HWAN 10

1Ginyas Hisos iglwang, Orongan wan, bohonwa bohag angko fwayong ha hayo kitay kagfanyak idwa las sakbawan no ha odis basad aladan topa, tonya fangnahaw hanggan tolisan. 2Dapat ay, kagdalan las sakbawan, tonya wa ka gano manga topa. 3Kagbantay sakbawan igboklas ka tahop a, igfasakbaw hanya. Ka manga topa igdog it hasnog nogtawag it manga sadili topa ngayan. Ka gano topa igfangolo it manga topa has lamnonan. 4No nafadokson wa fagayo ka hanya gis basad aladan, ka gano iglahaw balis fagonan a, it topa goyan hanya maskin kilalat hasnog. 5Idwa omoyan no iba odi taw, yatokitay, labi wa ngap lomagyo gis iba taw, maskin idwa kilala ka hasnog iba taw. 6Is Hisos igtoltol to fag halimbawa has taw, dapat ay, tadwa natwagdog kat bato fwayongon. 7Yakanga sadi ya ginan is Hisos igfwayong has taw, Orongan wan bohonwa bohag angko fwayong hayo. Aho ka sakbawan has basad aladan topa. 8Fagayo ka nagona angko manga fangnahaw a, manga tolisan. Dapat ka manga topa idwag talinga has taw. 9Aho ka sakbawan. Ka somakbaw langko imbawi wan a, somakbaw, domokson, lomag yadi lamnonan. 10Ka fangnahaw kabangkad kaarakitay ignahaw lamang, igfahatay hanggan igfadwat odi. Honbangkad hastay kaarakitay angko manga topa ha akwa haboyagan a, kafiyaon fag haboyagan. 11Aho ka fiya fag gano manga topa. Ka fiya fag gano topa idwa kafang matay kaarakitay bomawi it manga topa gis mahori. 12Ka famalo odi, ka bohonwa ka gano fiya fiya, bohonwa yadi kagfon manga topa, noglag ka hayopan lobo galaw ka manga topa, ka famalo iglagyo odi, igfabayaan ka manga topa. Ginya ka lobo kagat lamang ka topa, igfasarowayan ka tiba. 13Kasta famalo iglagyo di maskin igfatangdan odi, idwag faanogon ka manga topa. 14Aho ka fiya fag gano topa. 15No kinday angko Ama kilala angko hanggan aho kilala angko Ama, kitonya yadi aho kilala angko sadili topa a, angko sadili topa kilala yadi wangko. Hodwa kafang matay kaarakitay has manga topa. 16Aho ha akwa yapdi manga topa idya sas basad aladan. Aho fag tomaban yadi tonya. Tonya fag manga topa homilala angko hasnog a, ginya madi imbali sadi dik tifonan topa, sadi di ka fangano ka omano tonya. 17Angko Ama galwasi angko maskin hogdisag angko haboyagan kaarakitay ho bomawi ya angko haboyagan aban. 18Idwa haglogos angko haboyagan gingko, aho nodwag faangay. Angko sadili fangayofan aho fag idwa kafang katay. Fiya di aho nogfaangay kitay aho fag matay, fiya yadi aho nogfaangay kitay aho fag imboyag ya. To kangko Ama natogon angko ibolonon. 19Sadi ya ginan ka manga Hodyo inbali dowak layonan no nadog tonya fag manga hampang. 20Aywan ka nalwang, Labang odi kagfapaong tonya fag ama. Kana ham nogtalinga hanya? 21Dapat tibag lwang, No ha labang igfapaong hanya, idwa twag toltol kitonya. Kinda fag labang ka syagan igfafoga ista mata no bota, ham gayfan? 22Gis nanya manga taw kasolong sas Fanohodan Famatalagaan sas Fanimbaan-Dahol sas banwa Hirosalim. Anitayon ya ngadi gis nanya fag masohod. 23Is Hisos gayayag sasta famahowayan dayo balay, sas akbang Fanimbaan-Dahol. Tonya fag famahowayan tagngayan in Salomon Famahowayan. 24Yakanga manga Hodyo nagobok hanya a, ta gintaw, Kandogay day haw nogfaadowan yapdi hyami? Sagotan hyami fiya fiya, haw awkin kan Diyos-natogon-Famawi? 25Is Hisos igsagot has taw, Ho dan wagfwayong hayo dapat ham idwa katiwala angko. Angko manga ibolon kangko ama natogon angko ibolonon, tonya kagfaorongan aho no faktaw. 26Dapat ham idwa katiwala maskin ham idwan aktom sangko manga topa. 27Angko manga topa kilala angko hasnog a, ho kilala yadi angko manga topa, tagtahin angko. 28Hogdisag haboyagan hanggan aban aban ha hanya a, tadwam liyam nyawa ginahin. Idwa ha syagan homagaw gingko angko manga topa. 29Angko Ama kagdisag angko ka manga topa, labi wa dahol man has fagayo a, idwa ha syagan homagaw gingko ama angko manga topa. 30Aho hanggan angko Ama mi sadi di. 31Ginya madi manga Hodyo igfoyot ya bato kaarakitay bomintok in Hisos. 32Is Hisos iglwang has taw, Aywan angko Ama nafaibolon angko kangko naibolon sa hayo faglagan. Sida kangko naibolon kadwa fiya ham iglag, maskin ham kasayag bintok angko? 33Ka manga Hodyo igsagot, Bohonwa manga fiya fag ibolon maskin mi kasayag bintok hyamo, kawa haw igsway odin Diyos. Haw iglwang haw is Diyos yadi wan, gwadi ha taw di, haw bohonwas Diyos. 34Is Hisos igsagot, Idwa aw insorat sa hayo sadili manga Batasan Hodyo kitay is Diyos iglwang ham manga diyos? 35Is Diyos nogngayan manga diyos it manga nahampang, tam idwa syagan igtangkod ka Kasoratan fwayong. 36Dapat ay, no kawa aho, angko Ama nafili angko a, nasogo yadingko hastay is baba daga. Kinday nangos ham noglwang ahog sway in Diyos maskin hoglwang aho in Diyos wa Anak? 37Anod ngay, ham fag idwa katiwala angko, aho nodwa gibolon angko Ama faibolonon angko. 38Dapat aho no gibolon tonya, nyawa ham idwa katiwala angko hampang, ham fag katiwala nangos angko manga ibolon, kaarakitay ham talastas wa fiya fiya kitay angko Ama sa dingko, hanggan aho sawangko Ama. 39Ginya madi sadi ya ginan ta gomamat nangos in Hisos, dapat is Hisos nalfas di gista basad gamat. 40Sadi ya ginan is Hisos nwali ya has difay safa Hordan, han Hwan nagfatognaan manga taw hyabi. 41Aywan fag manga taw nagobok in Hisos, taglwang, Is Hwan idwa naibolon manga falagon madolaw, dapat fagayo kat nafwayong kawa hastay fag ama inanod wan. 42Aywan kagsyag in Hisos sinya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\