HWAN 15

1Aho ka fon obas orongan, angko Ama ka bahala gano. 2Angko Ama kaglifong fagayo fag manga sanga sangko kadwag bohad a, igyawa yadi ka manga sanga kagbohad kaarakitay labi man bomohad. 3Ham basad fakayawan kati kawa angko manga hampang ka nafayawa hayo. 4Ham fag idwag saman gingko kito yadi aho nodwag saman gi hayo. No kinday ka manga sanga idwa syagan bomohad no masamanan gis fon obas, ham idwa yadi syagan bomohad no masamanan gingko. 5Aho ka fon obas, ham ka manga sanga. Kadwag saman gingko hanggan aho sa hanya, tonya kagbohad aywan. Maskin ham no masamanan di gingko, ham idwa somyagan omibolon nyawa kana, no ham odi. 6Kadwa madahitan sangko im-okas kitos manga sanga kan-okas, inlayong. Tagtifon lamang ka manga sanga kanlayong a, gokas has basad afoy hanggan wamsonog. 7Ham nodwag saman gingko hanggan angko manga hampang igdogayan sa hayo fangayofan fagaba, nyawa kana hayo fagsagadon, im-anod wan. 8Ham nogbohad aywan, angko Ama kafiyan imlag wan. Imlag yadi kitay ham angko wa manga katogbong. 9No kinday angko Ama no galwasi angko, kitonya yadi aho no galwasi hayo. Fag fagaba kasadi hangko kaarakitay ho galwasi yadi hayo fagaba. 10Aho katanog angko Ama manga togon, yakanga aho it fagalwasiyon fagaba. Kitonya yadi, ham no katanog angko manga togon, ham angko manga fagalwasiyon fagaba. 11Maskin hogfwayong hayo kito kaarakitay ham domog yadi angko kasolongan hanggan hayo kasolongan idwa ha korang. 12Angko togon ha hayo kiti, ham fag gadgalwasiyan ha sadi ha sadi, kito yadi aho no galwasi hayo. 13No ha taw bomawi it manga fakilalaon, nyawa hanya hanggan wa matay, idwa ha akwa domwag galwasi labi man inya. 14Ham no katanog angko togon ha hayo, ham angko wa manga fakilalaon. 15Gis kati ginan hodwag ngayan hayo domwag angko manga sogowan, maskin kat fon idwag fwayong hat manga sogowan it fon ibolonon fagayo. Dapat hogngayan hayo angko manga fakilalaon maskin ho natoltol ha hayo fagayo kangko donggon gingko Ama. 16Bohonwa kitay ham kagfili angko, dapat aho ngap kagfili hayo. Ahog fatalaga yadi hayo kaarakitay ham lomahaw wan a, bomohad yadi aywan, manga bohad kadwa kafangta bagyo. No kitonya angko Ama domisag ha hayo nyawa kana ka hayo fagsagadon sangko ngayan. 17Angko togon ha hayo kiti, ham fag gadgalwasiyan ha sadi ha sadi. 18Ka tagastay baba daga fag manga taw no kadwat iglag hayo, ham fag tohod kitay aho kasta fakadwaton iglag, bago di ham. 19Ham no nangos tagastay sas baba daga fag manga taw, kastay fag manga taw galwasi yadi hayo. Dapat ay, aho nafili hayo gistay is baba daga fag manga taw. Kati ham bohonwa tagastay baba daga fag manga taw, yakanga ka manga tagastay kadwat iglag hayo. 20Ham fag tohod angko fwayong ha hayo kitay, kasta sogowan kangayanan idwa dahol man kat fon kangayanan. Maskin ta nogfahoriyan angko, ta mamahoriyan yadi hayo, dapat ta no katanog angko manga hampang, tamtanog yadi hayo. 21Ta mamahoriyan hayo kitonya kawa ham angko nafili fag manga taw. Maskin tadwa kilala ka nasogo angko. 22Aho nangos nodwan bangkad hastay, nodwa yadi nahampang has taw, idwa twa sogaton has taw, dapat ay, tadwa ha katowidan kati, maskin ta nadog wan. 23Ka kadwat iglag angko, kadwat yadig lag angko Ama. 24Idwa ha fagsogaton has taw aho nodwa naibolon sasta faglagan manga ibolon kadwa ha taw naibolon nyawa ginahin. Dapat ay, ta fadi wad nalag angko manga ibolon, dapat ta kadwat iglag angko hanggan angko Ama. 25Inbali kitonya kaarakitay im-anod wan kansorat sas Batasan Hodyo kitay, Ta kadwat iglag angko, idwa ha fabangdanan gingko. 26Dapat ay, ka Fanogbong imbangkad wan. Ho somogo hanya ha hayo gingko Ama. Hanya ka Falad fakaoronganan, gingko Ama kamginan. Hanya ka mamaorongan kawa aho no faktaw. 27Hanggan wa ham kagfaorongan maskin ham angko ofod yadi gis fabagowanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\