GALASYA 5

1Is Kiristo nafalfas intam kaarakitay tam bonwa manga odi sogowan. Gwadi ham fag idwa kabali sogowan domwag has manga togon ka hayo fagfasakopon hyabi. 2Kati ham fag talinga angko bato fwayongon ha hayo. Ahos Pablo kagfwayong ha hayo kitay, ham nogfatoli hayo, kaarakitay mangafiyan han Diyos, it kahologan in Kiristo naagwanta sas nafatimbangan hayo kawa ha hayo, idwa ha fakinabang. 3Hogfatagak hayo fiya fiya, nyawa faktaw nogfatolit sadili, idwa maangay nodwa katanog ka manga togon fagayo fagayo sas Batasan Hodyo. 4Ka manga taw sa hayo ka kasaya katanog ka Batasan Hodyo, kaarakitay mangafiyan han Diyos, tansaman gin Kiristo, hanggan in Diyos malooy fag kahowayan idwag dasog has taw. 5Dapat kawa hami, in Diyos Falad kagfaasolop hyami, kawas Diyos mamatohoyan aban kitay, maskin migsyag in Kiristo, hami nangafiyan wa ha hanya. 6Kawa tam nonsadi san Kiristo Hisos, idwa ha kinday, nyawa tam intoli, nyadwan, dapat ay, ka mahalga intam ogali fag falag kitay tam galwasi manga taw maskin tam igsyag in Kiristo. 7No kitay di, hyabi, ham nogsyag in Kiristo, ham kalabi man has kafiyan baliwa. Fakta kagtoplan hayo kati, kaarakitay ham idwag fadagos has fakaoronganan. 8Matohoyanan kagfaadowan hayo idwa gin Diyos ka nafatawag hayo. 9Ngadi ogbot fag famadahol tinapay igfadahol sadi wak dahonya foholan harina. 10Nyawa kitonya, angko fangayofan marigon yapdi kawa ha hayo. Maskin tam myasa wansadi santam Fon, ho twa wa kitay hayo fangayofan kito yadingko, hanggan no fakta fag taw kagfaadowan hayo, nyawa faktaw, is Diyos mamadosa hanya. 11Manga fadwasay, no kawa aho, aho no orongan igfaadal yapdi kitay fagayo fag imtoli, kana mayon ta nogfahoriyan yapdingko hanggan wa kati, ham gayfan? Aho no orongan igfaadal kitonya, kangko fagfaadalon, kawan Kiristo kahatayan sas nafatimbangan hayo, idwa nangos inbali fasingyanan has taw. 12No sadingko, ka mangag faadowan hayo, fag bondi kitay imtoli, fag imlosa wa nangos. 13Dapat no kadi ham, angko manga fadwasay, is Diyos nafatawag hayo kaarakitay ham imbali mafalfasan fagaba, bonwa manga sogowan has Batasan Hodyo. Dapat ay, maskin tam mafalfasan, tam fag idwa gayfan kitay, fiya di nyawa tam katanog intam bali fangayofan masayaon. Yatokitay, maskin tam gadgalwasiyan, tam fag tarogbongan. 14Kawa ka Batasan Hodyo, sadik dahonya, in-ngayan sa sadik sanglitan kitay, Haw fag galwasi im kapariho taw kito mandi haw no galwasi im sadili. 15Dapat ham no bilang kitos manga hayopan karagatan hanggan igfadaddwatan ha sadi ha sadi, ham fag matagahan, ham mamin wa fadwat ka Tifonan. 16Tongko fwayong ha hayo. Fag ka Maliyaw fag Falad kambali intam fagtahinan santam manga ogali. No kitonya, tam idwa katanog intam bali fangayofan masayaon. 17Kawa ka bali fangayofan masayaon iglaban ka Maliyaw fag. Falad fakasayaon, hanggan ka Maliyaw fag Falad fakasayaon iglaban ka bali fangayofan masayaon. Iglabanan to fag dowa. No kitonya tam idwa syagan omibolon kantam fakasayaon. 18No ka Maliyaw fag Falad kantam fagtahinan, bonwa ka Batasan Hodyo kagsakop intam. 19Tam fadi wadaglag ka bali fangayofan masayaon manga ogali, kawa gogali dwat has ka taw, manga ogali sitam, idwa ha nahayan, 20mangag syag has iba karigonan, mangag fintas, mangag labanan, igfabarohagan, kabayong, gidgisogan, kabali masadiliyon, igfasarowayan, mangag daraogan, 21manga kaid-ingliyan, manga kalango, mangag sagaya wa ngap kasolongan, ha akwa yadi tiba manga ogali kitonya. Hogfatagak hayo kito katfagonan, is Diyos idwa tomanggap hat sakop ka gogali kitonya. 22Dapat ay, ka Maliyaw fag Falad no sawantam, kamlag santam ogali, bilang it bohad, kawa tam gadgalwasiyan, ha kasolongan, malokmay intam fangayofan, tam maagwantaon, mahoway, fiya intam ogali, maanod intam hampang, 23magop, igfasad yadintam sadili, nyawa kana. Idwa ha togon igbando to fag manga ogali. 24Tam ka mangan balin Kiristo Hisos fag manga taw, tam nafahatay sas nafatimbangan hayo intam sadili bali fangayofan masayaon, hanggan wat manga fakasayaon dwat. 25Ka Maliyaw fag Falad kagdisag haboyagan hantam kati, yakanga fag tonya kantam fagtalingaon hanggan fakatanogon. 26Tam fag idwa ha takan, fag idwag fasalagwa intam iba, fag idwa maingliyon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\