HIBRIYO 8

1To ka orongan hyami fagfwayongon, tam ha akwa sadik gorangon fag fagalan-han-Diyos kitonya, matokawan santam Hari akbang, sat balis sihon kagbahala sas banwa sam tongod. Tonya fag Gorangon it kangayanan abwat man has fagayo fagayo. 2Intam fagalan gibolon sinya sas nafabokod ya domwag fag lingoban orongan, sas basad Balay Rotay kantam Fon nafatobo, bohonwa taw ka nafatobo. 3Fagayo fag gorangon fag fagalan ka bahalag disag manga fagdisagon han Diyos, hanggan igwatwat folot hayopan. Yakanga intam gorangon fag fagalan fag ha akwa yadi disagon. 4Is Hisos nostay is baba daga, idya fiyam bali fagalan-han-Diyos maskin ha akwa wa manga fagalan kagdisag manga disagon gis nanya kito kasta togon. 5Ka manga fagalan-han-Diyos istay it ibolon bilang tolad, igfahalimbawa di ka san Diyos banwanan sam tongod. Kiton Mwisis no kaakbang wa fatobo ka Balay Rotay, is Diyos mahogod wagtogon hanya kiti, Haligan wa fagayo fagayo fag manga bagay kito kangko nafalag hyamo tolad sas baba moyod. 6Yakanga kawas Hisos kagfagalan sas sadik taranggapan fiya man ka gona, kawan ganit sas mahalga man fag manga bagay kan Diyos togon bato disagon, in Hisos bato ibolonon labi wa fiya man has ibolonon kantohoyan hyabi has iba fag fagalan-han-Diyos. 7No nangos ka taranggapan gona idwa ha korang, fawa ha toboson domwag sadi yak taranggapan. 8Dapat is Diyos nalag kitay it sakop fag manga taw ha korang yapdi, idya hosto it ogali, yakangas Diyos nafwayong ya domwag, Aho ha togonon yapdi taranggapan bago han Israil, No ginahin aban fag masohod, Hanggan han Hoda hasokfonan yadi. 9Idwa kito kangko natogon hyabi hasta manga magorang hafofowan, Aho no nagamit nataban is taw gis Ihipto. Tadwa nafatonglos angko togonan hyabi. Yakanga aho nafabayaan was taw. 10To kambali angko togonan bago han Israil manga hasokfonan. Nomdasog gis nanya fag masohod aban, Ho bilang wa tomanom angko manga togon sasta basad fangayofan, Ho tomagis tonya sasta basad isip. Ahom bali ista Diyos, tambali wangko sakop fag manga taw. 11Nyawadwa ha fomwayong hat manga kaiban, Ngatay hat fadwasay, Haw fag homilala intam Fon Maskin ta fagayo homilala wangko, Nyawa kadwa ha manga kangayanan, hanggan ka ha akwa kangayanan abwat. 12Maskin ho faliyam wan ista manga naogali dwat, Hodwa tomohod domwag kasta manga naibolon kadwa fiya. 13Is Diyos no gwas sadik togonan bago, nafabali idwa ha kahologan ka togonan gona. Nyawa kana fag togonan nodwa ha kahologan, ta fawag tohod ka gona, kaliyam wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\