HIBRIYO 4

1Kan Diyos togon it bato disagon hantam ha fakinabang yapdi hantam. Tam syagan domasog hat bato disagon kafahowayan. Dapat tam fag danwa kahawag kitay, ngandayo tiba santam ngan idwa domasog hanya. 2Maskin ngay tam kito yadistaw hyabi, tam nadog yadi kati ka Fiya fag Barita. Intam manga magorang, nyawa nadog hyabi, tadwa ha nafakinabang kat donggon barita, maskin tadwan tiwala tonya. 3Tam ka mangan tiwala ka domasog han Diyos bato disagon kafahowayan, kito kat nafwayong, Maskin hon-isog, ho nafatohoyan tonya fag manga taw has mahori, Ho nalwang, Nyawa kindawan tadwa domasog hangko bato disagon kafahowayan. Is Diyos nalwang kitonya nyawan tabo in Diyos ibolon no kalig ka daga hyabi. 4Maskin sadik layonan sas Kasoratan iglwang, kawa has fafito fag sirang, Ginya madi, not fafito fag sirang, is Diyos nafahoway git ibolon fagayo. 5Ginya ka Kasoratan nafwayong ya domwag, Nyawa kindawan tadwa domasog hangko bato disagon kafahowayan. 6Ka manga nagona nadog ka Fiya fag Barita hyabi, idwa nasyagan nadasog han Diyos bato disagon kafahowayan, maskin ta nasway in Diyos. Dapat ka orongan wan, ha akwa domasog aban han Diyos bato disagon kafahowayan. 7Yakanga, sadi ya ginan is Diyos nafwayong sadik sirang, nalwang, Kati wa fag sirang. Aywan fag fangaraw kantolas gis hyabi is Diyos no nafwayong san Dabid ambahan, kawa tonya fag kati wa fag sirang, naolit ya, Kati wa fag sirang ham no domog in Diyos hasnog, Fag idwag faganiton hayo manga fangayofan. 8No nangos is Hoswi nataban manga taw has kafahowayan hosto, is Diyos fawa ha fagfwayongon domwag sadi yak sirang kafahowayan. 9It kahologan ha akwa yapdi kafahowayan, nomtabo gibolon insawad matalagaan has mangag syag in Diyos. 10Maskin nyawa faktaw ka domasog han Diyos bato disagon kafahowayan, mamahoway yadi git fagibolonan, kito yadin Diyos, nonsagaya kalig ka daga hanggan banwa, nafahoway wan. 11Yakanga tam fag idwag fagomon kaarakitay tam somyagan domasog han Diyos bato disagon kafahowayan. Yakanga nyawa faktaw santam fag idwag sway in Diyos, kito kantam manga magorang hyabi, maskin tadwa katiwala hanya. 12Maskin in Diyos hampang boyagan hanggan marigon, matayom man ka baladaw kat tayom dowa. Igtigbas, igfabokngan fangayofan taw it isip, bilang yadi wagfisang botol ha otok, twa diglag ista fangayofan hanggan ista fagwason fagayo. 13Kawa kitonya, tam idwa syagan igfyalom in Diyos. Fagayo fag manga bagay malagan wa fiya fiya, bilang wa malatagan san Diyos fag lagan. Hanya kagsolay intam fiya fiya. 14Maskin tam ha Gorangon fag Fagalan-han-Diyos kafiyaon, ka natolas ka manga banwa ham tongod, hanggan nadasog han Diyos atobangan, ka mandis Hisos, in Diyos wa Anak, yakanga tam fag idwa kaoman no katiwala ha hanya. 15To intam Gorangon fag Fagalan-han-Diyos natwa wan intam manga kalombayan kawa ha nagdalanan yadi wan is Satanas nogfaloksowan hanya, kito yadintam, dapat is Hisos idwa ha ogali dwat. 16Yakanga tam fag marigon nogsyag ha hanya, tam no omakbang han Diyos kaawaan fag tokawan fanokawan gorangon, kaarakitay hanyam awa intam hanggan tomogbong gis nanya is Satanas nogfaloksowan intam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\