HIBRIYO 12

1To fag manga taw aywan, ka nasyag in Diyos hyabi, bilang wa maligongan wantam. Fagayo igfaorongan hantam kitay, kafiyaon it fagsyagon. Yakanga tam fag gobon fagayo fag manga bagay kagtaktak intam, hanggan ka ogali dwat ka fagabag lafit intam. Ginya madi tam fag idwag fagomon igfadagos igdalandan hantam bato lahawan hantam fagonan. 2Intam mata fangayofan nogbantay, fag fagaba matoonan han Hisos lamang. Kawas Hisos kagfabago tam nogsyag ha hanya, hanya mandi kagfahosto. Kawas Hisos natwa kitay ha kasolongan mafanayan ha hanya, hanya naagwanta wan it kahatayan sas nafatimbangan hayo, idwa yadi naya natay. Kati is Hisos natokaw san Diyos akbang, sat tokawan fanokawan gorangon balis sihon. 3Tam fag maisipan fagaba no kinday is Hisos naagwanta manga taw, ha ogali dwat, no kadwat iglag hanya hanggan nalaban hanya, kaarakitay tam idwam lombay, idwa yadim gomo intam manga fangayofan. 4Tam noglaban has ogali dwat, idya han-olan intam folot. 5Tam awkin idwag tohod in Diyos adal hantam kawa tam it manga anak? It manga hampang igfarigon intam manga fangayofan. Angko anak, ha fag idwa gayfan kitay, kanantam Fon no gato hyamo? Im fangayofan fag idwam gomo, nyawa kabaya hyamo. 6Maskin intam Fon no galwasi manga taw mangabaya wan, Igbakbak yadi fagayo kanbali it manga anak orongan. 7Tam fag gagwanta fagayo kitontam Ama no kabaya intam, maskin to kagfalag kitay tam in Diyos wa manga anak. Fakta fag anak, ham gayfan, it ama idwa kabaya? 8Nodwa ha kabaya intam, kitontam ogali kabaya intam manga anak, it kahologan, tam bohonwa orongan it sadili anak, gi odis famabayowanan. 9Sadi ya kitay, tam ha manga ama taw ka kabaya intam, yakanga tam magalang hanya. Idwa awkin labi man maangay tam nogtalinga hanggan igfasakop han Diyos intam Ama, kaarakitay tam imboyag, kawantam fangayofan bago giwan Diyos no kaginan? 10Intam manga magorang no kabaya intam, sadik ngalay lamang no kinday kasta fangayofan fiya. Dapat is Diyos kabaya intam hantam kafiyan, kaarakitay tam kabali maangay kito yadi hanya. 11No kandogay day no ha kabaya yapdintam, tam kadwat wagdog, tam kahori odi. Dapat ay, nonsagaya gis nanya, tam no natalinga ista habaya intam, tam ha kahowayan gintam ogali kanbali fiya. 12Yakanga, nogfahalimbawa, tam fag idwa kalibang odi masandigan, ngatay mafolidan odi, gwadi fag farigon intam habilogan. 13Tam fag lahaw has fiya fag ogali fag dalan kaarakitay imrigon intam bitis, hanggan tam idwa kitos fihong, nogfahalimbawa. 14Tam fag fagaba gamigosan hantam manga kapariho. Fag kabali maliyaw intam manga fangayofan, maskin tam idwa lomag kagfon intam, intam fangayofan nodwa kitonya. 15Tam fag matagahan kitay nyawa faktaw fag idwa domayo in Diyos malooy fag kahowayan. Tam fag faliyam wan ka manga dwat fag fagayfanon santam fangayofan gis hyabi, hawa golit igfalafit has iba taw hanggan igfaagran. 16Fag matagahan kitay fag idwa hagfabayowan nyawa faktaw santam, hanggan fag idwa yadi gayfan kitay ka manga bagay sas bago fag fangayofan idwa ha kahologan. Fag idwa kiton Isaw ka nafabalyo it bato tanggapon git ama, kawa hanya ista anak ahan, nafabalyo sadi dik finggan fanganon. 17Ginya madi aban, nasagad kitay it ama fag domisag hanya it togon faobonon, ka maangay hat anak ahan. Dapat it ama idwa nasyagan nafafwalit hampang, kaarakitay igdisag han Isaw it fagsagadon, maskin idwa nasyagan nafaoman in Isaw naibolon, nyawas Isaw hanggan wa goraw wa kasaya tomanggap tonya fag togon faobonon. 18Tam no gakbang han Diyos, tam idwa kitos manga taga Israil ka naakbang ha sadik moyod malagan. Tonya fag moyod, moyod Sinay, ha gigang afoy, masafongan marom, ha bagyo yadi marigon, 19ha hasnog bodyong sinya, ha kampang yadi. Ka manga taw no nadog tonya fag hasnog, tagsagad fag katohas wan, maskin 20tadwa gagwanta tonya fag togon kaglwang, Nyawa faktaw, nyawa hayopan, ka somapkid tonya fag moyod, ta bomintok bato hanggan wa fahatay. 21Ta gafalad waglag kasta nabantay, yakanga hanggan is Mwisis nalwang yadi, Kadala waglag, ho karokog wan. 22Dapat tam no gakbang han Diyos, tam gakbang has Moyod Siyon, han Diyos boyagan it banwa, ka Hirosalim sam tongod. Hadwa homamin tomap ka manga anghil matifonan sinya. 23Tam gakbang han Diyos manga anak ahan ka masolong igtifonan, kat manga ngayan insorat sam tongod. Tam gakbang han Diyos ka mamatohoyan has fagayo fag manga taw it tanggapon. Tam gakbang yadi hasta manga falad taw fiya, kanbali hosto. 24Tam gakbang han Hisos kawag fagalan sas taranggapan bago, hanggan tam gakbang hat folot kan-olan, ka fiya man kan Abil folot it kahologan. 25Yakanga tam fag matagahan, fag talinga hasagtoltol hantam. Kagdayo igtalinga, no hagtoltol hanya istay sas baba daga, idwa bomaybay fadosaan. Kinda ara tam, tam no dayog talinga kagtoltol, igfatagak intam gim tongod. 26Maskin is Diyos nahampang hyabi, gis nanya ka daga inhawig. Dapat is Diyos natogon kati, Sadi ya ginan aban ho fahawig ya, bohondi ka daga hanggan wa banwa aban. 27Noglwang Sadi ya ginan, katwa wagdog kitay domwat kat manga nahalig bagay gona kanhawig, kaarakitay ka tomobos tonya kadwa kahawig, tonya wa ka domogay hanggan aban aban. 28Yakanga tam fag fasalamat han Diyos kawan Diyos sakop banwanan kantam fagtanggapon idwa kahawig. Tam fag fasayagdog han Diyos no kinday ka maangay ha hanya, magalang hanggan kadala yadig sway, 29kawantam Diyos kitos afoy ik marigon, kamin famagba fagayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\