HIBRIYO 10

1No kitay di, in Mwisis togon bilang yapdi marom nogfaayfan ka manga kafiyaon fag manga bagay kam-anod aban, bilang odi tolad, idwa kalag fiya fiya yapdi. Ka togon gin Mwisis, ka ha manga nawatwat folot hayopan fangaraw fangaraw, idya syagan igfabali hosto ka manga fangayofan taw ka gakbang han Diyos. 2Ka gakbang han Diyos hyabi, it manga naogali dwat no nangos intabo wa balinya, it manga fangayofan nonbali hosto ta nogwatwat manga folot hayopan kitonya, ta fawa ha fagayfanon domwag it manga ogali dwat, ta fawag watwat domwag folot hayopan. 3Dapat kagwatwat folot hayopan kitonya, kasta fagdiyaon fangaraw fangaraw di, igfatohod ya domwag ka manga taw it manga naogali dwat, 4maskin no kadi folot manga todo baka, manga hambing, idwa syagan igbol manga ogali dwat. 5Maskin kitonya, is Kiristo no kadokson has baba daga, nalwang han Diyos kitay, Kam fakasayaon bohonwa kitay manga disagon hanggan manga nawatwat folot hayopan. Dapat kam nafatalaga hangko, kawangko habilogan kangko bato disagon. 6Hadwag baya ka mangan disag kansonog, hanggan ka manga nawatwat folot hayopan kaarakitay has manga ogali dwat. 7Yakanga hoglwang, Diyos, hostay di kaarakitay homtanog im fagfwayongon angko, Kito kansorat sas Kasoratan kawa hangko. 8Is Kiristo nalwang bago bago, Hadwa kasaya, idwa yadig baya ka manga nawatwat folot hayopan hanggan manga disagon, nyawa ka manga disag kansonog, hanggan ka mangan disag has ogali dwat baliwa, nyawan Diyos togon han Mwisis iglwang fag disag kitonya. 9Ginya nalwang, Diyos, hostay di, homtanog im fwayongon angko. Is Diyos nadayo ka gona fag nadisag hayopan, nabalyo man fag kawas Kiristo kamdisag. 10Is Kiristo Hisos intanog in Diyos fwayong, nadisag it sadili habilogan, kawat folot inwatwat sadi di ginan, yakanga hosto wa tonya. Kawa naibolon kitonya, is Kiristo Hisos kagfaangay intam hanggan igfabokod intam han Diyos. 11Fagayo fag fagalan-han-Diyos malindogan gibolon sirang sirang, igdisag kitonya, kitonya mandi fag mangag watwat folot hayopan. Dapat tonya fag manga disagon idya syagan igbol manga ogali dwat. 12Dapat is Kiristo nondisag wan, kawat folot inwatwat sadi di ginan, hosto wan kawa has manga ogali dwat hanggan aban aban. Ginya madi, is Kiristo natokaw wan san Diyos akbang, sat balis sihon. 13Kati is Kiristo dan wa mafanayan sinya, is Diyos nodya nadaog in Kiristo manga kalaban, ginyag fasakop ha hanya. 14Kawa kitonya nyawa sadi ginan lamang nadisag, is Kiristo nafabali hosto, hanggan aban aban, it fagfaangayon fag manga taw, kat nafatohoyan han Diyos ibolon. 15Ka Maliyaw fag Falad igfaorongan yadi hantam kawa hanya baliwa. Nalwang bago bago, 16Kagfon intam iglwang, Tombali angko taranggapan has taw nomdasog gis nanya fag masohod. Ho tomagis angko manga togon sasta basad isip, Ho bilang wa tomanom tonya sasta manga fangayofan. 17Ginya madi hanya yadi ka nalwang, Hodwa tomohod domwag ista manga naogali dwat, hanggan ista manga naibolon kadwa fiya. 18Maskin ista manga naogali dwat inliyam wan, fawa ha disagon ya domwag kawa has ogali dwat baliwa. 