batasan Hodyo, imtohoyan has fadosaan, maskin ka Kasoratan iglwang, Nyawa faktaw kadwa katiwala hanggan katanog fagayo fagayo kansorat sas Batasan Hodyo, is Diyos mamatohoyan hanya has fadosaan. 11Yabay, katwa wagdog kitay idwa ha taw nangafiyan han Diyos kawa no katanog ka Batasan Hodyo, maskin ka Kasoratan iglwang, Ka manga taw ka nangafiyan han Diyos maskin igsyag hanya, tonya lamang ka boyagan fagaba. 12No katanog ka Batasan Hodyo, hanggan nogsyag in Diyos, tonya fag dowak ogali idwa pariho. Kito man ka Kasoratan fwayong, Nyawa faktaw no gibolon fagayo ka Batasan Hodyo fagsagadon, ka Batasan Hodyo faboyag hanya. 13Dapat ay, maskin is Kiristo natobos intam, hanyan tohoyan has fadosaan no natay sas nafatimbangan hayo, yakanga hanya nabawi intam gis fadosaan kantohoyan sas Batasan Hodyo. Kawa ka Kasoratan iglwang, Nyawa faktaw kasta nafahatay sas tongod hayo, tonyan Diyos nafatohoyan has fadosaan. 14Is Kiristo natobos intam kitonya, kaarakitay ka kafiyan kan Diyos natogon it bato disagon han Abraham, fag imdasog yadi gin Kiristo Hisos has manga Hintil, hanggan tam tomanggap yadin Diyos Falad kat natogon bato disagon, tam nogsyag hanya. 15Manga fadwasay, to ka sadik halimbawa tam fagaba waglag. No ha sadik taranggapan nwaya faktaw kantahin sinya, idwa mahimo nodwag fatonglos, idwa yadi mahimo igdogang has taranggapan, nyawa manga odi taw ka nanaranggapan. 16Yabay is Diyos natogon it bato disagon han Abraham hanggan hat hasokfonan. Ka Kasoratan idwa yadi nafwayong, Hat manga hasokfonan. No manga hasokfonan, aywan kat fagwason. Dapat Ha hyamo hasokfonan, it kahologan sadi di, kawas Kiristo in Diyos fagwason in Abraham hasokfonan. 17Kangko bato lwangon kiti, nonsagaya 430 fangaraw gin Abraham, is Diyos bago di nadisag has taw ka manga Batasan Hodyo. Dapat ka Batasan Hodyo idwag faoman in Diyos taranggapan han Abraham, idwa yadig faoman kitay is Diyos idwag fatonglos it taranggapan hanya. 18Maskin in Diyos disag nomganit sas Batasan Hodyo, idwam ganit san Diyos bato disagon. Dapat is Diyos nadisag wa ngay it natogon han Abraham. 19No kitonya mangharaw, kana ka Batasan Hodyo, it fakinabang, ham gayfan? Dogay in Abraham ginanan is Diyos nadisag ka Batasan Hodyo,kaarakitay igfatohoyan has taw no kana fag manga ogali ka dwat, no kandogay day in Abraham hasokfonan sadi, kan Diyos nagtogonan yadi,nodyan bangkad hastay is baba daga. Manga anghil nadisag ka Batasan Hodyo han Mwisis, ginya madi hanya ka fagalan has taw. 20Dapat ka sadi di idwag fahasa ha fagalan, hanggan is Diyos sadi di. 21No kitonya mangharaw, ka Batasan Hodyo iglaban awkin in Diyos natogon manga bato disagon has taw, ham gayfan? Balaw kitonya. Halimbawa,is Diyos no nadisag has taw sadik togon ka syagan igfaboyag manga taw,fagayo fag manga taw mangafiyan wa han Diyos no katanog tonya fag togon. 22Dapat ka Kasoratan kagfatohoyan kitay, fagayo fag manga taw, sadik baba daga, insakop has karigonan ogali dwat, kaarakitay is Diyos domisagit togon bato disagon has mangan tiwala maskin tagsyag in Kiristo Hisos. 23Dapat ay, hyabi hami manga Hodyo nodya twag syag in Kiristo Hisos,mi bilang wa mahofitan sas Batasan Hodyo, no kandogay day is Diyos nodyag falag hyami no kinday mi nogsyag in Kiristo Hisos. 24Yakanga ka Batasan Hodyo kagfasognod hyami, manga Hodyo, is Kiristo nodyan bangkad hastay, kaarakitay, is Kiristo nonbangkad, mi mangafiyanwa han Diyos kawa migsyag in Kiristo. 25Yabay kati fag kasohodan, manga taw fag syag in Kiristo, yakanga bonwa ka Batasan Hodyo kagfasognod hyami kati. 26Kawa ham, manga taga Galasya, igsyag yadin Kiristo, ham fagayo inbali in Diyos manga anak, hanggan isadi san Kiristo Hisos. 27Ham fagayo kantogna sa Kiristo, ginya wa ginan ham igtolad yadi hanya. 28Yakanga manga taw myasa wa kitonya no kasadi han Kiristo, nyawa Hodyo, nyawa Hintil, nyawasta sogowan, nyawa bonwasta sogowan, nwaya ama,nyawa ina, tam fagayo bilang sadi di, tam no myasa wansadi san Kiristo Hisos. 29Ham manga taga Galasya, ham non Kiristo sakop fag manga taw, ham in-aktom yadi han Abraham manga hasokfonan, ham tomanggap yadi in Diyos natogon it bato disagon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\