HWAN 16

1Hogfwayong hayo to fag manga bagay kaarakitay ham idwag fagomon igsyag angko. 2Aban ta domayo hayo gis manga fanimbaan Hodyo. Bohondi kitonya, aban, ta nogfahatay hayo, ta gayfan kitay ta gibolon in Diyos ibolon. 3Manga taw mamahoriyan hayo kitonya, maskin tadwa kilala angko Ama, idwa yadi kilala angko. 4Dapat hogfwayong ha hayo kitonya, kaarakitay to fag manga bagay nom-anod wan aba, ham fag tomohod kangko nafwayong ha hayo. Hodwa nafwayong hayo to fag manga bagay gis bago bago, maskin tam gofodan fagaba gis nanya. 5Dapat kati aho hawasagsogo angko a, nyawa kitonya ngadi sadi sa hayo idwa ha gintaw aho no hadawan. 6Dapat ay, kawa ho nafwayong hayo kitonya, ham gwayan wa karongkot hayo manga fangayofan. 7Dapat angko fagfwayongon hayo orongan wa kitay, dahol man hayo fakinabang aho no gobon hayo. Maskin aho nodwa gobon hayo, ka Fanogbong idwam bangkad ha hayo. Dapat ay, aho no omobon hayo, hanya kangko sogoon ha hayo. 8Hanya nomdasog ha hayo, hanya mamatwagdog has taw istay is baba daga no kana ka ogali dwat, no kana ka kahaslongan, hanggan no kinday nomtohoyan has fadosaan. 9Mamatwagdog no kana ka ogali dwat kawa tadwag syag angko, 10no kana ka kahaslongan maskin aho hawangko Ama, ham fawa lomag angko aban. 11Fatwagdog yadi no kinday nomtohoyan has fadosaan kawas Diyos danwa nafatohoyan has fadosaan ka gorangon istay is baba daga. 12No kitay di aywan yapdi angko bato fwayongon ha hayo, dapat ham idya fagayo twagdog, aho no fomwayong hayo fagayo kati. 13Dapat ay, ka Falad fakaoronganan nomdasog ha hayo, hanya ka fadonong hayo ka manga fakaoronganan fagayo. Bohonwat sadili fangayofan it fagfwayongon aban, kat donggon lamang gingko it bato fwayongon. Hanya fomwayong yadi ha hayo ka manga bagay kamlag aban. 14Hanya mamalag angko kafiyan maskin hanya fomwayong hayo kat donggon gingko. 15Fagayo kangko Ama, angko yadi wan, yakanga hoglwang ka Falad tomalinga angko fwayong, ginya madi hanya ka fomwayong tonya ha hayo. 16Kati aba sadik ngalay, ham idwa lomag angko, ginya sadi yak ngalay ham lomag ya angko aban. 17In Hisos manga katogbong tiba nangarintawan kiti, Kanat kahologan it nafwayong intam kitay, sadik ngalay tam idwa lomag hanya, ginya madi sadi yak ngalay tam lomag ya, hanggan hanya iglwang kitay hanya hawat Ama? 18Kana tonya fag ngalay lamang aban it kahologan? Tam idwa natwagdog no kanat kahologan. 19Is Hisos natwa kitay ta kasaya gintaw hanya, yakanga hanyag fwayong has taw kiti, To awkin hayo fagarintawanon ha sadi ha sadi no kana angko bato lwangon, aho noglwang, aban, ngalay ham idwa lomag angko, ginya madi sadi yak ngalay ham lomag ya angko? 20Orongan wan, bohonwa bohag, angko fwayong ha hayo kitay ham omoraw hanggan ngomongoy, dapat ka manga tagastay is baba daga fag manga taw bomaya wan. Anod, bago bago ham galibitan wan, dapat hayo kaalibitan imbali kasolongan. 21Kitos ina nogfasagaya it anak igdog galibitan wa dahol gis nanya fag masohod, dapat nonsagaya wan, fawag tohod kitay galibitan haraw, maskin igbaya wan kawa sadi yak anak dararag insagaya wan istay is baba daga. 22Kitonya mandi ham. Ham galibitan kati, dapat tam manladlagan ya aban. Ham bomaya wa dahol dahol gis nanya fag masohod aban. Fawa ha taw syagan faliyam hayo kasolongan aban. 23Gis nanya aban ham idwa ha intawon angko domwag. Orongan wan, bohonwa bohag, angko fwayong hayo kitay, nyawa kana hayo sagadon gingko Ama, sangko ngayan, angko Ama domisag ha hayo. 24Balis kati ham idya ha nasagad nyawa kana sangko ngayan. Ham fag sagad, ham tomanggap wan kaarakitay ham kasolong wa dahol dahol. 25To fag manga bagay ho natoltol ha hayo las manga halimbawa. Dapat ay, aban, fawa las manga halimbawa ho no manoltol ha hayo, ho tomigna wa fiya fiya, aho no manoltol ha hayo gis nanya kawa angko Ama. 26Gis nanya fag manga masohod aban, sangko ngayan, ham somagad hayo fakasayaon gingko Ama. Nyawa hodwag fwayong hayo kitay ho fomalo hayo igdarangin hangko Ama, 27maskin angko Ama galwasi yadi hayo. Ham angko Ama fagalwasiyon kawa ham galwasi angko, hanggan ham katiwala kawa aho giwan Diyos. 28Ho giwangko Ama hyabi, ginya honbangkad ya hastay is baba daga, kati aho lomahaw ya gistay is baba daga, ho haya ngawangko Ama. 29In Hisos manga katogbong igfwayong, Kati yabay, hagfatigna wa fiya fiya, hadwa kampang las manga halimbawa. 30Kati mi natwa wagdog kitay ha talastas wa fagayo fagayo, nyawa manga taw idya gintaw hyamo. Yakanga mi katiwala kitay haw giwan Diyos. 31Is Hisos gintaw has taw, Kati ham awkin katiwala wan? 32Dapat ay, araw ogbot, no kitay di kati wan, ham manarowayan wa fagayo, ham mangodgoliyan wan. Aho idwam dowa kam-goyan. Dapat ay, ka orongan, aho bohondi sadi, maskin angko Ama sa yadingko. 33Hogfwayong ha hayo to fag manga bagay kaarakitay ham ha kahowayan sangko. Istay is baba daga ham lomag kahoriyan. Dapat ay, fag marigon hayo manga fangayofan, aho nadaog ka karigonan istay is baba daga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\