GALASYA 4

1To kangko bato Iwangon. Halimbawa, ista anak ka omafo it ama faobonan aban. Dapat hanya no anak yapdi idwa labi man it ama manga sogowan, nyawa hanya ka omafo fagayo aban. 2Maskin ista anak nodyan dahol, igtalinga yapdit ama manga fangibolon ka ganot anak afoon aban, no kandogay day kat ama nafatohoyan. 3Kitonya yadi bangan hyabi, tam nodya twagdog ka fakaoronganan gin Diyos, ka manga Afo Daga igsakop intam. 4Dapat nondasog gis nanya fag masohod kan Diyos nafatohoyan, is Diyos nasogo hastay, has baba daga, it sadili Anak, ha ina taw, hanggan igfasakop has manga Batasan Hodyo, 5kaarakitay igfalfas ka manga Hodyo kagfasakop has manga Batasan Hodyo, hanggan igfabali hyami in Diyos wa manga anak. 6Kaarakitay igfatohoyan kitay ham yadi, manga taga Galasya, ham in Diyos manga anak, is Diyos nadisag ha hayo it Anak Maliyaw fag Falad. Tonya fag Falad kagfasyagan intam igsyag han Diyos kiti, Mama, hyami Ama. 7Yakanga kati, hanggan wa ham, ham bonwa manga sogowan dapat ham in Diyos wa manga anak. Maskin ham it manga wa anak, ham yadi ka omafo fagayo kan Diyos bato disagon hat manga anak. 8Hyabi, ham idya nahilala in Diyos, yakanga ham inbali sogowan manga tiba karigonan, ka bonwa manga fagsyagon orongan. 9Dapat kati, ham nahilala in Diyos, ngatay fiya man aho no lomwang kitay, kati is Diyos kilala wa hayo. Yakana ham no kafwali ya has manga magomo fag manga Afo Daga, kadwa yadi ha fakinabang? Kana mayon ham no kasaya yagfasakop tonya manga bagay? 10Ham gwayan wagfahalga manga sirang, manga magdanon, manga gis nanya fag manga masohod, hanggan manga tiba fag fangaraw. 11Ho gafalowan hayo, ho kadala ngandayo kangko nakayayan kawa ha hayo idwa ha fakinabang. 12Manga fadwasay, hogfaaronganon ha hayo, ham fag tolad angko kitay ahodwag fasakop kati has manga Batasan Hodyo. Aho kito ka hayo, manga taga Galasya. Hyabi ham bonwa manga sakop Batasan Hodyo. Hyabi ham idwa nafahoriyan angko. 13Ham fadi wadtwa kitay, ahogfaadal hayapdi hayo gis nanya ka Fiya fag Barita sangko swali gona, kawa aho ha fagdogon gis nanya. 14Nyawa kitonya, ham idwan dwat iglag angko, Ham idwa yadig dayo angko, nyawa angko fagdogon mahori ha hayo. Ham natanggap di ngap angko kafiyaon, bilang in Diyos anghil ka hayo tanggapon, hanggan labi man inya, bilang was Kiristo Hisos. 15Kana mayon hayo fangayofan non-oman kati? Aho natwa wagdog kitay hyabi, ham no nasyagan di, nyawa hayo sadili mata, ham naswat ginya nadisag wangko. 16Kati ham awkin igfabali angko hayo kalaban maskin hogfwayong hayo ka orongan? 17Ka kasayag faoman in Diyos Fiya fag Barita gwayan wa gafalo hayo, dapat kaodikitay ta ha fagalwasiyon idwa fiya. Ta kasaya igfaayayo hayo gingko, kaarakitay has taw baliwa ham nomdiya. 18Ka gafalo has taw idwa dwat no kitay di, no fiya ista fakasayaon, nyawa bonwa aho kas nyamo hayo. 19Angko fakabaloon fag manga anak, no kandogay day in Kiristo fangayofan nodyan hosto sa hayo, aho sadi ya ginan igdog mahori sangko fangayofan, halimbawa, kito sina nogfasagaya anak. 20Kafiyaon nangos aho nos nyamo hayo kati, kaarakitay idwa maisog donggon angko hampang tam no kampangan masayangowan, maskin masaliwawa wa dahol angko fangayofan kawa ha hayo 21To kangko intaw ha hayo, ham ka kasayag fasakop has Batasan Hodyo. Ham idwa aw nadog ka Batasan Hodyo fwayong? 22Insorat sinya kawas Abraham ha dowak anak ama, insadi inda Abraham sogowan di kat ina, dapat insadi, kawan Abraham wa babay, kat ina, bohonwa sogowan. 23Inda Abraham sogowan ina no gabosog hyabi, hanggan ganak, idwa ha madolaw. Dapat in Abraham babay idwa ha anak no bohonwas Diyos ka ha natogon it bato disagon han Abraham. 24To sadik halimbawa. Ka dowak ina igfahalimbawa dowak taranggapan. Is Agar igfahalimbawa ka taranggapan kanhalig sas Moyod Sinai, hanggan in Agar manga anak nonsagaya, inngayan yadi manga sogowan. 25Is Agar kagfatohoyan ka taranggapan sas moyod Sinai, sas sakop Arabya. Hanyag tolad yadi ka kati fag Hirosalim, hanggan it manga sakop fag manga taw kanbali manga sogowan fagayo. 26Dapat ka Hirosalim sas tongod bonwa sogowan. Hanya ka bilang intam wa ina. 27Maskin kiti in Diyos sorat fwayong, Haw ka ina kadwa ganak hyabi, Haw fag kasolong wan, Haw kadwa ha nagdogan masagit nogfasagaya anak, Haw fag rokyaw masolong, kawa omanak wan. Maskin nyawat indogan igfasigpalat babay, it anak aywan man Kat babay kagtahon fagabat indogan. 28Yabay, manga fadwasay, no kinday is Diyos nadisag han Abraham in Isaak, kawat tongon domisag, kitonya yadi tam nonbali in Diyos wa manga anak. 29No kinday hyabi ka anak kansagaya kito mandis nogbanwan nangawayan han Diyos Falad disag anak, kitonya mandi kati. 30Dapat kana ka Kasoratan fwayong? Faalinan ka sogowan ina hanggan wat anak, maskin ka anak sogowan idwa mahimo omafo ka bato faobonan has anak git babay ka bonwa sogowan. 31Maskin ngay manga fadwasay, tam bonwasta sogowan hasokfonan, dapat tam gis ina ka bonwa sogowan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\