HIBRIYO 2

1Orongan wan ka manga anghil nafwayong manga togon hyabi. Hyabi hyabi no ha nasway tonya fag togon, ngatay nalaban, ha akwa wa fadosaan hosto in-anod has taw. Yakanga labi man tam fag bilang wa matawidan fiya fiya kantam donggon hampang manga fakaoronganan kati, kaarakitay tam idwa tomalang ginya. 3Tam labi man idwa twa bomaybay fadosaan tam nogfasigpala di to fag kafiyaon fag Famawi. Kagfon intam ka nagona nafwayong has taw kawa to fag Famawi, hanggan ka mangag talinga hanya hyabi kagfaorongan hantam kitay tonya maanod wan. 4Is Diyos nafaorongan yadi tonya fag kafiyaon fag Famawi kawat manga nafalag hanggan manga nafatimawa madolaw bokod bokod. Ginya madi, ka Maliyaw fag Falad ha nadisag, nafahafodan has taw no kindat kafangayofanan. To fag manga disag igfaorongan yadi kitay tonya fag Famawi kafiyaon. 5Is Diyos idwa nafabahala hat manga anghil it bato haligon daga, ka aban fag daga ka hyami fagfwayongon. 6Yatokitay, kiti kantohoyan sa sadik layonan Kasoratan, Diyos, kana mayon haw nogtohod manga taw, kanat kahologan ha hyamo? Kanat kahologan yadi ha hyamo ista anak maskin haw gano hanya? 7Sadik ngalay haw nafalibaba man hanya han Diyos manga anghil, Ginya madi haw nadisag hanya ka kangayanan abwat, ka maangay has hari. 8Fagayo fagayo fag manga bagay fasakop hat karigonan. Is Diyos no nafasakop fagayo fag manga bagay hat karigonan, idwa ha bagay idwa nafasakop ha hanya. Dapat ay, kati fag masohod, tam idya nalag kitay fagayo fag manga bagay nafasakop ha hanya. 9Dapat kati intam fangayofan iglag in Hisos, ka naagwanta mahori fag kahatayan hyabi. Ginya madis Diyos nadisag ha hanya ka dahol fag kangayanan, nyawa sadik ngalay hyabi, is Diyos nafalibaba yapdi has manga anghil in Hisos kangayanan. Maskin malooy in Diyos kahowayan hantam, hanya nafaangay kitay is Hisos fag matay kaarakitay hantam fagayo. 10Is Diyos ka nahalig hanggan gano fagayo fag manga bagay, nafabalit Anak hosto wan, kawat manga naagwanta, maskin hanya kagtaban han Diyos kayawaan aywan fag manga taw kanbali in Diyos manga anak. Is Diyos igfaad-angayan nogfabali it Anak hosto kitonya, maskin is Hisos kagtaban aywan fag manga taw kaarakitay imbawi. 11In Hisos Ama hanggan tam, kan Hisos nafabokod han Diyos, intam Ama, tonya yadi, sadi di, ka yadin Hisos Ama. Yakangas Hisos idwa kayag ngayan intam it manga fadwasay. 12Hanyag fwayong han Diyos kiti, Ho fomwayong hangko manga fadwasay im manga naibolon. Ho mangambahan igfasayagdog hyamo sas basad fakaaywanan matifonan. 13Is Hisos nalwang yadi, Ho somyag in Diyos, nafwayong ya, Aho hanggan in Diyos disag hangko manga anak, hami istay wan. 14Kawat faglwangon manga anak, kawa taw, is Hisos inbali yadi taw, kito yadis taw, ha manga faknol, ha folot yadi. Maskin inbali ha habilogan taw, kaarakitay hanya no matay syagan igdaog in Fandaya, ka hyabi ha karigonan has kahatayan. 15Kawa kitonya is Hisos nafalfas manga taw gis fakadalaon kahatayan. Hyabi sadik kaban ya, manga taw kadala kahatayan, bilang magafosan sinya, dapat is Hisos nafalfas wan. 16Gwadi bohonwan Diyos manga anghil kat manga fagtogbongon, kawan Abraham manga hasokfonan kat fagtogbongon. 17Yakangas Hisos nadog yadit manga fadwasay fagdogon fagayo, kaarakitay imbali sadik Gorangon fag Fagalan-han-Diyos, maawaon hanggan idwag fabayaan manga taw. Hanya gibolon yadi han Diyos, igdisag yadi ka fagdisagon kaarakitay ista manga ogali dwat imliyam wan. 18Kawas Hisos ha naagwanta intam manga mahori, hanggan nadog yadi is Satanas no nasolay igfaloksowan hanya, yakanga kati hanya syagan igtogbong yadi has manga taw is Satanas nogfaloksowan kati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\