19Yakanga angko manga fadwasay, kati tam fawa ha fakadalaon igsakbaw has basad lingoban ka nafabokod man kat sadi, maskin is Hisos natay, 20nafatalaga yadi hantam sadik dalan bago, hanggan boyagan, hanggan igsagaya has dayo fanahop rotay. Ka orongan, kawan Hisos wa habilogan ka nafatalaga dalan. 21Tam ha sadik Gorangon fag fagalan-han-Diyos kagbahala han Diyos fag layonan fag manga taw. 22Yakanga intam fangayofan nodwa ha fagisipon intam naogali dwat hyabi, maskin tam nasoyo wan, ginyan angay wantam fangayofan, kito yadi kantam habilogan no naogas sas maliyaw fag danom halimbawa, ginya madi intam fangayofan no hosto, hanggan tam nogsyag orongan han Diyos, tam fag gakbang hanya. 23Tam fag idwa kaoman intam fagsyagon, fag idwa yadi gadowan maskin is Diyos idwag bohag nyawa ginahin, hanggan hanya ka nafwayong hantam it bato disagon. 24Tam fag idwag fagomon igfatodtohodan ha sadi ha sadi kitay, tam fag gamigosan hanggan fag gibolon fiya. 25Tam fag fagaba kabangkad igtifonan, fag idwa kito ka tiba kagfasigpala, idwa kabangkad. Yatokitay, fag farigon ha sadi ha sadi, labi man kati tam igdog kaakbang wantam Fon hadasogan fag Sirang. 26Taw no natwa wagdog hanggan natanggap ka fakaoronganan, dapat igfadagos yapdi has ogali dwat, fawa ha fawatwat domwag folot kawag faliyam it manga naogali dwat. 27Fawa hamsawad kaawaan. Kamsawad sat basad fangayofan, ka odi kadala wa dahol dahol, igfanaya odi ka Sirang Fangabayan hanggan mahori wa dahol fag afoy ka somonog in Diyos manga kalaban. 28Hyabi, no dowak taw, ngatay tolo kagfaorongan kitay sadik Hodyo nalaban in Mwisis togon, ta fawa kaawa tonya, tagfahatay wa dagos. 29Yatokitay, mahigpit man kat fadosa ka maangay has taw kagyod in Diyos Anak, labi man nodwag fahalga it folot kagfaganit taranggapan kagfahalyaw it fangayofan, hanggan igyod ka maawaon fag Maliyaw fag Falad. 30Tam kilala kaglwang kito, Aho wa ka ganti, aho wa kagfadosa. Hanya yadi kaglwang, Intam Fon fatohoyan kat sakop fag manga taw hat hadasogan. 31Madala wagdog ka boyagan fag Diyos nogfatohoyan hat hadasogan ka manga taw ka gogali dwat, nyawa natanggap hyabi ka fakaoronganan. 32Ham fag tohod no kinday ham no natwa wagdog in Diyos kafiyan, ginya madi aban ham ha manga nadalanan mahori wa dahol dahol, dapat ham naagwanta wa a, idwan balaw. 33Nomtoon ta nayod hayo hanggan nafahoriyan sas fakaaywanan faglagan. Nomtoon ham indamay yadi wan hayo manga ofod, ta no nafahoriyan has taw kitonya. 34Ham indamay yadi wan poriso. Ham idwan hori is taw madi ngap, nyawa ta nahagaw hayo manga botang, maskin ham twa kitay ka kaakwaan ka mafanayan hayo aban, fiya man ka kati fag kaakwaan, hanggan dogay man imdwat. 35Yakanga tam fag idwa kagomo nogsyag in Diyos, maskin tam nogsyag, dahol intam tanggapon fasalamat aban. 36Ka fiya tam fag gagwanta kaarakitay tam imtanog in Diyos kafangayofanan, hanggan tomanggap it togonan bato disagon. 37Maskin, Ngalay di, idwa domogay, Kambangkad aban kadasog wan. 38Angko matanogon fag fangibolon fagaba boyagan nogsyag angko, Dapat hanya no domayo angko, hodwag baya hanya. 39Dapat tam idwan aktom ka mangag dayo, ka manga has kadwatan. Tam in-aktom has mangag syag in Diyos, yakanga tam imbawi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\